საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ორიენტირებულია დასაქმების მედიაბაზარზე, ინოვაციურია, რაც გამოიხატება პრაქტიკული ჟურნალისტიკის შემოქმედებით სახელოსნოებში სწავლასა და დაოსტატებაში. საბაკალავრო პროგრამის მიზანი მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული შემდეგ დებულებებში, კერძოდ:

 • ბაკალავრს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები;
 • შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
 • უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური ჟურნალისტი;
 • გააცნობიერებინოს ჟურნალისტიკა, როგორც საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სისტემა და მისი როლი საზოგადოების პოლიტიკურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში;
 • მედიის სფეროში კვლევითი მუშაობისათვის მოამზადოს კადრები;
 • მისცეს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ჟურნალისტიკის სპეციალობის შეცვლის შესაძლებლობა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტების და კვლევითი ელემენტების გამოყენებით მოამზადოს პირი მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის;
 • ბაკალავრს გააცნოს ზოგად განათლებაზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკისათვის დამახასიათებელი თანამედროვე ცოდნის ძირითადი ასპექტები, არსებული სიახლეები, განვითარების ტენდენციები, დარგის თეორიები, ისტორია და საერთაშორისო გამოცდილება;
 • ჩამოუყალიბოს პროფესიული მიდგომა ჟურნალისტურ საქმიანობაში და პრობლემების გადაწყვეტის უნარი;
 • მოამზადოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობისათვის სამაუწყებლო და ბეჭდური პროდუქციის შესაქმნელად;
 • კურსდამთავრებული მოამზადოს ჟურნალისტიკაში ბაკალავრის კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტისათვის მედიის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის;
 • კურსდამთავრებულმა უნდა შეძლოს მედია და სხვა სახის ტექსტის, ვერბალური და ვიზუალური ინფორმაციის ანალიზი და სათანადო დასკვნების გამოიტანა, პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების შემუშავება;
 • პროგრამის მიზანია ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს მშობლიურ და უცხოურ ენებზე ზეპირი და წერილობით კომუნიკაციის უნარი.
პროგრამის ფარგლებში ამოქმედდება შემოქმედებითი თემატური სახელოსნოები, სადაც ოსტატები - გამოცდილი და ცნობილი ჟურნალისტები, სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში ფოკუსირებას მოახდენენ თემატურ ჟურნალისტიკაზე, კონკრეტული პრობლემატიკის გაშუქებაზე მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ კურსდამთავრებული იყოს კონკურენტუნარიანი რეპორტიორი შრომის შიდა მედიაბაზარზე.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის პროფესიონალებს, რომლებიც შეძლებენ თავიანთ სფეროში წარმოქმნილი ცვლილებებისა და პრობლემების ადვილად და უპრობლემოდ გადაჭრას და დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას. შესაბამისად ბაკალავრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • შეუძლია მედიის სფეროში მიმოხილვითი ხასიათის კვლევითი სამუშაოს ჩატარება;
 • გაანალიზოს მედია და სხვა სახის ტექსტი, ვერბალური და ვიზუალური ინფორმაცია და გამოიტანოს სათანადო დასკვნები;
 • შეიმუშაოს პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციები.

კომუნიკაციის უნარი

 • შეუძლია კომინიკაციის უნარის გამოყენება ზეპირი, წერილობით და პერსონალური კომპიუტერული სისტემების ფორმით;
 • შეუძლია კომუნიკაცია პროფესიულ და სხვა სახის მცირე ჯგუფებში;
 • აქვს კომუნიკაციის უნარი მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე, მათ შორის პროფესიულ დონეზე;
 • თავისუფლად ფლობს პერსონალური კომუნიკაციის უნარს რესპოდენტთან ურთიერთობისას.

სწავლის უნარი

 • ფლობს ისეთ უნარ-ჩვევებს, რომელიც აუცილებელია სწავლის მაგისტრატურაში გასაგრძელებლად;
 • ბაკალავრს აქვს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ჟურნალისტიკის სპეციალობის შეცვლის შესაძლებლობა.

ღირებულებები

ბაკალავრს ჩამოყალიბებული აქვს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები;

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად იცის:

 • ზოგად განათლებაზე დაფუძნებულ ჟურნალისტიკისათვის დამახასიათებელი თანამედროვე ცოდნის ძირითადი ასპექტები;
 • ჟურნალისტიკის სფეროში არსებული სიახლეები, განვითარების ტენდენციები;
 • ჟურნალისტიკის თეორია, ისტორია და საერთაშორისო გამოცდილება;
 • აქვს ჟურნალისტიკის ძირითადი დარგების ფართო ცოდნა;
 • იცის ჟურნალისტიკის სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტები;
 • გააჩნია ჟურნალისტიკის თეორიის ძირითადი დებულებების, ფუნქციების, პრინციპების ფართო ცოდნა;
 • აცნობიერებს ჟურნალისტიკის, როგორც საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სისტემის როლს საზოგადოების პოლიტიკურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 • შექმნილი პირობების გამოყენება მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
 • დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობა სამაუწყებლო და ბეჭდური მედიაპროდუქციის მოსამზადებლად;
 • კონკურენტუნარიანი მედიაპროდუქტის (კონკრეტული თემატიკის მიხედვით, რაც შეისწავლა შემოქმედებით სახელოსნოში) შექმნა შრომის შიდა მედიაბაზრისათვის;
 • თავისი პასუხისმგებლობის სფეროში სამუშაოს დაწყებამდე სამოქმედო გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, თანმიმდევრობის განსაზღვრა;
 • შერჩევის გზით გამოკვეთოს აქტუალური თემა, განავითაროს იდეა თემასთან მიმართებაში;
 • განსაზღვროს პრაქტიკული სამუშაოს მიზანი და ამოცანები;
 • ჟურნალისტური გადამოწმების ხერხებით მოიძიოს და დაამუშაოს ყველა წყარო;
 • სწორად შეარჩიოს სამიზნე აუდიტორია;
 • მოიძიოს შესაბამისი საკვანძო, საილუსტრაციო და თანმხლები ვიზუალური, ტექსტობრივი, აუდიო თუ ვიდეო მასალა და გამოიყენოს შესაბამისი ასახვის და გამოხატვის ფორმები და ხერხები.

კურსდამთავრებული ფლობს:

 • პროფესიულ მიდგომას ჟურნალისტურ საქმიანობაში და აქვს პრობლემების გადაწყვეტის უნარი;
 • მან იცის მედიის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ნორმა, კანონი და რეგულაცია.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები

 • სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნა, შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და გარკვეული კვლევითი გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჟურნალისტიკაში სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებამ შეძლოს კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მედიასაშუალებებში და სხვა ორგანიზაციებში ჟურნალისტის/კორესპოდენტის/რეპორტიორის, რიგით რედაქტორის, დაბალი რგოლის მედიამენეჯერის, პრეს-სპიკერის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პოზიციის დასაკავებლად.
 • საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სოციალურ მეცნიერებათა ფართო სპექტრის სამაგისტრო პროგრამებზე (ჟურნალისტიკა, მასობრივი კომუნიკაცია, საერთაშორისო ურთიერთობები, საზოგადოებრივი ურთიერთობები, მედიამენეჯმენტი, პოლიტიკის მეცნიერებები და სხვა).

მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების და ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის შემდეგ კურსდამტავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში (The Academic Degree of Bachelor of Social Sciences in Journalism) და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე.