საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ საგანმანათლებლო პოლიტიკას, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და მიღწევადია. საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია: ბაკალავრს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური ფსიქოლოგი; მოამზადოს კადრები ფსიქოლოგიის სფეროში მუშაობისათვის; საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტებისა და კვლევითი ელემენტების გამოყენებით მოამზადოს პირი მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის; ბაკალავრს გააცნოს ზოგად განათლებაზე დაფუძნებული ფსიქოლოგიისათვის დამახასიათებელი თანამედროვე ცოდნის ძირითადი ასპექტები, არსებული სიახლეები, განვითარების ტენდენციები, დარგის ისტორია, თანამედროვე მიმდინარეობები და თეორიები; გააცნოს ფსიქოლოგიური აზრის განვითარების უმთავრესი ტენდენციები, კლასიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი კონცეპტუალური სისტემები; ფსიქოლოგიის უმნიშვნელოვანესი მეთოდოლოგიური და თეორიული პრობლემატიკა; ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების აღმოცენებისა და განვითარების ისტორია; აქტუალური ამოცანები, ძირითადი კონცეპტები და ხედვები, კროს-კულტურული და ინტერდისციპლინარული ასპექტები; პიროვნების შესახებ არსებული თეორიული და ემპირიული გამოცდილება; ჩამოუყალიბოს პროფესიული მიდგომა ფსიქოლოგიურ საქმიანობაში და პრობლემების გადაწყვეტის უნარი; მოამზადოს დამოუკიდებელი ფსიქოლოგიური საქმიანობისათვის; კურსდამთავრებული იყოს კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ სპეციალისტს, რომელიც თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამად, ადეკვატურად გააცნობიერებს თავის სფეროში წარმოქმნილ ცვლილებებს, შეძლებს პრობლემის გადაჭრას და დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორცილებას. შესაბამისად ბაკალავრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • შეუძლია სფეროსათვის დმახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
 • შეუძლია ანალიტიკური აზროვნება, კვლევის შედეგების კრიტიკული ანალიზი და შეფასება; ანგარიშის შედგენა და მისი ზეპირი და წერითი პრეზენტაცია;
 • ფსიქოლოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათ გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, დასკვნის ფორმულირება და არგუმენტირებული რეკომენდაციების შეთავაზება;
 • სოციალურ-ფსიქოლოგიური სფეროსთვის დამახასიათებელი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით სხვადასხვა მასალის, ინფორმაციის, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემების, შეგროვება, დაჯგუფება, ანალიზი და შეფასება; 
 • ფსიქოლოგიის სფეროში მოვლენებისა და ტენდენციების განმარტება და ანალიზი; 
 • სოციალური, პროფესიული და ეთიკური პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული მოსაზრების ფორმულირება და დასაბუთება; 
 • საკუთარი შესაძლებლობების და შესრულებული სამუშაოს ანალიზი და კრიტიკა;
 •  ფსიქოლოგიური ხასიათის პრობლემების ამოცნობა, გამოკვლევა, გადაჭრის ან პრევენციის მიზნით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება.

კომუნიკაციის უნარი

 • იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა; 
 • თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით საქმიანი დოკუმენტების შედგენა, ანგარიშების და პრეზენტაციების მომზადება;
 • პროფესიული საქმიანობის დროს ორგანიზაციის თანამშრომელთა ფსიქო-სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული წერილობითი ანგარიშის მომზადება და პრეზენტაცია;
 • ორგანიზაციაში არსებული სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კლიმატთან დაკავშირებულ საკითხებზე დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ქართულ და უცხოურ ენებზე მიწოდება, წინადადების, მოსაზრებების ჩამოყალიბება, განმარტება და პრეზენტაცია;
 • ქართული და უცხოენოვანი ინფორმაციის და მასალების სხვადასხვა წყაროებით, მათ შორის ინტერნეტ-რესურსებით, მოძიება და სარგებლობა;
 • თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება საინფორმაციო ბაზებთან, პროგრამებთან, ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ცხრილებთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა და პრეზენტაციების მომზადება;

სწავლის უნარი

ბაკალავრს გააჩნია:

 • ფლობს ისეთ უნარ-ჩვევებს, რომელიც აუცილებელია სწავლის გასაგრძელებლად;
 • ბაკალავრს აქვს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ფსიქოლოგის სპეციალობის შეცვლის შესაძლებლობა; 
 • მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენების, ინოვაციების გათვალისწინების აუცილებლობის გაცნობიერებისა და ბაკალავრიატში მიღებული კომპეტენციების სრულყოფის მოტივაციის საფუძველზე, შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;
 • შეუძლია ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის ადეკვატური შეფასება და, ცოდნისა და უნარების სრულყოფის მიზნით, სხვადასხვა რესურსის, მათ შორის საინფორმაციო- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების, დარგობრივი ლიტერატურის გამოყენება.

ღირებულებები

ბაკალავრს აქვს:

 •  დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები. 
 • კულტურათა მრავალსახეობის, მათ შორის განსხვავებულობის აღქმა, საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური ფასეულობების გაზიარების უნარი.
 • პროფესიული, ეთიკური, სოციალური ნორმების ცოდნა და მათი დაცვის პასუხიმგებლობა;
 • პროფესიული პასუხისმგებლობა და ფსიქოლოგიური სფეროს ეთიკური ასპექტების გაცნობიერების უნარი; 
 • პროფესიულ სფეროსთან დაკავშირებული ღირებულებებისათვის ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მოტივაცია და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • ფლობს სფეროს ფართო ცოდნას, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; შეუძლია სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;
 • აღწერს და ჩამოთვლის სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების სტრუქტურის ნიშან-თვისებებს;
 • განსაზღვრავს და შეაფასებს ფსიქოლოგიურ სისტემებსა და შეხედულებებს; 
 • გააცნობიერებს და განმარტავს პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითად თეორიებს, ცნებებსა და დებულებებს, გენეტიკურ და გარემო ფაქტორებს; 
 • იცის: პიროვნების ემპირიული კვლევის ძირითადი მეთოდები - დაკვირვება, კორელაციური კვლევა და ექსპერიმენტი; ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტები; 
 • განიხილავს და განმარტავს უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალურ თავისებურებებს, ქცევის, ემოციების, დასწავლის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს; 
 • აცნობიერებს და განსაზღვრავს პიროვნების განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, ფსიქიკური ფუნქციების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს;
 • იცის და დეტალურად აყალიბებს საზოგადოებრივი მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი შესწავლისათვის მონაცემთა შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ მეთოდებს; იცნობს SPSS-ში მუშაობის ძირითად პრინციპებს, შეუძლია სტატისტიკური მონაცემების აღწერა და ინტერპრეტაცია;
 • შეუძლია ადამიანისა და გარე სამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლების, სტრუქტურის, ფორმების, სახეების და კანონზომირებების, ქცევის ფსიქოლოგიური შინაარსის კლასიფიცირება და ახსნა;
 • გამოარჩევს და ადარებს ორგანიზაციულ და მართვის ფსიქოლოგიაში დაგროვილ ფაქტებსა და კანონზომიერებებს; შეუძლია მათი აღწერა და ურთიერთდაკავშირება; 
 • სხვადასხვა წყაროებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით განიხილავს ამოცანის შესატყვის ინფორმაციას, მოიძიებს და შეარჩევს დასმული ამოცანის შესაფერ მეთოდების;
 • იცის საზოგადოებასთან ურთიერთობის არსებული თეორიული მოდელები;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება, პრაქტიკაში ილუსტრირება. სფეროსთვის დამახასიათებელი, ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 
 • შეარჩევს და იყენებს ფსიქოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელ სტანდარტულ სტატისტიკურ მეთოდებს, აკავშირებს მათ პრობლემასთან; 
 • ფლობს გარკვეულ ფსიქოლოგიურ ფენომენთან დაკავშირებული ექსპერიმენტული მუშაობის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, ტექნიკურად მომზადებისა და ჩატარების უნარს; როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე თეორიების პროფესიულ გარემოში გადატანისა და ეთიკური ნორმების დაცვით პრაქტიკაში გამოყენების უნარს;
 • შეუძლია ადამიანთა ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში მონაწილეობა დამწყების დონეზე;

შეუძლია:

 • პიროვნების ადაპტაციური და დეზადაპტაციური მექანიზმების, შინაგანი და გარემო ფაქტორების, იმპულსური და ნებელობითი ქცევის კანონზომიერებების კონკრეტიზირება და ახსნა; განწყობის ფსიქოლოგიის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ცოდნის რეპროდუქცია და კონკრეტულ სიტუაციაში მისი ადეკვატური გამოყენება;
 • სხვადასხვა თეორიულ მიდგომებსა და ემპირიულ კვლევებზე დაყრდნობით ქცევის ანალიზი, სათანადო რეკომენდაციების მომზადება და მმართველობით სფეროში მისი წარმატებით გამოყენება;
 • თეორიული ცოდნის საფუძველზე ადამიანთა შორის აღმოცენებული სოციალურ- ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკულად გადაჭრა;
 • მიღებული ცოდნის გამოყენება ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში;
 • სტრესული სიტუაციების გააანალიზება და მისი დაძლევის გზების მოძიება; სტრესულ სიტუაციაში როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვათა დახმარება;

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები

”ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს - სოციალურ მეცნიერებთა ბაკალავრს ფსიქოლოგიაში - სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნა, პრაქტიკაში მისი გამოყენების უნარ-ჩვევები და კვლევითი გამოცდილების გარკვეული დონე საშუალებას აძლევს იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში, საბანკო სექტორში (პერსონალის შერჩევისა და მასთან მუშაობის, 30 კლიენტთა მომსახურების საკითხებთან დაკავშირებით), ან ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში, რომელსაც სჭირდება პროფესიონალი ფსიქოლოგი და არ ითხოვს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს.

მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების და ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში (The Academic Degree of Bachelor in Social Sciences in Psychology) და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს, სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე, შეიმუშაოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.