საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად და აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე მოიპოვა უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება.
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენელი წესის შესაბამისად.
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია შიდა მობილობით მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა გარე მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და შპს გთუნ-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს.ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიას.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დასაქმების ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს და განუვითაროს ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული ღირებულებები; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური, შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი მარკეტინგში, მენეჯმენტსა და ფინანსებში; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის.

პროგრამის მიზნია მოამზადოს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით მენეჯენტის, მარკეტინგისა და ფინანსების მართვის ,კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელსაც ექნება თანამედროვე ეროვნულ და საერთაშორისო მეცნიერულ მიდგომებზე დაფუძნებული, მარკეტინგის მენეჯმენტისა და ფინსნების მართვის როგორც ერთიანი სისტემის ფართო თეორიული ცოდნა, ასევე სპეციფიკური პრაქტიკული უნარები და კომპეტენციები და შეძლებს:

დარგობრივი ცოდნა

 • გააცნოს სტუდენტებს ბიზნესის ადმინინსტრირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური და მეცნიერული საფუძვლები, მისცეს ფართო ცოდნა მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ფინანსების მიმართულებით, ინოვაციური მიდგომების, მეწარმული აზროვნებისა და მენეჯერული უნარების ჩამოყალიბებისათვის;

დარგობრივი უნარები

 • ჩამოუყალიბოს ბიზნეს იდეების შემუშავების, კონკურენტული სტრატეგიების კონსტრუირების, მარკეტინგის მენეჯმენტისა და ფინანსების სფეროში პროგრამების, პროექტებისა და მცირემასშტაბიანი კვლევების განხორციელების უნარი;

ზოგადი უნარები

მისი კომპეტენციის ფარგლებში

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების საფუძველზე, ჩამოუყალიბოს მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და ფინანსების სფეროში მონაცემთა მოძიების, დამუშავების და მათ საფუძველზე პრობლემის გაანალიზების, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრის და არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანის უნარი;
 • ჩამოუყალიბოს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში ეფექტიანი კომუნიკაციის, და პროფესიულ წრეებში როგორც მშობლიურ, ასევე უცხო ენაზე პრზენტაციის უნარი,
 • ჩამოუყალიბოს სიახლეების მიდევნების და საკუთარი სწავლების მუდმივი სრულყოფის, კოლექტივში პროფესული სუბორდინაციის/ ადაპტაციის, ბიზნესის მორალური და ეთიკური ნორმებისა და ღირებულებების დაცვის და კორპორატიულ კულტურაში გატარების უნარი

პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა მიზნად ისახავს როგორც სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობას საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მათ მომზადებას. პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია ასევე დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ბიზნესის ადმინისტრირების კურსდამთავრებულთათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

I. დარგობრივი კომპეტენციები

მისი კომპეტენციის ფარგლებში ბაკალავრმა უნდა შეძლოს:

 1. ბიზნესის საახეებისა და ფორმების აღწერა; ბიზნეს გარემოს მახასიათებლების განსაზღვრა; მართვის თეორიების, კონცეფციებისა ფუნქციების საბაზისო ელემენტების აღწერა; საწარმოო მენეჯმენტის თავისებურებებების აღწერა; სამეწარმეო სტრუქტურების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა;
 2. მეწარმეობის ეკონომიკური და სამართლებრივი ბერკეტების ახსნა; ახალი პროდუქტის წარმოების თავისებურებების, საწარმოო სისტემების შემადგენლების აღწერა და დაკავშირება;
 3. ბიზნესის ფინანსური მაჩვენებლების დახასიათება; ბუღალტრული აღრიცხვის ელემენტების შეფასება ფინანსური დოკუმენტაციის მომზადება;
 4. ბიზნესისა და მეწარმეობის თეორიულ - მეთოდოლოგიური საფუძვლების და პრინციპების დეტალურად ჩამოყალიბება და აღწერა; ეკონომიკასა და ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი მახასიათებლების ახსნა; პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზის განმარტება; სამეწარმეო სუბიექტების ოპერაციული სისტემის მარტივი ანალიზი და შეფასება;
 5. ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ახსნა-განზოგადება და სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოს ცვლილებათა აღწერა; საერთაშორისო კომპანიათა უხოურ ბაზარზე ფუნქციონირების აუცილებლობის, მოტივატორებისა და განხორციელების ინსტრუმენტების ახსნა, აღწერა;
 6. მარკეტინგის თეორიული საფუძვლების და ძირითადი კონცეფციების აღწერა; მარკეტინგული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების, სტრუქტურების, მარკეტინგული სტრატეგიებისა განმარტება; მარკეტინგული კომპლექსის და მარკეტინგის ბიუჯეტის აღწერა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

 1. ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბება. ბიზნეს-გეგმის შემუშავება, მისი პარამეტრების განსაზღვრა და პრაქტიკაში გმოყენება; ბიზნესისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განსაზღვრა;
 2. კონკურენციის განსაზღვრა და კონკურენტული სტრატეგიების შემუშავება; მარკეტინგული სტრატეგიისა და გეგმის დემონსტრირება და მისი დაკავშირება ბიზნეს პროცესების ეფექიანობის უზრუნველყოფასთან; მარკეტინგულ ღონისძიებეთა შერჩევა და თანამედროვე მიდგომების გამოყენება; მარკეტინგული კომუნიკაციის არხების ეფექტური გამოყენება;
 3. მათ. აპარატის გამოყენებით სტატისტიკური ანალიზის შედეგების კომპლექური წარმოდგენა და სწორი ინტერპრეტაცია; მეწარმეობის ეფექტიანობის მაჩვენებლების გამოთვლა, ანალიზი და შეფასება; კონკრეტულ პრობლემასთან(მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომთან) დაკავშირებული პრობლემების დასმის და მათ გადასაჭრელად ადეკვატური მეთოდების გამოყენება;
 4. კომპანიათა ოპერაციული სისტემის თავისებურებების შეფასება; ფასეულობათა ჯაჭვის შემადგენლების განსაზღვრა, კომპანიათა ძირითადი ეკონომიკური მახასიათებლების შეფასება; მცირემასშტაბიანი კვლევითი/პროექტის განხორციელება

II. ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

მისი კომპეტენციის ფრგლებში ბაკალავრი შეძლებს:

 1. ბიზნესის სფეროში პრობლემის გადასჭრელად მონაცემთა მოძიებას, დამუშავებას და დასკვნების გაკეთებას;
 2. მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და ფინანსების სფეროში პრობლემის გაანალიზებას, და პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრას;

კომუნიკაციის უნარი

 1. ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში საინფორმაციო ტექნოლოგიების და პროფესიული პროგრამული პაკეტის შემოქმედებითად გამოყენებას, პროფესიულ და აკადემიურ წრეებში მის პრზენტაციას,
 2. ეფექტიანი მოლაპარკებების წარმართვას გუნდის წევრებთან და პარტნიორებთან; საქმიანი დოკუმენტის შედგენას; ბიზნესის თემატიკის ფარგლებში თანამოსაუბრესთან კომუნიკაციის დამყარებას B2.1 და B2.2დონეზე

სწავლის უნარი

 • მარკეტინგში, მენეჯენტსა და ფინანსებში ცვლილებებისა და სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივი გავახლებას; ბიზნესის ადმინისტრირებაში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, /ორიგინალური გზების ძიებას

ღირებულებები

 • ბიზნესის და მეწარმეობის ეთიკური და მორალური ღირებულებების დაცვა და კორპორატიულ კულტურაში გატარება; სამეწარმეო კულტურისა და ეთიკის ნორმების პატივისცემა და როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა და გატარება; საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური ფასეულობების შეცნობა; ეროვნული ღირებულებების გამორჩევა

პროგრამის მოდულების აღწერა

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულების მიხედვით სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მოდულებისა და სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 4 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს 34 კრედიტს, რომელთაც სტუდენტები გადიან ოთხი სემესტრის განმავლობაში. მოდული მოიცავს როგორც სავალდებულო (24 კრედიტი), ასევე არჩევით (10 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. საბაზისო მოდულის სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია ჰუმანიტარული, სოციალურ და გამოყენებითი მეცნიერებების ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, წარმოდგენის შექმნა აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა შესახებ, ზოგადი უნარების დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის უნარის შეძენა, შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

უცხო ენის მოდული – საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან უცხო ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით.

გარდა აღნიშნულისა, უცხო ენას, დამწყებთათვის, თავისუფალ კომპონენტებში ეთმობა 6 კრედიტი.

სპეციალობის მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 145-150 კრედიტი და შედგება ორი მოდულისგან:

მიმართულების სასწავლო კურსების მოდული – მოდულისათვის განკუთვნილი 65 კრედიტი მოიცავს სავალდებულო (53 კრედიტი) და არჩევით (12 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. მიმართულების სასწავლო კურსების შესწავლა მიზნად ისახავს ბიზნესის სფეროში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; დარგში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ და ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადოებას; ეკონომიკისა და ბიზნესის შესახებ ზოგადი, საბაზისო ცოდნის ფორმირებას; სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში საქმიანი თამაშებისა და იმიტაციური ბიზნეს პროცესების განხორციელების გზით, პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას.

სპეციალობის სასწავლო კურსების არჩევითი მოდული - შედგება სამი მოდულისგან: მოდული მარკეტინგი 82 კრედიტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო (62 კრედიტი) და არჩევით (20 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. მოდული მენეჯმენტი 85 კრედიტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო (65 კრედიტი) და არჩევით (20 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. მოდული ფინანსები 80 კრედიტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო (60 კრედიტი) და არჩევით (20 კრედიტი) სასწავლო კურსებს.

სპეციალობის მოდულებიდან ერთ-ერთს (მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები) სტუდენტები ირჩევენ სწავლების მეოთხე სემესტრში. არჩეული მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს საფუძვლიანი გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა ფორმირება-განმტკიცება. მოდულებიდან ერთ-ერთის არჩევა განაპირობებს გარკვეულ დარგობრივ კომპეტენციებს - სპეციალობაში. 20 კრედიტი ეთმობა პრაქტიკასა და საბაკალავრო ნაშრომს (10/10).

პროფესიული პრაქტიკა. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიულ პრაქტიკას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. პროფესიული პრაქტიკის მოცულობაა 10 კრედიტი და შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან იმ სტრუქტურებში, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ ბაკალავრზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს მისი სამუშაო ადგილის მიხედვით, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; მისი დასრულების შემდეგ, სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.

საბაკალავრო ნაშრომი. საბაკალავრო პროგრამის კვლევით და/ან პრაქტიკულ ნაწილს წარმოადგენს საბაკალავრო ნაშრომი, რომლის მიზანია სტუდენტმა, მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში, შეასრულოს შემოქმედებითი ხასიათის წერითი ნაშრომი, წარმოადგინოს და საჯაროდ დაიცვას ის. დააკავშიროს მიღებული თეორიული ცოდნა, მეთოდები, ანალიტიკური და კრიტიკული მიდგომები, განზოგადებები შესასრულებელ კონკრეტულ თემასთან და გაავრცელოს მის ფარგლებში. დაადასტუროს მიღებული ცოდნის დონისა და პრაქტიკული უნარების ხარისხის შესაბამისობა. საბაკალავრო ნაშრომისათვის განკუთვნილია 10 კრედიტი.

თავისუფალი კრედიტების მოდული - განკუთვნილია თავისუფალი კომპეტენციების შესაძენად, რომელთაც სტუდენტები შეგნებულად ირჩევენ უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საგანამანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსებიდან 12-17 კრედიტის მოცულობით (სპეციალობის არჩეული მოდულის მიხედვით). თავისუფალი კრედიტების მოდულის შედგენა სტუდენტებს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება მის მიერ არჩეული სპეციალობიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაცია:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში – Bachelor of business Administration in Marketing;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში -Bachelor of Business Administaration in Management;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში - Bachelor of Business Administaration in Finance;

და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.