საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ საგანმანათლებლო პოლიტიკას, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და მიღწევადია. საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია: ბაკალავრს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური ფსიქოლოგი; მოამზადოს კადრები ფსიქოლოგიის სფეროში მუშაობისათვის; საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტებისა და კვლევითი ელემენტების გამოყენებით მოამზადოს პირი მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის; ბაკალავრს გააცნოს ზოგად განათლებაზე დაფუძნებული ფსიქოლოგიისათვის დამახასიათებელი თანამედროვე ცოდნის ძირითადი ასპექტები, არსებული სიახლეები, განვითარების ტენდენციები, დარგის ისტორია, თანამედროვე მიმდინარეობები და თეორიები; გააცნოს ფსიქოლოგიური აზრის განვითარების უმთავრესი ტენდენციები, კლასიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი კონცეპტუალური სისტემები; ფსიქოლოგიის უმნიშვნელოვანესი მეთოდოლოგიური და თეორიული პრობლემატიკა; ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების აღმოცენებისა და განვითარების ისტორია; აქტუალური ამოცანები, ძირითადი კონცეპტები და ხედვები, კროს-კულტურული და ინტერდისციპლინარული ასპექტები; პიროვნების შესახებ არსებული თეორიული და ემპირიული გამოცდილება; ჩამოუყალიბოს პროფესიული მიდგომა ფსიქოლოგიურ საქმიანობაში და პრობლემების გადაწყვეტის უნარი; მოამზადოს დამოუკიდებელი ფსიქოლოგიური საქმიანობისათვის; კურსდამთავრებული იყოს კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ სპეციალისტს, რომელიც თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამად, ადეკვატურად გააცნობიერებს თავის სფეროში წარმოქმნილ ცვლილებებს, შეძლებს პრობლემის გადაჭრას და დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორცილებას. შესაბამისად ბაკალავრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • სოციალურ-ფსიქოლოგიური სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, სხვადასხვა მასალის, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემების და/ან სიტუაციების ანალიზი, სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 • ფსიქოლოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათ გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, დასკვნის ფორმულირება და არგუმენტირებული რეკომენდაციების შეთავაზება;
 • სოციალური, პროფესიული და ეთიკური პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული მოსაზრების ფორმულირება და დასაბუთება;
 • საკუთარი შესაძლებლობების და შესრულებული სამუშაოს ანალიზი და კრიტიკა.

კომუნიკაციის უნარი

 • პროფესიული საქმიანობის დროს ორგანიზაციაში არსებულ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კლიმატთან დაკავშირებულ საკითხებზე დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ქართულ და უცხოურ ენებზე მიწოდება, წინადადების, მოსაზრებების ჩამოყალიბება, განმარტება და პრეზენტაცია;
 • იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა;
 • თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება - ქართული და უცხოენოვანი ინფორმაციის და მასალების ინტერნეტ-რესურსებით მოძიება, საქმიანის დოკუმენტების შედგენა, ელექტრონული პრეზენტაციების მომზადება, ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა.

სწავლის უნარი

ბაკალავრს გააჩნია:

 • საკუთარი სწავლების პროცესის მართვის რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენების უნარი;
 • დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით შემდგომი სწავლის გაგრძელების დადგენის უნარი;
 • უწყვეტ რეჟიმში სწავლისა და ცოდნის გაღრმავების უნარი.

ღირებულებები

ბაკალავრს აქვს:

 • საყოველთაოდ აღიარებული ეთიკური ფასეულობების გაზიარების უნარი;
 • პროფესიულ-ეთიკური ნორმების ცოდნა და მათი დაცვის პასუხიმგებლობა;
 • ფსიქოლოგიური სფეროს ეთიკური ასპექტების გაცნობიერების უნარი;
 • პროფესიულ სფეროსთან დაკავშირებული ღირებულებებისათვის ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მოტივაცია და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • ფლობს ფსიქოლოგიური სფეროს ფართო ცოდნას, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; აცნობიერებს სფეროს კომპლექსურ საკითხებს;
 • აცნობიერებს სენსორული პროცესების მოდალობების, საბაზისო მოთხოვნილებებისა და მოტივების, პიროვნების სტრუქტურის ნიშან-თვისებებს;
 • აცნობიერებს და განმარტავს პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი თეორიებს, ცნებებსა და დებულებებს, გენეტიკურ და გარემო ფაქტორებს;
 • იცის პიროვნების ემპირიული კვლევის ძირითადი მეთოდები - დაკვირვება, კორელაციური კვლევის მეთოდები და ექსპერიმენტი; ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტები;
 • აცნობიერებს უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ინდივიდუალურ თავისებურებებს, ქცევის, ემოციების, დასწავლის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს;
 • აცნობიერებს და განსაზღვრავს პიროვნების განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, ფსიქიკური ფუნქციების, განვითარებაზე ზემოქმედი ფაქტორების, განვითარების დარღვევების ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს;
 • იცის საზოგადოებრივი მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი შესწავლისათვის მონაცემთა შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სტატისტიკურ მეთოდები; იცნობს CPSS-ში მუშაობის ძირითად პრინციპებს;
 • იცის ადამიანისა და გარე სამყაროს ურთიერთქმედების პროცესში ქცევის საფუძვლების, სტრუქტურის, ფორმების, სახეების და კანონზომიერებების, ქცევების ფსიქოლოგიური კლასიფიკაციები და ახსნები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

 • შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთმანეთთან დაკავშირება, პრაქტიკაში ილუსტრირება. სფეროსთვის დამახასიათებელი ზოგიერთი მეთოდის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 • შეუძლია ფსიქოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელ სტანდარტული სტატისტიკური მეთოდების დაკავშირება მათ პრობლემასთან; CPSS პროგრამით სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება;
 • შეუძლია ადამიანთა ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური თავისებურებების დამდგენი ტესტების კლასიფიცირება და კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის ექსპერიმენტირებაში მონაწილეობა დამწყების დონეზე;
 • შეუძლია ფსიქოლოგიური ხასიათის პრობლემების ამოცნობა, გამოკვლევა, გადაჭრის ან პრევენციის მიზნით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • შეუძლია სხვადასხვა თეორიულ მიდგომებსა და ემპირიულ კვლევებზე დაყრდნობით ქცევის ანალიზი, სათანადო რეკომენდაციების მომზადება და პროფესიულ სფეროში მისი წარმატებით გამოყენება;
 • შეუძლია თეორიული ცოდნის საფუძველზე ადამიანთა შორის აღმოცენებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემების პრაქტიკულად გადაჭრა;
 • შეუძლია მიღებული ცოდნის გამოყენება ინტერპერსონალური ურთიერთობების, ჯგუფების სტრუქტურირების, ჯგუფში მიმდინარე პროცესების მართვისა და დარეგულირების, ადამიანთა სოციალური ქცევის პროგნოზირების საჭიროების შემთხვევაში;
 • შეუძლია გამოარჩევს და ადარებს ორგანიზაციულ და მართვის ფსიქოლოგიაში დაგროვილ ფაქტებს, ადგენს მათ ურთიერთკავშირებს.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები

”ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს - სოციალურ მეცნიერებთა ბაკალავრს ფსიქოლოგიაში - სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნა, პრაქტიკაში მისი გამოყენების უნარ-ჩვევები და კვლევითი გამოცდილების გარკვეული დონე საშუალებას აძლევს იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში, საბანკო სექტორში (პერსონალის შერჩევისა და მასთან მუშაობის, კლიენტთა მომსახურების საკითხებთან დაკავშირებით), ან ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში, რომელსაც სჭირდება პროფესიონალი ფსიქოლოგი და არ ითხოვს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს.

მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში (Bachelor in Social Sciences in Psychology) და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს, სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე, შეიმუშაოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.