საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული შემდეგ დებულებებში:

 • ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს და განუვითაროს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური, შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი იურისტი; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის.
 • დაეუფლოს სამართლის სოციალურ–ისტორიულ ასპექტებს; შეიძინოს ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ.
 • საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტებისა და პრაქტიკული ელემენტების გამოყენებით მოამზადოს პირი მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის.
 • ბაკალავრს გააცნოს სამართლის სფეროსათვის დამახასიათებელი თანამედროვე ცოდნის ძირითადი ასპექტები, არსებული სიახლეები, განვითარების ტენდენციები, თეორიები, ისტორია და საერთაშორისო გამოცდილება.
 • ჩამოუყალიბოს პროფესიული მიდგომა სამართლის სფეროში საქმიანობისათვის; მოამზადოს სტუდენტი სამართლის სფეროში ბაკალავრის კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის.

სწავლის შედეგები

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის და სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

ბაკალავრს აქვს:

 • სამართლებრივი ხასიათის ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულ დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
 • სამართლებრივი პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მათი გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების უნარი;
 • სამართალსუბიექტების ქცევის განსაზღვრა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების გზების შესახებ არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების უნარი;
 • მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების პრინციპების გამოყენების მიზანშეწონილობის დასაბუთების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

ბაკალავრს აქვს:

 • ინფორმაციის მშობლიურ და უცხო ენებზე მოძიების და იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემის უნარი;
 • დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების ორგანიზების უნარი; ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი.

სწავლის უნარი

ბაკალავრს აქვს:

 • საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი;
 • საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;
 • სამართლის სფეროში ინტერესის სფეროს გაფართოებისა და სხვადასხვა წყაროების გამოყენებით ცალკეული საკითხების შესწავლის უნარი.

ღირებულებები

ბაკალავრი:

 • ფლობს იურისტისათვის აუცილებელ მორალურ ღირებულებებს;
 • იცავს გუნდური მუშაობის პრინციპებს;
 • იცავს ეროვნული სამართლის სისტემისათვის საჭირო ღირებულებებს;
 • იცნობს იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს;
 • მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ჰუმანიზმის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით.

დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

ბაკალავრს აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას, აცნობიერებს სფეროს კომპლექსურ საკითხებს.

ბაკალავრს აქვს:

 • ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების ფართო, ხოლო საჯარო, კერძო ან სისხლის სამართლის სიღრმისეული ცოდნა.

ბაკალავრმა იცის:

 • ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებები, პრინციპები და ინსტიტუტები;
 • სამართლის ნიშნები;
 • განმარტების მეთოდები;
 • ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები;
 • სახელმწიფო მოწყობის საკითხები;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები;
 • ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;
 • ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები;
 • სამოქალაქო სამართლის პრინციპები და სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობები;
 • ქონებრივი სამართალი;
 • ვალდებულებითი სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები;
 • სახელშეკრულებო და კანონისმიერი ურთიერთობები;
 • საკორპორაციო სამართლებრივი ურთიერთობი;
 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლებრივი ურთიერთობები;
 • დანაშაულის არსი, სახეები და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებები;
 • საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითადი პრინციპები;
 • იურიდიული ეთიკის საფუძვლები;
 • სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალწარმოება;
 • დანაშაულის გამოძიების ტაქტიკა და მეთოდიკა;
 • სასამართლო უნარ-ჩვევების თითოეული ფაზის და ნაფიც მსაჯულთა ინსტრუქციის შედგენის ძირითადი პრინციპები.

ბაკალავრი აცნობიერებს:

 • სამართლის არსს;
 • სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობას სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ბაკალავრს აქვს:

 • სამართლებრივი პრობლემების იდენციფირების უნარი;
 • სამართლებრივი პრობლემების გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი;

ბაკალავრს შეუძლია:

 • იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა.შ.) შედგენა;
 • სამართლის ნორმათა ურთიერთმიმართებისა და ურთიერთდამოკიდებულების გათვალისწინებით კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა;
 • კვალიფიციური იურიდიული დასკვნებისა და კონსულტაციების გაცემა, ნორმატიული აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზის განხორციელება;
 • შესაბამისი პროცესუალური ნორმების დაცვით იურიდიული მოქმედებების შესრულება.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები.

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მიღების შემდგომ ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობა ხორციელდება სახელმწიფო, საზოგადოებრივ, კერძო სექტორში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში და მიმართულია საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამართლებრივი მოწესრიგებისაკენ, სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება-განმტკიცებისაკენ.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა; ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადების სამართლებრივი ასპექტები; იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა. შ.) შედგენა; ადამიანის უფლებების დაცვა და განმტკიცება.

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე.

მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების და ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის ბაკალავრი (The Academic Degree of Bachelor Law) და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად.

პროგრამას აქვს თანმიმდევრული სტრუქტურა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს განახორციელოს ინდივიდუალური სასწავლო პროფილის ფორმირება როგორც არჩევითი სასწავლო კურსების ისე სხვადასხვა სპეციალიზაციის საგნების კონცენტრაციით.

სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს ასევე შეისწავლოს სპეციალობის მოდულით გათვალისწინებული სხვადასხვა სპეციალიზაციის სასწავლო კურსების კონცენტრაცია.

კერძო/ბიზნეს სამართალი: სამრეწველო საკუთრების სამართალი; საერთაშორისო კერძო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამართალი; საავტორო სამართალი; მორალური ზიანის ანაზღაურება; რომის კერძო სამართალი; გაკოტრებისა და რეაბილიტაციის სამართალი.

სისხლის სამართალი: სისხლის სამართლის საერთაშორისო მართლმსაჯულება; კრიმინოლოგია; სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული; სასჯელაღსრულებითი სამართალი; საპროკურორო სამართალი; მოძღვრება სასჯელზე; სისხლის სამართლის საპროცესო აქტები; ნარკოტიკული დანაშაული.

საჯარო სამართალი: საგადასახადო სამართალი; საფინანსო სამართალი; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი; საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება; საარჩევნო სამართალი; საზღვარგარეთის ქვეყნების საკონსტიტუციო სამართალი; სამოხელეო სამართალი; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი.