საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად და აბიტურიენტთა ქულების რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე მოიპოვა უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება.
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენელი წესის შესაბამისად.
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია შიდა მობილობით მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და შპს გთუნი-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიასა და განვითარების სტრატეგიას. პროგრამა ითვალისწინებს შრომის ბაზრის, კონკრეტულად - მედიაბაზრის და დამსაქმებლის თანამედროვე მოთხოვნებს. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თავისუფლად მოაზროვნე, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების მქონე ჭეშმარიტი მოქალაქის ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით მაღალ პროფესიულ დონეზე მდგომი და ცოდნით გამყარებული კომპეტენტური ჟურნალისტის, ახალი ამბების რეპორტიორის მომზადსებას.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კურსდამთავრებულს განუვითარდება დარგობრივი კომპეტენციები:

 • დარგობრივი ცოდნა, კერძოდ: ჟურნალისტიკის თეორიის ძირითად დებულებების აღწერა, დარგის ფუნქციონირების ფუნქციებისა და უმთავრესი პრინციპების ჩამოყალიბება, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების ჩამოთვლა, ჟურნალისტიკის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპების დახასიათება, თანამედროვე მედიის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების გამოკვეთა, მისი საერთაშორისო ასპექტების მიმოხილვა, ერთიანი მედიასისტემის და მისი ცალკეული კომპონენტების აღწერა.
 • დარგობრივი უნარები, კერძოდ: აქტუალური თემის შერჩევა, დამუშავება და გამოსაქვეყნებლად მომზადება, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ბეჭდური, სამაუწყებლო და ახალი მედიისთვის მედიაპროდუქტის მომზადება, რესპოდენთთან და სხვა წყაროსთან ადექვატური მუშაობა, სტუდიური მონტაჟის, დაკაბადონებისა და ფოტომონტაჟის პროგრამების ელემენტების გამოყენება, სტუდიური და გარე გადაღების/ჩაწერის დაგეგმვა და ორგანიზება, მედიის სამართლებრივი და ეთიკური რეგულაციების გამოყენება.

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ჟურნალისტიკის სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი კომპეტენციების განვითარება, კერძოდ: მედიატექსტისა და სხვა სახის კონტენტის გააზრება, შედარება, გაანალიზება, შეფასება და გარკვეული დასკვნების გამოტანა; რესპოდენტთან, კოლეგებთან, მცირერიცხოვან გჯუფებთან წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარება; საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; ჟურნალისტიკის როლის შეფასება საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულები და შინაარსი, სწავლების/შეფასების მეთოდებისა და კრედიტების მოცულობა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამას დასახული მიზნების განსახორციელებლად გააჩნია ყველა საჭირო წინაპირობა: ადამიანური, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსი. საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა-შემუშავებაში ჩართული იყო აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, დასაქმების სფეროს წარმომადგენლები, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. პროგრამა მოამზადებს ბაკალავრს მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები არის რეალისტური და მიღწევადი, საჯარო და ხელმისაწვდომი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის პროფესიონალებს, რომლებიც შეძლებენ თავიანთ სფეროში წარმოქმნილი ცვლილებებისა და პრობლემების ადვილად და უპრობლემოდ გადაჭრას და დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას. შესაბამისად ბაკალავრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის გაკეთების უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს მედიის სფეროში:

 • მიმოხილვითი ხასიათის კვლევითი სამუშაოს ჩატარება;
 • მედია და სხვა სახის ტექსტის გააზრება, ვერბალური და ვიზუალური ინფორმაციის შედარება, შეფასება და სათანადო დასკვნების გამოტანა;
 • პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების ფორმულირება;
 • წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრის საკუთარი ვერსიის დასაბუთება;
 • მიმდინარე მოვლენების შეფასება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 • მედიის გარემოს შეფასება და არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება;
 • მედიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, განზოგადება და განმარტება.
 • არსებული პრობლემის ფორმულირება, მისი კრიტიკული განხილვა და პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრა;

კომუნიკაციის უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • კომინიკაციის უნარის გამოყენება ზეპირი, წერილობითი და პერსონალური კომპიუტერული სისტემების ფორმით კოლეგებთან და რესპოდენტებთან;
 • პრეზენტაციის წარდგენა პროფესიულ და სხვა სახის მცირერიცხოვან ჯგუფებში;
 • მონაწილეობის მიღება დისკუსიაში, მათ შორის თოქ-შოუში;
 • საუბარი მშობლიურ და უცხოურ ენებზე, მათ შორის პროფესიულ დონეზე და მოსაზრების მკაფიოდ ჩამოყალიბება;
 • თავისუფლად დასვას შეკითხვები პრეს-კონფერენციებზე, ბრიფინგებზე, რესპოდენტთან პერსონალური კომუნიკაციის ურთიერთობისას.

სწავლის უნარი

ბაკალავრს შეეძლება:

 • საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა;
 • ისეთ უნარ-ჩვევებს დაეუფლება, რომელიც აუცილებელია სწავლის მაგისტრატურაში გასაგრძელებლად;
 • უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ჟურნალისტიკის სპეციალობის შეცვლა.

ღირებულებები

 • ბაკალავრს ჩამოყალიბებული ექნება დემოკრატიისადა ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები;
 • ბაკალავრი სწორად აღიქვამს და შეაფასებს ჟურნალისტიკის როლს ინფორმირებული საზოგადოების, ცალკეული მოქალაქის სოციალური პოზიციის, ინტერესების, გემოვნების, მოტივაციის ჩამოყალიბებაში;
 • ბაკალავრი აღიარებს პროფესიული სტანდარტის და ჟურნალისტური ეთიკის მნიშვნელობას.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად კურსდამთავრებული აღწერს ზოგად განათლებაზე დაფუძნებულ ჟურნალისტიკისათვის დამახასიათებელ თანამედროვე ცოდნის ძირითად ასპექტებს;
 • გამოკვეთს მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში არსებულ სიახლეებს, განვითარების ტენდენციებს;
 • ჩამოთვლის ჟურნალისტიკის ძირითად თეორიებს, აღწერს დარგის ისტორიასა და საერთაშორისო გამოცდილებას;
 • შეეძლება ჟურნალისტიკის ძირითადი დარგების ფართო ცოდნის დემონსტრირება;
 • შეიცნობს ჟურნალისტიკის სამართლებრივ და ეთიკურ ასპექტებს;
 • აღწერს ჟურნალისტიკის თეორიის ძირითად დებულებებს, ფუნქციებს, პრინციპებს; სწორად განსაზღვრავს ჟურნალისტიკის, როგორც საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სისტემის როლს საზოგადოების პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • შექმნილი პირობების გამოყენება მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
 • აწარმოოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობა სამაუწყებლო, ბეჭდური და ახალი მედიის პროდუქტის მოსამზადებლად;
 • კონკურენტუნარიანი მედიაპროდუქტის (კონკრეტული თემატიკის მიხედვით, რაც შეისწავლა შემოქმედებით სახელოსნოში) მომზადება შრომის შიდა მედიაბაზრისათვის;
 • თავისი პასუხისმგებლობის სფეროში სამუშაოს დაწყებამდე სამოქმედო გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, თანმიმდევრობის განსაზღვრა;
 • შერჩევის გზით აქტუალური თემის გამოკვეთა, თემასთან მიმართებაში მთავარი იდეის განვითარება; პრაქტიკული სამუშაოს მიზნის განსაზღვრა და ამოცანების ჩამოყალიბება; მიზნისა და ხერხების ლოგიკურად შეფარდება და გამოყენება;
 • ჟურნალისტური გადამოწმების ხერხებით ყველა წყაროს მოძიება და დაამუშავება;
 • სამიზნე აუდიტორიის სწორად შერჩევა;
 • შესაბამისი საკვანძო, საილუსტრაციო და თანხლები ვიზუალური, ტექსტობრივი, აუდიო თუ ვიდეო მასალის მოძიება და გამოყენება;
 • ჟურნალისტიკაში შესაფერისი ასახვის და გამოხატვის ფორმებისა და ხერხების შერჩევა და გამოყენება;
 • სტუდიური მონტაჟის ძირითადი პროგრამის (Adobe premiere Pro) გამოყენება;
 • დაკაბადონებისა (Pagemaker) და ფოტომონტაჟის (Photoshop) პროგრამების ელემენტების გამოყენება;
 • სტუდიური და გარე გადაღება, რომელსაც უზრუნველყოფს ოპერატორისთვის აუცილებელი საწყისი პროფესიული ცოდნა;
 • პრობლემების იდენტიფიცირება და მისი გადაწყვეტისთვის ოფტიმალური გზის შერჩევა;
 • მედიის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებისა და რეგულაციების გამოყენება.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 4 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს 36 კრედიტს, მოდული მოიცავს როგორც სავალდებულო (24 კრედიტი), ასევე არჩევით (12 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, წარმოდგენის შექმნა აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა შესახებ, ზოგადი უნარების დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის უნარის შეძენა, შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

უცხო ენის მოდული – საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან უცხო ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით. გარდა აღნიშნულისა, უცხო ენას დამწყებთათვის, თავისუფალ კომპონენტებში შეიძლება დაეთმოს 6 კრედიტი.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 126 კრედიტი და შედგება:

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - 126 კრედიტი, მათ შორის 96 სავალდებულოა, 30 კრედიტი კი არჩევითი.

სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინათა შესწავლა მიზნად ისახავს ჟურნალისტიკის დარგში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; აღნიშნულ სფეროში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ და ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადებას; ჟურნალისტიკის, როგორც საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ ზოგადი, საბაზისო ცოდნის ფორმირებას; ჟურნალისტისათვის სასურველი და სავალდებული პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას, რაც ხორციელდება სამაუწყებლო და ბეჭდური პროდუქციის მომზადებისას შესაბამის საგანთა ფარგლებში და აგრეთვე ჟურნალისტური ოსტატობის დაუფლებისას შემოქმედებით სახელოსნოებში, რაც გულისხმობს წამყვანი და გამოცდილი პრაქტიკოსი ჟურნალისტების მუშაობას სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში სტუდიური საქმიანობის პრინციპების საფუძველზე.

სპეციალობის არჩევითი დისციპლინების ჯგუფი მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე შესთავაზოს სტუდენტებს სასწავლო კურსები, რომლებიც გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას მედიაკომუნიკაციებისა და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის სფეროში.

თავისუფალი კრედიტების მოდული - 30 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის ”ჟურნალისტიკა” თავისუფალი კრედიტების მოდული მიზნად ისახავს ჟურნალისტიკასთან მომიჯნავე ან განსხვავებული დარგების დისციპლინათა შესწავლას. სტუდენტს შეუძლია თავად შეადგინოს საკუთარი საჭიროებისა და ინტერესების მიხედვით დისციპლინათა ნაკრები უნივერსიტეტის ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამიდან.

პროფესიული პრაქტიკა - 12 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის პროფესიული პრაქტიკა მიზნად ისახავს სასწავლო პროცესის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას. სტუდენტი გაივლის პროფესიულ პრაქტიკას უნივერსიტეტის ბაზაზე (სასწავლო რადიო და სატელევიზიო სტუდიებში) და აგრეთვე მემორანდუმების საფუძველზე შემდეგ მედიაორგანიზაციაში: საინფორმაციო პორტალები „კვირა“, „მედიასითი“, „აიპრესი“, „რეპორტიორი“, „მედიანიუსი“, ჟურნალები „ლიბერალი“, „არსენალი“, გაზეთები „ბათუმელები“ (ელექტრონული გაზეთი „ნეთგაზეთი“), „ქართული სიტყვა-ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა“, ტელეკომპანიები „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, „TV პირველი“, „ქართული TV“, „იბერია“, „თრიალეთი“, რადიოკომპანია „FM107.9“, მედიაორგანიზაციები „ბიზნესმედია საქართველო“, სტუდია „მონიტორი“, ცსკოს პრეს-ცენტრი.

საბაკალავრო ნაშრომი - 12 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის საკვალიფიკაციო ატესტაცია: სტუდენტი ასრულებს საგანმანათლებლო პროგრამას საბაკალავრო ნაშრომით, რომელიც წარმოაჩენს სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნის სიღრმეს, გაცნობიერების, განზოგადოების, დასკვნის გამოტანის, რეკომენდაციების შემუშავების უნარს. საბაკალავრო ნაშრომი არ გამორიცხავს შემოქმედებით-პრაქტიკულ კომპონენტს, სადაც სტუდენტი გამოავლენს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანის უნარს.

პროგრამის სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო კურსების გეგმაში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის (240 კრედიტი) ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში (Bachelor of Social Sciences in Journalism) კვალიფიკაცია და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნა, პროფესიისადმი ჩამოყალიბებული ხედვა და მიდგომები, შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ელემენტარული კვლევითი გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჟურნალისტიკაში სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მფლობელმა შეძლოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება მედია საშუალებებში (გაზეთში, ჟურნალში, სატელევიზიო კომპანიაში, რადიოკომპანიაში, საინფორმაციო სააგენტოში, მედიაჰოლდინგში, ინტერნეტგამოცემაში) და სხვა არასამთავრობო, თუ სახელმწიფო ორგანიზაციაში: ჟურნალისტის/კორესპოდენტის/რეპორტიორის, რიგით რედაქტორის, დაბალი რგოლის მედიამენეჯერის, პროდიუსერის, პრეს-სამსახურის სპეციალისტის, მემონტაჟის, ოპერატორის ასისტენტის პოზიციის დასაკავებლად.