საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად და აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე მოიპოვა უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება.
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენელი წესის შესაბამისად.
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია შიდა მობილობით მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და შპს გთუნი-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებას კომპეტენტური ფსიქოლოგების მომზადებით, რომელთაც ექნებათ ფართო ცოდნა მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითადი სფეროების, კოგნიტური პროცესებისა და მათთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებების შესახებ; საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს, რეალური და მიღწევადია; იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე. საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია: ბაკალავრს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური ფსიქოლოგი; მოამზადოს კადრები ფსიქოლოგიის სფეროში მუშაობისათვის. საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი, სწავლების/შეფასების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამას, დასახული მიზნების განსახორციელებლად გააჩნია ყველა საჭირო წინაპირობა: ადამიანური, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსი. საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა-შემუშავებაში ჩართული იყო აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, დასაქმების სფეროს წარმომადგენლები და სტუდენტები. პროგრამა მოამზადებს ბაკალავრს მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები არის რეალისტური და მიღწევადი, საჯარო და ხელმისაწვდომი.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კურსდამთავრებულს განუვითარდება შემდეგი კომპეტენციები:

დარგობრივი ცოდნა

 • სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების ნიშან-თვისებების, ფსიქოლოგიის განვითარების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების ცოდნა და გაცნობიერება;
 • პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებებისა და დებულებების, გენეტიკური და სოციალური ფაქტორების ცოდნა, შედარება და განმარტება; პიროვნების განვითარების ძირითადი მახასიათებლების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიური კანონზომიერებების ცოდნა;
 • პიროვნების ემპირიული კვლევის მეთოდების ცოდნა, ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტების შერჩევა, მისადაგება და გამოყენება დამწყების დონეზე; უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალური თავისებურებების ცოდნა; ქცევის, ემოციების და სწავლის ფიზიოლოგიური მექანიზმების ჩამოთვლა და აღწერა;
 • ადამიანისა და გარესამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლების, სტრუქტურის, ფორმების, სახეებისა და კანონზომიერებების ცოდნა;

დარგობრივი უნარები

 • თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება და პრაქტიკაში დემონსტრირება, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; პიროვნების ქცევის გარეგანი და შინაგანი დეტერმინანტების ახსნა და კლასიფიცირება;
 • ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში აღმოცენებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკული შეფასება და ახსნა; მიღებული ცოდნის გამოყენება ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის გამოკვლევისა და პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში
 • ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში/მცირემასშტაბიან გამოკვლევაში მონაწილეობა, SPSS პროგრამით სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება;

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ფსიქოლოგიის სფეროსთვის აუცილებელი ზოგადი კომპეტენციების განვითარება

 • ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
 • ქართული და ინგლისურენოვანი ინფორმაციისა და მასალების ინტერნეტ-რესურსებით მოძიება, პირველადი მონაცემების ინტერპრეტაცია, შეფასება, დამუშავება და პროფესიულ წრეებში პრეზენტაცია; მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი;
 • პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება;
 • მეორე ენის ცოდნა - ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისური ენის) B2 დონის შესაბამისი ცოდნა;
 • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;
 • დროის მართვის უნარი;
 • ეთიკური პრინციპების დაცვა;
 • პროფესიული ზრდისთვის შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და დამოუკიდებლად მოქმედების უნარი;
 • ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ფსიქოლოგიის სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს, უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები:

დასკვნის უნარი

 • სოციალურ-ფსიქოლოგიური სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, განზოგადება და განმარტება; სხვადასხვა მასალის, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემების და/ან სიტუაციების ანალიზი, სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 • ფსიქოლოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათ გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, დასკვნის ფორმულირება და არგუმენტირებული რეკომენდაციების შეთავაზება დამწყების დონეზე;
 • სოციალური, პროფესიული და ეთიკური პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული მოსაზრების განმარტება, ფორმულირება და დასაბუთება;
 • საკუთარი შესაძლებლობების და შესრულებული სამუშაოს ანალიზი და კრიტიკა.

კომუნიკაციის უნარი

 • პროფესიული საქმიანობის დროს ორგანიზაციაში არსებულ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კლიმატთან დაკავშირებულ საკითხებზე წერილობითი ანგარიშის მომზადება, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ქართულ და უცხოურ ენაზე მიწოდება; წინადადების, მოსაზრებების ჩამოყალიბება, დაცვა, შეჯამება და პრეზენტაცია;
 • იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა;
 • თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება - ქართული და უცხოენოვანი ინფორმაციის და მასალების ინტერნეტ-რესურსებით მოძიება, პირველადი მონაცემების ინტერპრეტაცია, შეფასება, დამუშავება და პროფესიული წრეებში პრეზენტაცია;
 • პროფესიული სტრესისა და კონფლიქტის, სამუშაო მოტივაციისა და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხების შესახებ კომუნიკაციის უნარი ქართულ და უცხოურ ენაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
 • დამუშავებული მასალის, სხვისი ან საკუთარი კვლევის APA-ს სტანდარტებით გაფორმების და პრეზენტაციის უნარი

სწავლის უნარი

ბაკალავრს გააჩნია:

 • საკუთარი სწავლების პროცესის ორგანიზების, დაგეგმვისა და რესურსების ფართო სპექტრის თანმიმდევრობით გამოყენების უნარი;
 • სწავლის შემდგომი ეტაპისთვის მზაობისა და გაგრძელების საჭიროების განსაზღვრის უნარი;
 • დროის მართვის უნარი - ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული დავალებებისთვის შესაბამისი დროის განაწილების უნარი;
 • სწავლების თავისებურებების მხედველობაში მიღებისა და სამეცნიერო წყაროების დიფერენცირების უნარი;
 • პროფესიული ზრდისთვის შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და დამოუკიდებლად მოქმედების უნარი; შეუძლია უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს როგორც საფუძველი შემდგომი სწავლისა და დამატებითი ცოდნის მიღებისათვის.

ღირებულებები

ბაკალავრს აქვს:

 • საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური ფასეულობების გაზიარების უნარი;
 • პროფესიონალი ფსიქოლოგისთვის მნიშვნელოვანი ჩამოყალიბებული ღირებულებათა სისტემა, პროფესიულ-ეთიკური ნორმების ცოდნა და მათი დაცვის პასუხიმგებლობა;
 • პროფესიულ სფეროსთან დაკავშირებული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მოტივაცია და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
 • საზოგადოებაში განსხვავებულობის პატივისცემა;
 • სტიგმის საწინააღმდეგო და ინკლუზიის იდეების დანერგვისადმი მზადყოფნა;
 • გათავისებული დარგის დისკრედიტაციის ხელის შეშლისთვის მზადყოფნა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • შეუძლია ფსიქოლოგიურ სფეროსთან დაკავშირებული ცოდნის დემონსტრირება, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების გააზრებას, აღწერას; შეუძლია კომპლექსური საკითხების განხილვა;
 • ფსიქოლოგიის განვითარების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების ჩამოთვლა, კლასიფიცირება და დეტალურად ჩამოყალიბება;
 • ადარებს სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების სტრუქტურის ნიშან-თვისებებს;
 • განმარტავს პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითად ცნებებსა და დებულებებს, გენეტიკურ და სოციალურ ფაქტორებს;
 • შეუძლია პიროვნების ემპირიული კვლევის მეთოდების, ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტების შერჩევა, შედარება, შეფასება, მისადაგება და გამოყენება დამწყების დონეზე;
 • ჩამოთვლის და აღწერს უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალურ თავისებურებებს; ქცევის, ემოციების, და სწავლის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს;
 • განსაზღვრავს და ასახელებს, განიხილავს პიროვნების განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, ფსიქიკური ფუნქციების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს;
 • გამოკვეთს საზოგადოებრივი მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი შესწავლისათვის მონაცემთა შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ მეთოდებს; შეარჩევს SPSS-ში მუშაობის ძირითად პრინციპებს;
 • აღწერს და განმარტავს ადამიანისა და გარესამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლებს, სტრუქტურას, ფორმებს, სახეებსა და კანონზომიერებებს; განიხილავს და ადარებს ქცევების ფსიქოლოგიურ კლასიფიკაციებსა და ახსნებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

შეუძლია:

 • თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება, პრაქტიკაში ილუსტრირება; სფეროსთვის დამახასიათებელი ზოგიერთი მეთოდის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის მომზადება და დემონსტრირება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 • პიროვნების ქცევის გარეგანი და შინაგანი დეტერმინანტების ახსნა და კლასიფიცირება;
 • ფსიქოლოგიის სფეროსთვის დამახასიათებელი სტანდარტული სტატისტიკური მეთოდების დაკავშირება მათ პრობლემასთან; SPSS პროგრამით სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება;
 • ადამიანთა ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში მონაწილეობა დამწყების დონეზე; მცირემასშტაბიანი გამოკვლევის განხორციელება;
 • ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ფსიქოლოგიური ხასიათის პრობლემების ამოცნობა, გამოკვლევა, გადაჭრის ან პრევენციის მიზნით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება დამწყების დონეზე;
 • სხვადასხვა თეორიულ მიდგომებსა და ემპირიულ კვლევებზე დაყრდნობით ქცევის ანალიზი, სათანადო რეკომენდაციების მომზადება და პროფესიულ სფეროში მისი გამოყენება დამწყების დონეზე;
 • თეორიული ცოდნის საფუძველზე ადამიანთა შორის აღმოცენებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკული შეფასება და ახსნა;
 • მიღებული ცოდნის გამოყენება ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის გამოკვლევისა და პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში
 • საქმიანი დოკუმენტების შედგენა, ელექტრონული პრეზენტაციების მომზადება, ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 4 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს 36 კრედიტს, რომელთაც სტუდენტები გადიან ოთხი სემესტრის განმავლობაში. მოდული მოიცავს როგორც სავალდებულო (24 კრედიტი), ასევე არჩევით (12 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, წარმოდგენის შექმნა აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა შესახებ, ზოგადი უნარების დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის უნარის შეძენა, შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

უცხო ენის მოდული – საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან უცხო ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით.

გარდა აღნიშნულისა, უცხო ენას დამწყებთათვის, თავისუფალ კომპონენტებში შეიძლება დაეთმოს 6 კრედიტი.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 126 კრედიტი და შედგება:

 • სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს სავალდებულო (96 კრედიტი) და არჩევით (30 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების შესწავლამიზნად ისახავს ფსიქოლოგიის დარგში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; აღნიშნულ სფეროში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ, ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადებას; საბაზისო განათლების მიღებას ფსიქოლოგიური მეცნიერების შესახებ; ფსიქოლოგიის ისტორიული და თანამედროვე მიდგომების შესწავლას; ფსიქოლოგიური აზრის განვითარების უმთავრესი ტენდენციების, კლასიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი კონცეპტუალური სისტემების, ფსიქოლოგიის უმნიშვნელოვანესი მეთოდოლოგიური და თეორიული პრობლემატიკის, ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების აღმოცენებისა და განვითარების ისტორიის, პიროვნების შესახებ არსებული თეორიული და ემპირიული გამოცდილების, სხვადასხვა თეორიული სკოლის მსგავსება-განსხვავებებსა და პარადიგმებს; ისტორიული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე მდგომარეობის გაცნობას;

ფსიქოლოგიური პროფილის საგნების შესწავლამდე სტუდენტები გაივლიან უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგიის სასწავლო კურსს, რაც აუცილებელია ფსიქოლოგიური საგნების ასათვისებლად მომავალ კურსებზე. ბაკალავრიატის სტუდენტები შეისწავლიან ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების მექანიზმებს; ონტოგენეზის თავისებურებებს, ცვალებადობის კანონზომიერებებსა და ადამიანის საქმიანობის გავლენას ბუნებაზე; ძირითადი ფსიქიკური პროცესების, ქცევის მრავალფეროვანი ფორმის ფიზიოლოგიურ საფუძვლებს, მეხსიერებისა და დასწავლის, ფუნქციური მდგომარეობის მექანიზმებს, ანალიზატორული სისტემის ფიზიოლოგიას, ემოციების ნეიროფიზიოლოგიას.

სტუდენტები მიიღებენ გამოყენებითი ღირებულების საფუძვლიან სისტემურ ცოდნას განვითარების ფსიქოლოგიაში, რაც ითვალისწინებს ბავშვის ფსიქიკური პროცესებისა და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების ონტოგენეზის, მისი ასაკობრივი, ფსიქოფიზიოლოგიური და სოციალური განვითარების თავისებურებების, მეთოდოლოგიური პრინციპების, გარდატეხისა და მოზარდობის ასაკის ფსიქოლოგიური, ფსიქო-სექსუალური, ფსიქო-ემოციური და ფსიქო-სოციალური განვითარების თავისებურებების შესწავლას; შეძლებენ გაიაზრონ ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევებისა და ამ დარღვევებზე მოქმედი ფაქტორების (კონსტიტუციური, გენეტიკური, გარემოს) გავლენის ზოგადი პრინციპები; ბავშვის პიროვნული ფორმირების პროცესში ფსიქიკური განვითარების დარღვევების პირველადი და მეორადი პრობლემების ადგილი და მნიშვნელობა, რათა განუვითარდეთ თემატიკის შესაბამისი პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობის უნარ-ჩვევები; გააცნობიერებენ და გაანალიზებენ (დამწყების დონეზე) მეცნიერულ შეხედულებებსა და კვლევის შედეგებს ადამიანთა ჯგუფების, მისი სახეების, ფორმების, სტრუქტურის, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების შესახებ; გაეცნობიან ჯგუფთაშორის ურთიერთობებს, რომლებიც ცრურწმენების, სტერეოტიპებისა და დისკრიმინაციის აღმოცენებას უკავშირდება; შეისწავლიან ფსიქოლოგიური მეცნიერების ისეთ უახლეს დარგს, როგორიცაა განათლების ფსიქოლოგია, რომლის მიზანიც არის ბაკალავრიატის სტუდენტებმა შეიძინონ ზოგადი ცოდნა ინკლუზიური კლასების თავისებურებებსა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების კრეატულად გადაჭრის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციების ეფექტურად აგების შესახებ;

 • სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების მოდული მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე სტუდენტებს შეასწავლოს ის სასწავლო დისციპლინები, რომლებიც გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სფეროში.
 • პროფესიული პრაქტიკის მოდული. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიულ პრაქტიკას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. პროფესიული პრაქტიკის მოცულობაა 12 კრედიტი და შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან იმ სტრუქტურებში, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ ბაკალავრზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს მისი სამუშაო ადგილის მიხედვით, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; მისი დასრულების შემდეგ, სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.
 • საბაკალავრო ნაშრომის მოდული. საბაკალავრო პროგრამის კვლევით და/ან პრაქტიკულ ნაწილს წარმოადგენს საბაკალავრო ნაშრომი, რომლის მიზანია სტუდენტმა, მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში, შეასრულოს შემოქმედებითი ხასიათის წერითი ნაშრომი, წარმოადგინოს და საჯაროდ დაიცვას ის. დააკავშიროს მიღებული თეორიული ცოდნა, მეთოდები, ანალიტიკური და კრიტიკული მიდგომები, განზოგადებები შესასრულებელ კონკრეტულ თემასთან და გაავრცელოს მის ფარგლებში; დაადასტუროს მიღებული ცოდნის დონისა და პრაქტიკული უნარების ხარისხის შესაბამისობა. საბაკალავრო ნაშრომისათვის განკუთვნილია 12 კრედიტი.

თავისუფალი კრედიტების მოდული - განკუთვნილია თავისუფალი კომპეტენციების შესაძენად, რომელთაც სტუდენტები შეგნებულად ირჩევენ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში წარმოდგენილი თავისუფალი კრედიტების მოდულიდან ან უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საგანამანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსებიდან 30 კრედიტის მოცულობით. თავისუფალი კრედიტების მოდულის შედგენა სტუდენტებს შეუძლიათ სურვილისამებრ.


სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო გეგმაში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში (Bachelor of Social Sciences in Psychology) კვალიფიკაცია და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისა და ბაკალავრის ხარისხის მიღების შემდგომ სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრს ფსიქოლოგიაში - სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნა, პრაქტიკაში მისი გამოყენების უნარ-ჩვევები და კვლევითი გამოცდილების გარკვეული დონე საშუალებას აძლევს იმუშაოს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში - განათლების სექტორში, ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში, საწარმოო ორგანიზაციებში ანუ ნებისმიერ დაწესებულებაში, რომელსაც სჭირდება პროფესიონალი ფსიქოლოგი და არ ითხოვს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს.

საქმიანობის ობიექტი - ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებები (საჯარო და კერძო სკოლები, ბაგა-ბაღები), ბავშვთა თავშესაფრები და ძნელადაღსაზრდელი მოზარდები, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემა, საბანკო სექტორი და ა.შ.

საქმიანობის სახეები - ფსიქოლოგი, პედაგოგის დამხმარე, კლასის ტუტორი, პერსონალის შერჩევა და კვლევა, კლიენტთა მომსახურების, სასჯელაღსრულების სისტემაში მყოფ და გათავისუფლებულ პირთა რესოციალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრაში ჩართულობა და ა.შ.