ბიზნესის ადმინისტრირება


საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

  • კონკურენტუნარიანი მენეჯერების, მარკეტინგისა და ფინანსების მართვის სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მეთოდებით წარმართონ საქმიანობა ბიზნესის და ეკონომიკის სამრეწველო და მომსახურების სფეროების როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორებში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში;
  • სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობა არა მარტო საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც;
  • მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მომზადება.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ბიზნესის სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს, პროგრამის სტრუქტურით განსაზღვრული სპეციალობის მოდულებიდან, მის მიერ არჩეული ერთ-ერთი სპეციალობის შესაბამისად უნდა გააჩნდეს კონკრეტული კომპეტენციები.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების და ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის შემდეგ, კურსდამთავრებულს ენიჭება მის მიერ არჩეული სპეციალობიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაცია:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგში – Bachelor of business Administration in Marketing;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში -Bachelor of Business Administaration in Management;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში - Bachelor of Business Administaration in Finance;

და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი.

დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის მოდულებია: