საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად და აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე მოიპოვა უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება.
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენელი წესის შესაბამისად.
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია შიდა მობილობით მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და შპს გთუნი-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით მაღალ პროფესიულ დონეზე მდგომი და ცოდნით გამყარებული კომპეტენტური ჟურნალისტის, ახალი ამბების რეპორტიორის მომზადსებას, მათ შორის კონკრეტული თემატიკის ფარგლებში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროგრამამ კურსდამთავრებულს უნდა:

 1. ჩამოუყალიბოს ჟურნალისტიკის როგორც ერთიანი მედიასისტემის და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში მისი როლის შეფასების უნარი ;
 2. განუვითაროს ჟურნალისტიკის თეორიის ძირითად დებულებების, უმთავრესი პრინციპების, ჟურნალისტიკის ისტორიისა და საერთაშორისო ასპექტების განსაზღვრის უნარი;
 3. მოუყალიბოს მედიატექსტისა და სხვა სახის კონტენტის გააზრების, შედარების, გაანალიზების, შეფასების და გარკვეული დასკვნების გამოტანის უნარი;
 4. განუვითაროს რესპოდენტთან, კოლეგებთან, წყაროსთან, მცირერიცხოვან გჯუფებთან წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარების უნარი;
 5. განუვითაროს სიახლეების ათვისებისა და საკუთარი სწავლების მუდმივი სრულყოფის უნარი;
 6. განუვითაროს საინფორმაციო საბაბის განსაზღვრის, აქტუალური თემის შერჩევის, დამუშავებისა და გამოსაქვეყნებლად მომზადების უნარი, მათ შორის კონკრეტული თემატიკის ფარგლებში, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით;
 7. განუვითაროს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ბეჭდური, სამაუწყებლო და ახალი მედიისთვის მედიაპროდუქტის მომზადების უნარი;
 8. განუვითაროს სტუდიური და გარე გადაღების/ჩაწერის დაგეგმვა და ორგანიზება, სტუდიური მონტაჟის, დაკაბადონებისა და სხვა სპეციფიკური პროგრამების ელემენტების გამოყენების უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

ბაკალავრი:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის გაკეთების უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს მედიის სფეროში:

 • იმოხილვითი ხასიათის კვლევითი სამუშაოს ჩატარება;
 • მედია და სხვა სახის ტექსტის გააზრება, ვერბალური და ვიზუალური ინფორმაციის შედარება, შეფასება და სათანადო დასკვნების გამოტანა;
 • პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების ფორმულირება;
 • წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრის საკუთარი ვერსიის დასაბუთება;
 • იმდინარე მოვლენების შეფასება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 • მედიის გარემოს შეფასება და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება;
 • მედიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, განზოგადება და განმარტება;
 • არსებული პრობლემის ფორმულირება, მისი კრიტიკული განხილვა და პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრა.

კომუნიკაციის უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • კომინიკაციის უნარის გამოყენება ზეპირი, წერილობითი და პერსონალური კომპიუტერული სისტემების ფორმით კოლეგებთან და რესპოდენტებთან;
 • პრეზენტაციის წარდგენა პროფესიულ და სხვა სახის მცირერიცხოვან ჯგუფებში;
 • მონაწილეობის მიღება დისკუსიაში, მათ შორის თოქ-შოუში;
 • საუბარი მშობლიურ და უცხოურ ენებზე, მათ შორის პროფესიულ დონეზე და მოსაზრების მკაფიოდ ჩამოყალიბება;
 • თავისუფლად დასვას შეკითხვები პრეს-კონფერენციებზე, ბრიფინგებზე, რესპოდენტთან პერსონალური კომუნიკაციის ურთიერთობისას.

სწავლის უნარი

ბაკალავრს შეეძლება:

 • საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა;
 • ისეთ უნარ-ჩვევებს დაეუფლება, რომელიც აუცილებელია სწავლის მაგისტრატურაში გასაგრძელებლად;
 • უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ჟურნალისტიკის სპეციალობის შეცვლა.

ღირებულებები

 • ბაკალავრს ჩამოყალიბებული ექნება დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები;
 • ბაკალავრი სწორად აღიქვამს და შეაფასებს ჟურნალისტიკის როლს ინფორმირებული საზოგადოების, ცალკეული მოქალაქის სოციალური პოზიციის, ინტერესების, გემოვნების, მოტივაციის ჩამოყალიბებაში;
 • ბაკალავრი აღიარებს პროფესიული სტანდარტის და ჟურნალისტური ეთიკის მნიშვნელობას.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად კურსდამთავრებული აღწერს ზოგად განათლებაზე დაფუძნებულ ჟურნალისტიკისათვის დამახასიათებელ თანამედროვე ცოდნის ძირითად ასპექტებს;
 • გამოკვეთს მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში არსებულ სიახლეებს, განვითარების ტენდენციებს;
 • ჩამოთვლის ჟურნალისტიკის ძირითად თეორიებს, აღწერს დარგის ისტორიასა და საერთაშორისო გამოცდილებას;
 • შეეძლება ჟურნალისტიკის ძირითადი დარგების ფართო ცოდნის დემონსტრირება;
 • შეიცნობს ჟურნალისტიკის სამართლებრივ და ეთიკურ ასპექტებს;
 • აღწერს ჟურნალისტიკის თეორიის ძირითად დებულებებს, ფუნქციებს, პრინციპებს; სწორად განსაზღვრავს ჟურნალისტიკის, როგორც საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სისტემის როლს საზოგადოების პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • შექმნილი პირობების გამოყენება მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
 • აწარმოოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობა სამაუწყებლო, ბეჭდური და ახალი მედიის პროდუქტის მოსამზადებლად;
 • კონკურენტუნარიანი მედიაპროდუქტის (კონკრეტული თემატიკის მიხედვით, რაც შეისწავლა შემოქმედებით სახელოსნოში) მომზადება შრომის შიდა მედიაბაზრისათვის;
 • თავისი პასუხისმგებლობის სფეროში სამუშაოს დაწყებამდე სამოქმედო გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, თანმიმდევრობის განსაზღვრა;
 • შერჩევის გზით აქტუალური თემის გამოკვეთა, თემასთან მიმართებაში მთავარი იდეის განვითარება; პრაქტიკული სამუშაოს მიზნის განსაზღვრა და ამოცანების ჩამოყალიბება; მიზნისა და ხერხების ლოგიკურად შეფარდება და გამოყენება;
 • ჟურნალისტური გადამოწმების ხერხებით ყველა წყაროს მოძიება და დამუშავება;
 • სამიზნე აუდიტორიის სწორად შერჩევა;
 • შესაბამისი საკვანძო, საილუსტრაციო და თანხლები ვიზუალური, ტექსტობრივი, აუდიო თუ ვიდეო მასალის მოძიება და გამოყენება;
 • ჟურნალისტიკაში შესაფერისი ასახვის და გამოხატვის ფორმებისა და ხერხების შერჩევა და გამოყენება;
 • სტუდიური მონტაჟის ძირითადი პროგრამის (Adobe premiere Pro) გამოყენება;
 • დაკაბადონებისა (Pagemaker) და ფოტომონტაჟის (Photoshop) პროგრამების ელემენტების გამოყენება;
 • სტუდიური და გარე გადაღება, რომელსაც უზრუნველყოფს ოპერატორისთვის აუცილებელი საწყისი პროფესიული ცოდნა;
 • პრობლემების იდენტიფიცირება და მისი გადაწყვეტისთვის ოფტიმალური გზის შერჩევა;
 • მედიის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებისა და რეგულაციების გამოყენება.

დასაქმების სფერო

სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნა, პროფესიისადმი ჩამოყალიბებული ხედვ და მიდგომები, შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ელემენტარული კვლევითი გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჟურნალისტიკაში სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მფლობელმა შეძლოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება მედია საშუალებებში (გაზეთში, ჟურნალში, სატელევიზიო კომპანიაში, რადიოკომპანიაში, საინფორმაციო სააგენტოში, მედიაჰოლდინგში, ინტერნეტგამოცემაში) და სხვა არასამთავრობო, თუ სახელმწიფო ორგანიზაციაში: ჟურნალისტის/კორესპოდენტის/რეპორტიორის, რიგით რედაქტორის, დაბალი რგოლის მედიამენეჯერის, პროდიუსერის, პრეს-სამსახურის სპეციალისტის, მემონტაჟის, ოპერატორის ასისტენტის პოზიციის დასაკავებლად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 4 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს 36 კრედიტს, მოდული მოიცავს როგორც სავალდებულო (24 კრედიტი), ასევე არჩევით (12 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, წარმოდგენის შექმნა აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა შესახებ, ზოგადი უნარების დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის უნარის შეძენა, შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

უცხო ენის მოდული – საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან უცხო ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით.

გარდა აღნიშნულისა, უცხო ენას დამწყებთათვის, თავისუფალ კომპონენტებში შეიძლება დაეთმოს 6 კრედიტი.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 126 კრედიტი და შედგება:

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული: 126 კრედიტი, მათ შორის 96 სავალდებულოა, 30 კრედიტი კი არჩევითი.

სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინათა შესწავლა მიზნად ისახავს ჟურნალისტიკის დარგში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; აღნიშნულ სფეროში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ და ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადებას; ჟურნალისტიკის, როგორც საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ ზოგადი, საბაზისო ცოდნის ფორმირებას; ჟურნალისტისათვის სასურველი და სავალდებული პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას, რაც ხორციელდება სამაუწყებლო და ბეჭდური პროდუქციის მომზადებისას შესაბამის საგანთა ფარგლებში და აგრეთვე ჟურნალისტური ოსტატობის დაუფლებისას შემოქმედებით სახელოსნოებში, რაც გულისხმობს წამყვანი და გამოცდილი პრაქტიკოსი ჟურნალისტების მუშაობას სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში სტუდიური საქმიანობის პრინციპების საფუძველზე.

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინების ჯგუფი მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე შესთავაზოს სტუდენტებს სასწავლო კურსები, რომლებიც გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას მედიაკომუნიკაციებისა და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის სფეროში.

თავისუფალი კრედიტების მოდული: 30 კრედიტი

საბაკალავრო პროგრამის ”ჟურნალისტიკა” თავისუფალი კრედიტების მოდული მიზნად ისახავს ჟურნალისტიკასთან მომიჯნავე ან განსხვავებული დარგების დისციპლინათა შესწავლას. სტუდენტს შეუძლია თავად შეადგინოს საკუთარი საჭიროებისა და ინტერესების მიხედვით დისციპლინათა ნაკრები უნივერსიტეტის ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამიდან.

პროფესიული პრაქტიკა: 12 კრედიტი

საბაკალავრო პროგრამის პროფესიული პრაქტიკა მიზნად ისახავს სასწავლო პროცესის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას. სტუდენტი გაივლის პროფესიულ პრაქტიკას უნივერსიტეტის ბაზაზე (სასწავლო რადიო და სატელევიზიო სტუდიებში) და აგრეთვე მემორანდუმების საფუძველზე შემდეგ მედიაორგანიზაციაში: საინფორმაციო პორტალები „კვირა“, „მედიასითი“, „აიპრესი“, „რეპორტიორი“, „მედიანიუსი“, ჟურნალები „ლიბერალი“, „არსენალი“, გაზეთები „ბათუმელები“ (ელექტრონული გაზეთი „ნეთგაზეთი“), „ქართული სიტყვა-ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა“, ტელეკომპანიები „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, „TV პირველი“, „ქართული TV“, „იბერია“, „თრიალეთი“, რადიოკომპანია „FM107.9“, მედიაორგანიზაციები „ბიზნესმედია საქართველო“, სტუდია „მონიტორი“, ცსკოს პრეს-ცენტრი.

საბაკალავრო ნაშრომი: 12 კრედიტი

საბაკალავრო პროგრამის საკვალიფიკაციო ატესტაცია: სტუდენტი ასრულებს საგანმანათლებლო პროგრამას საბაკალავრო ნაშრომით, რომელიც წარმოაჩენს სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნის სიღრმეს, გაცნობიერების, განზოგადოების, დასკვნის გამოტანის, რეკომენდაციების შემუშავების უნარს. საბაკალავრო ნაშრომი არ გამორიცხავს შემოქმედებით-პრაქტიკულ კომპონენტს, სადაც სტუდენტი გამოავლენს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანის უნარს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის (240 კრედიტი) ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში (Bachelor of Social Sciences in Journalism) კვალიფიკაცია და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.