საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე;
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე;
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და გთუნი-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებას კომპეტენტური ფსიქოლოგების მომზადებით, რომელთაც ექნებათ ფართო ცოდნა მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითადი სფეროების, კოგნიტური პროცესებისა და მათთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებების შესახებ; საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს, რეალური და მიღწევადია; იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე. საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია: ბაკალავრს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური ფსიქოლოგი;

პროგრამის მიზნებია:

 • ბაკალავრს მისცეს სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების ნიშან-თვისებების, ფსიქოლოგიის განვითარების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების შესახებ ცოდნა;
 • პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებებისა და დებულებების, გენეტიკური და სოციალური ფაქტორების, პიროვნების განვითარების ძირითადი მახასიათებლების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიური კანონზომიერებების შესახებ საბაზისო ცოდნა;
 • ბაკალავრმა შეძლოს პიროვნების ემპირიული კვლევის მეთოდების, ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტების შერჩევა, მისადაგება და გამოყენება დამწყების დონეზე; უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალური თავისებურებების ცოდნა; ქცევის, ემოციების და სწავლის ფიზიოლოგიური მექანიზმების ჩამოთვლა და აღწერა;
 • ადამიანისა და გარესამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლების, სტრუქტურის, ფორმების, სახეებისა და კანონზომიერებების ცოდნა;
 • ბაკალავრმა შეძლოს თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება და პრაქტიკაში დემონსტრირება, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; პიროვნების ქცევის გარეგანი და შინაგანი დეტერმინანტების ახსნა და კლასიფიცირება;
 • ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში აღმოცენებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკული შეფასება და ახსნა; მიღებული ცოდნის გამოყენება ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის გამოკვლევისა და პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში;
 • ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში/მცირემასშტაბიან გამოკვლევაში მონაწილეობა, SPSS პროგრამით სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

 1. შეუძლია ფსიქოლოგიურ სფეროსთან დაკავშირებული ცოდნის დემონსტრირება, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების გააზრებას, აღწერას; შეუძლია კომპლექსური საკითხების განხილვა;
 2. ფსიქოლოგიის განვითარების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების ჩამოთვლა, კლასიფიცირება და დეტალურად ჩამოყალიბება;
 3. ადარებს სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების სტრუქტურის ნიშან-თვისებებს;
 4. განმარტავს პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითად ცნებებსა და დებულებებს, გენეტიკურ და სოციალურ ფაქტორებს;
 5. შეუძლია პიროვნების ემპირიული კვლევის მეთოდების, ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტების შერჩევა, შედარება, შეფასება, მისადაგება და გამოყენება დამწყების დონეზე;
 6. ჩამოთვლის და აღწერს უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალურ თავისებურებებს; ქცევის, ემოციების, და სწავლის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს;
 7. განსაზღვრავს და ასახელებს, განიხილავს პიროვნების განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, ფსიქიკური ფუნქციების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს;
 8. გამოკვეთს საზოგადოებრივი მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი შესწავლისათვის მონაცემთა შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ მეთოდებს; შეარჩევს SPSS-ში მუშაობის ძირითად პრინციპებს;
 9. აღწერს და განმარტავს ადამიანისა და გარესამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლებს, სტრუქტურას, ფორმებს, სახეებსა და კანონზომიერებებს; განიხილავს და ადარებს ქცევების ფსიქოლოგიურ კლასიფიკაციებსა და ახსნებს;
 10. შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება, პრაქტიკაში ილუსტრირება; სფეროსთვის დამახასიათებელი ზოგიერთი მეთოდის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის მომზადება და დემონსტრირება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 11. შეუძლია პიროვნების ქცევის გარეგანი და შინაგანი დეტერმინანტების ახსნა და კლასიფიცირება;
 12. შეუძლია ფსიქოლოგიის სფეროსთვის დამახასიათებელი სტანდარტული სტატისტიკური მეთოდების დაკავშირება მათ პრობლემასთან; SPSS პროგრამით სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება;
 13. შეუძლია ადამიანთა ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში მონაწილეობა დამწყების დონეზე; მცირემასშტაბიანი გამოკვლევის განხორციელება;
 14. შეუძლია ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ფსიქოლოგიური ხასიათის პრობლემების ამოცნობა, გამოკვლევა, გადაჭრის ან პრევენციის მიზნით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება დამწყების დონეზე;
 15. შეუძლია სხვადასხვა თეორიულ მიდგომებსა და ემპირიულ კვლევებზე დაყრდნობით ქცევის ანალიზი, სათანადო რეკომენდაციების მომზადება და პროფესიულ სფეროში მისი გამოყენება დამწყების დონეზე;
 16. შეუძლია თეორიული ცოდნის საფუძველზე ადამიანთა შორის აღმოცენებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკული შეფასება და ახსნა;
 17. შეუძლია მიღებული ცოდნის გამოყენება ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის გამოკვლევისა და პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში;
 18. შეუძლია საქმიანი დოკუმენტების შედგენა, ელექტრონული პრეზენტაციების მომზადება, ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა.

დასაქმების სფერო

საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისა და ბაკალავრის ხარისხის მიღების შემდგომ სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრს ფსიქოლოგიაში - სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნა, პრაქტიკაში მისი გამოყენების უნარ-ჩვევები და კვლევითი გამოცდილების გარკვეული დონე საშუალებას აძლევს იმუშაოს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში - განათლების სექტორში, ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში, საწარმოო ორგანიზაციებში ანუ ნებისმიერ დაწესებულებაში, რომელსაც სჭირდება პროფესიონალი ფსიქოლოგი და არ ითხოვს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 4 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს 36 კრედიტს, რომელთაც სტუდენტები გადიან ოთხი სემესტრის განმავლობაში. მოდული მოიცავს როგორც სავალდებულო (24 კრედიტი), ასევე არჩევით (12 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, წარმოდგენის შექმნა აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა შესახებ, ზოგადი უნარების დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის უნარის შეძენა, შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

უცხო ენის მოდული – საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან უცხო ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით.

გარდა აღნიშნულისა, უცხო ენას დამწყებთათვის, თავისუფალ კომპონენტებში შეიძლება დაეთმოს 6 კრედიტი.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 126 კრედიტი და შედგება:

სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს სავალდებულო (96 კრედიტი) და არჩევით (30 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების შესწავლა მიზნად ისახავს ფსიქოლოგიის დარგში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; აღნიშნულ სფეროში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ, ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადებას; საბაზისო განათლების მიღებას ფსიქოლოგიური მეცნიერების შესახებ; ფსიქოლოგიის ისტორიული და თანამედროვე მიდგომების შესწავლას; ფსიქოლოგიური აზრის განვითარების უმთავრესი ტენდენციების, კლასიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი კონცეპტუალური სისტემების, ფსიქოლოგიის უმნიშვნელოვანესი მეთოდოლოგიური და თეორიული პრობლემატიკის, ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების აღმოცენებისა და განვითარების ისტორიის, პიროვნების შესახებ არსებული თეორიული და ემპირიული გამოცდილების, სხვადასხვა თეორიული სკოლის მსგავსება-განსხვავებებსა და პარადიგმებს; ისტორიული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე მდგომარეობის გაცნობას;

ფსიქოლოგიური პროფილის საგნების შესწავლამდე სტუდენტები გაივლიან უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგიის სასწავლო კურსს, რაც აუცილებელია ფსიქოლოგიური საგნების ასათვისებლად მომავალ კურსებზე. ბაკალავრიატის სტუდენტები შეისწავლიან ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების მექანიზმებს; ონტოგენეზის თავისებურებებს, ცვალებადობის კანონზომიერებებსა და ადამიანის საქმიანობის გავლენას ბუნებაზე; ძირითადი ფსიქიკური პროცესების, ქცევის მრავალფეროვანი ფორმის ფიზიოლოგიურ საფუძვლებს, მეხსიერებისა და დასწავლის, ფუნქციური მდგომარეობის მექანიზმებს, ანალიზატორული სისტემის ფიზიოლოგიას, ემოციების ნეიროფიზიოლოგიას.

სტუდენტები მიიღებენ გამოყენებითი ღირებულების საფუძვლიან სისტემურ ცოდნას განვითარების ფსიქოლოგიაში, რაც ითვალისწინებს ბავშვის ფსიქიკური პროცესებისა და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების ონტოგენეზის, მისი ასაკობრივი, ფსიქოფიზიოლოგიური და სოციალური განვითარების თავისებურებების, მეთოდოლოგიური პრინციპების, გარდატეხისა და მოზარდობის ასაკის ფსიქოლოგიური, ფსიქო-სექსუალური, ფსიქო-ემოციური და ფსიქო-სოციალური განვითარების თავისებურებების შესწავლას; შეძლებენ გაიაზრონ ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევებისა და ამ დარღვევებზე მოქმედი ფაქტორების (კონსტიტუციური, გენეტიკური, გარემოს) გავლენის ზოგადი პრინციპები; ბავშვის პიროვნული ფორმირების პროცესში ფსიქიკური განვითარების დარღვევების პირველადი და მეორადი პრობლემების ადგილი და მნიშვნელობა, რათა განუვითარდეთ თემატიკის შესაბამისი პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობის უნარ-ჩვევები; გააცნობიერებენ და გაანალიზებენ (დამწყების დონეზე) მეცნიერულ შეხედულებებსა და კვლევის შედეგებს ადამიანთა ჯგუფების, მისი სახეების, ფორმების, სტრუქტურის, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების შესახებ; გაეცნობიან ჯგუფთაშორის ურთიერთობებს, რომლებიც ცრურწმენების, სტერეოტიპებისა და დისკრიმინაციის აღმოცენებას უკავშირდება; შეისწავლიან ფსიქოლოგიური მეცნიერების ისეთ უახლეს დარგს, როგორიცაა განათლების ფსიქოლოგია, რომლის მიზანიც არის ბაკალავრიატის სტუდენტებმა შეიძინონ ზოგადი ცოდნა ინკლუზიური კლასების თავისებურებებსა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების კრეატულად გადაჭრის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციების ეფექტურად აგების შესახებ;

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე სტუდენტებს შეასწავლოს ის სასწავლო დისციპლინები, რომლებიც გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სფეროში.

პროფესიული პრაქტიკის მოდული. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიულ პრაქტიკას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. პროფესიული პრაქტიკის მოცულობაა 12 კრედიტი და შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან იმ სტრუქტურებში, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ ბაკალავრზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს მისი სამუშაო ადგილის მიხედვით, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; მისი დასრულების შემდეგ, სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.

საბაკალავრო ნაშრომის მოდული. საბაკალავრო პროგრამის კვლევით და/ან პრაქტიკულ ნაწილს წარმოადგენს საბაკალავრო ნაშრომი, რომლის მიზანია სტუდენტმა, მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში, შეასრულოს შემოქმედებითი ხასიათის წერითი ნაშრომი, წარმოადგინოს და საჯაროდ დაიცვას ის. დააკავშიროს მიღებული თეორიული ცოდნა, მეთოდები, ანალიტიკური და კრიტიკული მიდგომები, განზოგადებები შესასრულებელ კონკრეტულ თემასთან და გაავრცელოს მის ფარგლებში; დაადასტუროს მიღებული ცოდნის დონისა და პრაქტიკული უნარების ხარისხის შესაბამისობა. საბაკალავრო ნაშრომისათვის განკუთვნილია 12 კრედიტი.

თავისუფალი კრედიტების მოდული - განკუთვნილია თავისუფალი კომპეტენციების შესაძენად, რომელთაც სტუდენტები შეგნებულად ირჩევენ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში წარმოდგენილი თავისუფალი კრედიტების მოდულიდან ან უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საგანამანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსებიდან 30 კრედიტის მოცულობით. თავისუფალი კრედიტების მოდულის შედგენა სტუდენტებს შეუძლიათ სურვილისამებრ.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში (Bachelor of Social Sciences in Psychology) კვალიფიკაცია და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.