საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

 • ტურისტიკის ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ ტურიზმის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მეთოდებით წარმართონ თავიანთი პროფესიული საქმიანობა ტურიზმის ბიზნესის სფეროს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორებში;
 • საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი კადრის მომზადება, რომელიც აღიარებს ტურიზმის მნიშვნელოვან როლსა და მისიას საზოგადოების მდგრადი განვითარების, ქვეყნის ბუნებრივი გარემოსა და კულტურულ-ისტორიული ღირებულებების დაცვისა და განვითარების საქმეში;
 • სტუდენტთა უზრუნველყოფა მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება. კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

ბაკალავრს უნდა გააჩნდეს: 

 • თეორიული კონცეფციებისა და პრაქტიკული მონაცემების საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 
 • თავისი კომპეტენციების ფარგლებში, ტურიზმის ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიზისა და ლოგიკური განზოგადების უნარი; 
 • ტურიზმის ბიზნესსა და ტურისტულ ორგანიზაციაში წამოჭრილი პრობლემების ამოცნობისა და მათი რეგულირების მიმართულებათა და ღონისძიებათა გამოკვეთის უნარი; 
 • მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში, ტურიზმის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში შექმნილი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქმედებათა ალტერნატიული ვარიანტებიდან საუკეთესოს შერჩევის დასაბუთების უნარი; 
 • ტურისტული ბიზნეს–გარემოს მარკეტინგული კვლევების შედეგების განზოგადების და დასკვნის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • ტურიზმის მართვის სფეროში ბიზნეს-კომუნიკაცია, დისკუსიებში მონაწილეობა, წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი პრეზენტაცია. ასევე, უნდა შეეძლოს ერთ- ერთ უცხო ენაზე (უპირატესად ინგლისურად) სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის მომზადება; 
 • ტურიზმის სფეროში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების (მათ შორის GDS, GIS,) გამოყენება; 
 • სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის დარგთან დაკავშირებული თეორიული თუ რაოდენობრივი ინფორმაციის თანმიმდევრული გადაცემა: 
 • ურთიერთობა სხვადასხვა კულტურათა წარმომადგენლებთან.

სწავლის უნარი

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • ტურიზმის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში საკუთარი სწავლის პროცესის წარმართვა თეორიული წყაროებისა თუ ინფორმაციული რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
 • საკუთარი ცოდნის დონის შეფასება და მისი გაღრმავების მიზნით შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; 
 • ტურიზმის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში აპრობირებულ ახალ ტექნოლოგიათა დამოუკიდებლად ათვისება შემდგომი პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად;
 • დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით სწავლის გაგრძელება.

ღირებულებები

ბაკალავრი უნდა ფლობდეს: 

 • ტურიზმის მართვის ეთიკურ და მორალურ ღირებულებებს, ამ ღირებულებების კორპორატიულ კულტურაში გატარების უნარს; 
 • პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმებს; 
 • ტურიზმის, როგორც ბუნებრივი, ისტორიულ-კულტურული და ეთნიკური ღირებულებების დამცველის როლისა და მნიშვნელობის აღიარების უნარს; 
 • დარგის მდგრადი განვითარებისადმი პროფესიულ და სოციალურ პასუხისმგებლობას; 
 • კულტურათაშორის განსხვავებათა პატივისცემის უნარს.

დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

ბაკალავრი უნდა აცნობიერებდეს ტურიზმის როლსა და მისიას და ჰქონდეს ტურიზმის სფეროს ფართო ცოდნა, კერძოდ მან უნდა იცოდეს: 

 • ბიზნესის და მენეჯმენტის თეორიები, კონცეფციები, ძირითადი პრინციპები; 
 • ტურიზმის თეორია, კონცეფციები, პრინციპები; 
 • ტურიზმზე მოქმედი მიკრო და მაკროეკონომიკური პროცესები; 
 • მარკეტინგის საფუძვლები და ტურიზმის მარკეტინგი; 
 • ფინანსების მართვა; 
 • ტურიზმის სამართლებრივი ნორმები; 
 • სტრატეგიული მართვის მეთოდები; 
 • საერთაშორისო ტურიზმის ტრენდები, პროგნოზები;
 • მასობრივი და ალტერნატიული ტურიზმის სახეები; 
 • მსოფლიოსა და საქართველოს უმთავრესი დესტინაციები, მათი მართვის მეთოდები, DMOს მნიშვნელობა და მისი მართვის ხერხები; 
 • ადგილობრივი საზოგადოებაზე დაფუძნებული ტურიზმის როლი და მნიშვნელობა ტურიზმის მდგრად განვითარებაში;
 • ტურისტული საწარმოს ფუნქციები, მისი ეფექტიანობა და მართვის ხერხები (ტუროპერეიტინგი); 
 • ტურებისა და ექსკურსიების დაგეგმვა და განხორციელება;  სტუმარმასპინძლობის მნიშვნელობა ტურიზმში, სასტუმროებისა და რესტორნების როლი, განვითარება და მართვის ძირითადი ასპექტები; 
 • რეკრეაციის არსი და საკურორტო მეურნეობა, მათი განვითარება და მართვის ასპექტები; 
 • სატრანსპორტო ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა ტურიზმში; 
 • კულტურული ტურიზმი, მისი არსი, განვითარება და მართვის ასპექტები; 
 • ტურიზმის სპეციალური სახეები (MICE, კულტურული, სათავგადასავლო, ეკოტურიზმი) მათი თავისებურებანი, განვითარება და მართვის ასპექტები; 
 • ანიმაციის როლი ფანდრაიზინგში, მისი განვითარება და მართვა; 
 • მოლაპარაკებების წარმოების, ბრენდებისა და გაყიდვების მართვის ძირითადი ასპექტები ;
 • კროსკულტურული მენეჯმენტის ძირითადი ასპექტები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ბაკალავრი უნდა ფლობდეს:

 • ტურისტული საქმიანობისათვის სტანდარტული (ცალკეულ შემთხვევაში, არასტანდარტული) მეთოდების პრაქტიკული გამოყენების უნარს; 
 • ტურიზმის დარგში ცვლილებების, ტრენდების, კავშირურთიერთობების, ქსელების, გაერთიანებების სტანდარტულ და არასტანდარტულ სიტუაციათა შეფასების უნარ-ჩვევებს; 
 • ტურიზმის ბიზნესისა და/ან ორგანიზაციული პროცესების მართვისა და მართვის პროცესის გაუმჯობესების დემონსტრირების უნარებს ; 
 • ორგანიზაციის სტრატეგიიდან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების მართვის დემონსტრირების უნარს;
 • ტურისტული პროდუქტისა და მომსახურების მარკეტინგული კვლევის უნარს; 
 • ტურისტული საწარმოს მართვის, ტურის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარს; 
 • ექსკურსიების დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარს;
 • ტურიზმის მასობრივი და სპეციალური სახეების (საკონგრესო, სათავგადასავლო, კულტურული, ეკოლოგიური ) ტურების შექმნის უნარს; 
 • საველე კვლევების უნარს.

ბაკალავრს უნდა შეეძლოს:

 • ტურისტული ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად, კონკრეტულ სიტუაციაში, შინაგანი და გარეგანი გარემოს განმსაზღვრელი ფაქტორების გამოვლენა; 
 • დარგის ფინანსური და სამართლებრივი ასპექტების გაანალიზება; 
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დესტინაციების მართვის დაგეგმვა; 
 • ზედამხედველობის პირობებში კვლევის ჩატარება; 
 • ბიზნეს-გეგმის შედგენა და მართვა; 
 • ტურიზმთან დაკავშირებული დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის თავმოყრა, ინტერპრეტაცია, შენახვა და მართვა; 
 • ტურიზმის სფეროში წამოჭრილი პრობლემების შეფასება და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრა.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები

სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის გამომუშავებულ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს: სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და/ან კერძო სექტორში; ტურისტულ საწარმოებში; ტურისტულ სააგენტოებში; სასტუმროებში; რესტორნებში; სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში; და დაიკავოს ქვედა ან შუალედურ რგოლში “ხელმძღვანელის”, “სპეციალისტის”, მენეჯერის თანამდებობა, განახორციელოს პროფესიული საქმიანობის ნებისმიერი სახე: საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და სხვა.

მისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუძლია განახორციელოს ტურისტულ საწარმოთა და მათ ქვედანაყოფთა მართვა; მონაწილეობა მიიღოს დაგეგმვის, ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადებისა და მიღების პროცესებში; მოამზადოს ადმინისტრაციულ- ნორმატიული დოკუმენტები; ეფექტიანად წარმართოს და/ან მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებაში; მართოს ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზების პროცესი თანამდებობრივი უფლებამოსილების ფარგლებში; მონაწილეობის მიიღოს კომპანიის კრიზისიდან გამოყვანაში; დაგეგმოს წარმოების განვითარების ოპერაციული სისტემა და უზრუნველყოს მისი ეფექტიანი მართვა; მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის სტრატეგიული გეგმებისა და ინოვაციური პროექტების შემუშავებასა და მათი ადმინისტრირებაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ კურსდამთავრებულს მცირე საწყისი კაპიტალით, შეეძლება საკუთარი ბიზნესის დაწყება, რაც ტურიზმს გამოარჩევს სხვა დარგებისაგან.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების და ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენის შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში – Bachelor of Business Administration in Tourism 16 და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.