დებულებები/ინსტრუქციები


უნივერსიტეტის შინაგანაწესი


ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დებულება

სამართლის ფაკულტეტის დებულება


ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება


დებულება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის შესახებ

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წეს

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

სტუდენტთა წერითი ნაშრომების შესრულების სტანდარტი

გამოცდების ჩატარების წესი

სასწავლო კურსის სილაბუსის სარეკომენდაციო ფორმა


აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი

აკადემიური პროგრამების კონსულტაციის (ტუტორიალის) განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის სქემის შემუშავების მეთოდოლოგია

აფილირების წესი და პირობები


მობილობის და კრედიტების აღიარების წესი


ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი


საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის და შემუშავების მეთოდოლოგია

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება


ბაკალავრიატის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

მაგისტრატურის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი და ანალიზი

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესი

დებულება სტუდენტის სტატუსისა და უფლება–მოვალეობის შესახებ

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მომსახურების წესი


არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობები და წესი


დიპლომების ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი


საქმისწარმოების წესი


თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი


სამეცნიერო ნაშრომში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის მითითების წესი


უწყვეტი განათლების ცენტრის ტრენინგი და კონსალტინგის GT - TCC დებულება