საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

  • კონკურენტუნარიანი მენეჯერების, მარკეტინგისა და ფინანსების მართვის სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მეთოდებით წარმართონ საქმიანობა ბიზნესის და ეკონომიკის სამრეწველო და მომსახურების სფეროების როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორებში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში;
  • სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობა არა მარტო საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც;
  • მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მომზადება.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ბიზნესის სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება. კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს, პროგრამის სტრუქტურით განსაზღვრული სპეციალობის მოდულებიდან, მის მიერ არჩეული ერთ-ერთი სპეციალობის შესაბამისად უნდა გააჩნდეს კონკრეტული კომპეტენციები.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება მის მიერ არჩეული სპეციალობიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაცია:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში - Bachelor of Business Administaration in Management;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში - Bachelor of Business Administaration in Finance;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში - Bachelor of business Administration in Marketing;

და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, სპეციალობის მოდულის არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.

სტუდენტის მიერ სასურველი მოდულის არჩევა ხდება სწავლევის IV სემესტრის (სწავლების II წელი) ბოლოს.

ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის მოდულებია: