პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე;
 • პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია შიდა მობილობით მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტის ან სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა გარე მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და შპს გთუნი-ს სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, სამართლის ფაკულტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიას, ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს და განუვითაროს ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული ღირებულებები; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური, შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი იურისტი; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის.

აქედან გამომდინარე, პროგრამა მიზნად ისახვს სტუდენტს:

 • მისცეს ფართო ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, სამართლის არსისა და ძირითადი პრონციპების, ქართული სამართლის წყაროების შესახებ;
 • მისცეს სიღრმისეული ცოდნა საჯარო, კერძო, სისხლის და საერთაშორისო სამართლის შესახებ;
 • გამოუმუშავოს სამართლებრივ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისა და მისი დასაბუთების უნარი;
 • გამოუმუშავოს იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებზე მუშაობის (შედგენა, განახლება, განმარტება და სხვა) უნარ-ჩვევა;
 • გამოუმუშაოს სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
 • გამოუმუშავოს ინფორმაციის მშობლიურ და უცხო ენაზე მოძიების, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემის და თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;
 • ჩამოუყალიბოს ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი;
 • გამოუმუშაოს ეთიკური ნორმების დაცვით და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით მოქმედების უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები სრულად შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს. იგი ასევე შეესაბამება პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროს მოთხოვნებს და იძლევა განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:


პროგრამის სწავლის შედეგი 1

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი:

 • აღწერს სამართლის ნიშნებს, ქართული სამართლის ისტორიულ წყაროებს, ახდენს ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების იდენტიფიცირებას და ჩამოთვლის საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს; განსაზღვრავს საჯარო, კერძო და სისხლის სამართლის არსს და პრინციპებს;

პროგრამის სწავლის შედეგი 2

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიება, განმარტება და გამოყენება; ნორმატიული აქტების სამართლებრივ ექსპერტიზა და იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა. შ.) შედგენა.

პროგრამის სწავლის შედეგი 3

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • სამართლებრივი პრობლემების ანალიზი და მათ გადასაჭრელად შესაბამისი მიდგომების დასაბუთება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 4
პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:
 • ინფორმაციის მშობლიურ და უცხო ენაზე მოძიება, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემა, საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების ორგანიზება, ინდივიდუალური, გუნდური მუშაობა და თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 5
პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:
 • საჯარო, კერძო და სისხლის სამართლის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების მიდევნება; სასამართლო პრაქტიკის განზოგადება და მეცნიერული სიახლეების მიდევნება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 6
პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:
 • სამართლებრივი ეთიკის ნორმების ფარგლებში მოქმედება და ინდივიდთა უფლებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა და სამართლიანობის, ჰუმანიზმის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით მოქმედება.

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მოდულებისა და სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება მოდულებისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

საბაზისო სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდული - მოიცავს სავალდებულო ოთხ სასწავლო კურსს (16 კრედიტი). საბაზისო სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდულის დისციპლინათა დაუფლების უმთავრესი მიზანია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ათვისება; აზროვნების, მეტყველებისა და ურთიერთობების კულტურის, აკადემიური წერის საფუძვლების დაუფლება; ქართული კულტურულ-ცივილიზაციური სამყაროს ფონზე გარემომცველი გეოკულტურული ვითარების შესწავლა.

უცხო ენის მოდული – მოიცავს სავალდებულო ოთხ სასწავლო კურსს (24 კრედიტი). საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ინგლისურ ენას და მათი ცოდნა შეესაბამება B2 დონეს (ის სტუდენტები, რომლებმაც მისაღებ გამოცდაზე ჩააბარეს სხვა უცხო ენა, შესაძლებლობა აქვთ თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში შეისწავლონ ინგლისური ენა დამწყებთათვის - A 1).

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდული – მოიცავს სავალდებულო ოცდასამ სასწავლო კურსს (138 კრედიტი), რომელთა შესწავლა მიზნად ისახავს სამართლის სფეროში ფუძემდებლური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობას; დარგში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობას, მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავებასა და კლასიფიცირებას; ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ და ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადოებას; სამართლის სფეროში ზოგადი, საბაზისო ცოდნის ფორმირებას; სამართლის სფეროს სპეციალისტებისათვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას.

სპეციალობის არჩევითი მოდულები:

სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მოდული მოიცავს 5 არჩევით სასწავლო კურსს (20 კრედიტი), საიდანაც სტუდენტმა (მიუხედავად იმისა, თუ რომელი სპეციალობის მოდული აირჩია მან) უნდა შეისწავლოს მინიმუმ ერთი სასწავლო კურსი (4 კრედიტი).

საჯარო სამართლის, სისხლის სამართლის და კერძო სამართლის მოდულებიდან ერთ-ერთს სტუდენტები ირჩევენ სწავლების მეხუთე სემესტრში. არჩეული მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს საფუძვლიანი გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა ფორმირება-განმტკიცება. გარდა ამისა, სტუდენტს უფლება აქვს განახორციელოს ინდივიდუალური პროფილის ფორმირება სხვადასხვა სპეციალობის საგნების კონცენტრაციით, მაგ.: სისხლის სამართალში საჯარო სამართლის ელემენტებით.

საჯარო სამართლის მოდული - მოიცავს 12 სასწავლო კურსს (48 კრედიტი). საჯარო სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები საშუალებას აძლევს სტუდენტს საკუ­თა­რი სურვილისა და ინტერესების გათვალისწინებით მოახდინოს სწავლების კონცენტრირება და გაიღრ­მა­ვოს ცოდნა საჯარო სამართლის სფეროში. საჯარო სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსებიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 20 კრედიტი. დანარჩენი კრედიტები სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს სხვა მოდულების არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზე.

სისხლის სამართლის მოდული - მოიცავს 8 სასწავლო კურსს (32 კრედიტი). სისხლის სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები საშუალებას აძლევს სტუდენტს საკუ­თა­რი სურვილისა და ინტერესების გათვალისწინებით მოახდინოს სწავლების კონცენტრირება და გაიღრ­მა­ვოს ცოდნა სისხლის სამართლის სფეროში. სისხლის სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსებიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 20 კრედიტი. დანარჩენი კრედიტები სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს სხვა მოდულების არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზე.

კერძო სამართლის მოდული - მოიცავს 9 სასწავლო კურსს (36 კრედიტი). კერძო სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები საშუალებას აძლევს სტუდენტს საკუ­თა­რი სურვილისა და ინტერესების გათვალისწინებით მოახდინოს სწავლების კონცენტრირება და გაიღრ­მა­ვოს ცოდნა კერძო სამართლის სფეროში. კერძო სამართლის მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსებიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 20 კრედიტი. დანარჩენი კრედიტები სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს სხვა მოდულების არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზე.

პრაქტიკული კურსების მოდული - სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკული უნარების განვი­თა­რებაზე მიმართულ კომპონენტს. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი გადის პრო­ფე­სიული ეთიკის სავალდებულო სასწავლო კურსს (4 კრედიტი). პრაქტიკული უნარების განსავითარებლად სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა არ­ჩევითი კომპონენტის სახით ითვალისწინებს პრაქტიკულ კურსებს საჯარო სამართალში, სისხლის სა­მარ­თალში და კერძო სამართლში, რაც გულისხმობს შესაბამის დარგებში პრაქტიკული უნარების გან­ვი­თარებას და იმიტირებული სასამართლო პროცესის ორგანიზებას. აღნიშნული კომპონენტიდან სა­ვალ­დებულოა 4 კრედიტის დაგროვება.

პროფესიული პრაქტიკა. პროფესიული პრაქტიკისთვის განკუთვნილია 8 კრედიტი, რომელიც მიზნად ისახავს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას და შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო, კერძო ორგანიზაციებში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. იგი შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან ოფიციალურად ადასტურებს კონკრეტული ბაკალავრისათვის პრაქტიკის გავლის მზადყოფნას. მისი დასრულების შემდეგ სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.

საბაკალავრო ნაშრომი. საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება-დაცვისათვის განკუთვნილია 6 კრედიტი. ხელმძღვანელთან ერთად, სტუდენტი, მერვე სემესტრის დასაწყისში, ადგენს გეგმას, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს და სემესტრის ბოლოს იცავს საბაკალავრო ნაშრომს.

თავისუფალი კრედიტების მოდული - განკუთვნილია თავისუფალი კრედიტების შესაძენად, რომელთაც სტუდენტები ირჩევენ უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საგანამანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, ასევე სურვილის შემთხვევაში – საქართველოსა და უცხოეთში აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული სასწავლო კურსებიდან 16 კრედიტის მოცულობით.

თავისუფალი კრედიტების მოდულის შედგენა-ფორმირება სტუდენტებს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის ბაკალავრი (Bachelor of Law) და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და ბაკალავრის ხარისხის მიღების შემდგომ ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში სამართლის მიმართულებით.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის ობიექტებია სასამართლო სისტემა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ორგანოები; საქართველოს პროკურატურა; შინაგან საქმეთა ორგანოები; საგამოძიებო ორგანოები; სამინისტროებისა და უწყებების იურიდიული სამსახურები; მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოები; საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა; საარჩევნო კომისიები, საადვოკატო ბიუროები, იურიდიული კომპანიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები.

ბაკალავრს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში როგორც პროკურორმა, ადვოკატმა, გამომძიებელმა, მოსამართლის თანაშემწემ (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით), სასამართლო სხდომის მდივანმა; იყოს ნოტარიუსი, ნოტარიუსის თანაშემწე (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით). მისი საქმიანობის სახეს წარმოადგენს ასევე სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა; ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადების სამართლებრივი ასპექტები; იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა. შ.) შედგენა; ადამიანის უფლებების დაცვა და განმტკიცება; კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციის გაწევა.

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე.