ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

ვაჟა ხუჭუა

სრული პროფესორი

ტელ: (995 32) 266 12 15 +137
ელ–ფოსტა: vazha.khutchua@gttu.edu.ge