საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება პირი მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაიშვება პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე; საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია, აგრეთვე, შიდა და გარე მობილობის საფუძველზე

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

ტურიზმის პროგრამის დანიშნულებაა წვლილი შეიტანოს საუნივერსიტეტო მისიის განხორციელებაში და ხელი შეუწყოს გთუნის ავტორიტეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებად დამკვიდრებას ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ; მოამზადოს სტუდენტი კონკურენტული შრომის ბაზრის გამოწვევებისა და 21-ე საუკუნის გლობალური საზოგადოების ღირსეული წევრობისათვის თანამედროვე მეცნიერულ, პედაგოგიურ, ტექნოლოგიურ მიღწევებზე დაფუძნებული ხარისხიანი ცოდნის გადაცემით.

გთუნის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი მიზნებია:

 • მოამზადოს ტურიზმის დარგის კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, თანამედროვე საერთაშორისო და ეროვნულ მეცნიერულ მიღწევებზე დაფუძნებული ფართო ცოდნით და მართვის სპეციფიკური უნარებით;
 • უზრუნველყოს სტუდენტი ტურიზმის მრავალფეროვან ასპექტებთან დაკავშირებული კრიტიკული აზროვნების და დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით კვლევის და/ან პროექტის განხორციელების უნარით;
 • მოამზადოს სტუდენტი, რომელსაც ექნება ტურიზმის გლობალური ტრენდების, გამოწვევებისა და პრობლემების ანალიზის და ანალიზის შედეგების საფუძველზე მართებული და არგუმენტირებული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
 • უზრუნველყოს სტუდენტი თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო რესურსებით სარგებლობის, დარგობრივი უცხო ენის გამოყენების, სპეციალისტებთან ან არასპეციალისტებთან ეფექტიანი ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის კომპეტენციებით;
 • ჩამოუყალიბოს სტუდენტს ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი და შეუქმნას მას, აგრეთვე ტურიზმის ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებსა და საზოგადოების დაინტერესებულ მხარეებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის შესაძლებლობები და მყარი ბაზა;
 • წვლილი შეიტანოს ტურიზმის, როგორც ბუნებრივი, ისტორიული, მულტიკულტურული ღირებულებების დამცველისადმი მართებული დამოკიდებულების ფორმირებასა და დამკვიდრებაში; გადასცეს სტუდენტებს ეს ღირებულება და გამოუმუშაოს პროფესიული საქმიანობისადმი კეთილსინდისიერი და პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება.

ამ მიზნების რეალიზაციისთვის შექმნილი საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს სავალდებულო და არჩევით დისციპლინათა ფართო სპექტრს, რომელთა წარმატებით დაუფლება საშუალებას მისცემს მას ჩაერთოს საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში და პროფესიულ ტრეინინგ-პროგრამებში.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე შემუშავდა პროგრამის სწავლის შედეგები, ამჟამად მოქმედი ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი განსაზღვრული (ბრძ.N 120/ნ 10 დეკემბერი 2010), უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის საფუძველზე (მუხლი 3.), შესაბამისად სწავლის შედეგები ჩამოყალიბებულია როგორც განაცხადი იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს (ცოდნა და გაცნობიერება), რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, დასკვნის, კომუნიკაციის და სწავლის უნარები) და რა ღირებულებები უნდა ჰქონდეს სტუდენტს პროგრამის დასრულების შემდეგ;

პროგრამის სწავლის შედეგები განსაზღვრავს დამაკმაყოფილებელ სტანდარტს პროგრამის, მოდულის ან კურსის დასაძლევად და მოთხოვნებს კრედიტის მისაღებად.

სწავლის შედეგები, როგორც სტუდენტის სასურველი ქმედება და სწავლის წარმოჩინება, იძლევა მათზე დაკვირვების და მათი გაზომვის (შეფასების) შესაძლებლობას; პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბებულია საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, მათ შორის ძალიან მოსახერხებლად იქნა მიჩნეული ბლუმის ტაქსონომიის გამოყენება.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგები აღწერს ბიზნესის ძირითადი ფუნქციური არეალებისა და ტურიზმის დარგის სპეციფიკურ დარგობრივ, ასევე ზოგად კომპეტენციებს, რომელიც ბაკალავრს ექნება პროგრამის დასრულების შემდეგ.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება:

 • ტურიზმის ძირითადი თეორიების, ტრენდების, პარადიგმების, სტუქტურის, სახეებისა და მომსახურების ფუნდამენტური პრინციპების ცოდნისა და კრიტიკული გააზრების დემონსტრირება;
 • ბიზნესის თეორიული საფუძვლების, სახეებისა და ფორმების აღწერა; ბიზნეს გარემოს მახასიათებლების განსაზღვრა; ბიზნესის დაფინანსების წყაროების შერჩევა;
 • მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის ძირითადი პრინციპებისა და პრობლემების, ინდიკატორების ჩამოყალიბება და განმარტება; მიკრო და მაკროეკონომიკური მოდელების, თეორიების, მეთოდების ანალიზი;
 • მენეჯმენტის ზოგადი და სპეციფიკური (დარგობრივი) პრინციპების ცოდნის დემონსტრირება;
 • ტურიზმის მარკეტინგის ფართო ცოდნის დემონსტრირება; ძირითადი ცნებების განსაზღვრა, მარკეტინგის ფუნქციების ჩამოყალიბება, ბაზრის კონკურენტული გარემოს შესწავლის ხერხების დემონსტრირება;
 • ფინანსების, ფინანსური სისტემის როლისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა სუბიექტების საქმიანობაში; ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და სინთეზი;
 • ტურიზმის ეკონომიკის ძირითადი ცნებების განსაზღვრა, ეკონომიკური ფუნქციებისა და ზემოქმედების სახეების განმარტება, ტურიზმის გავლენის აღწერა მსოფლიო ეკონომიკაზე;
 • დესტინაციის ეფექტიანი მენეჯმენტის და მისი მდგრადი განვითარების პრინციპების ჩამოყალიბება;
 • ტუროპერატორული საწარმოს ფუნქციების, მართვის ძირითადი ასპექტების და ინსტრუმენტების ცოდნის დემონსტრირება; ტურების/ექსკურსიების დაგეგმვის და ორგანიზების ხერხების ილუსტრირება, გიდის ხელოვნების ასპექტების წარმოჩენა.
 • მასობრივი და ალტერნატიული ტურიზმის სახეების შედარება, კრიტიკული გაანალიზება, მათი განვითარების ეფექტიანი გზების დემონსტრირება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება:

 • ტურისტული ბაზრის, მოთხოვნისა და მიწოდების მცირემასშტაბიანი კვლევის ჩატარება; ტურისტული საწარმოს, პროდუქტის, მომსახურების მარკეტინგული კვლევის ჩატარება;
 • ეკონომიკასა და ბიზნესში მიმდინარე პროცესების რაოდენობრივი მახასიათებლების დადგენა; სტატისტიკური კვლევის კომპლექსური მეთოდების გამოყენება, მონაცემების გაანალიზება და სტატისტიკური კანონზომიერებების გამოვლენა;
 • ტურის/ექსკურსიის პროექტირება, მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა; კულტურული ტურის ფარგლებში ექსკურსიის დაგეგმვა და ჩატარება;
 • რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევისთვის ფოკუს ჯგუფების განსაზღვრა, კითხვარების მომზადება, მცირემასშტაბიანი კვლევის ჩატარება, პრობლემების, დასკვნების ფორმულირება;

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება:

 • თეორიის არსის, იდეის, ნორმების ჩამოყალიბება; ფაქტის, მოვლენის ობიექტურად აღწერა, კრიტიკულად გაანალიზება, არგუმენტების და ლოგიკური დასკვნების ფორმულირება;
 • დამოუკიდებლად მოძიებული თეორიული წყაროების, UNWTO-ს, სტეა-ს, საქსტატის მონაცემების, სოციალური მედიის და სხვა წყაროებიდან ტურიზმთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, პრობლემის გამოკვეთა, ანალიზი და ანალიზის შედეგების დემონსტრირება;
 • ტურიზმის პირდაპირი და ირიბი ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლების გამოყენება და დასკვნების ფორმირება;
 • ტურისტული შინაარსის გეომონაცემთა დამოუკიდებლად შეგროვება და სისტემატიზაცია, მათი ინტეგრირება სხვადასხვა მასშტაბის ციფრულ საფუძვლებთან. ტურისტული რუკების გენერირება და ტიპური ანგარიშების მომზადება. ტურისტული ინდუსტრიის მართვაში და კონკრეტული მარშრუტების დაგეგმარებაში გის-მონაცემთა ანალიზის შედეგების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება:

 • კომპიუტერთან პრაქტიკული სამუშაოების გადაწყვეტა და შესრულება; საოფისე პროგრამების პაკეტში არსებული გამოყენებითი პროგრამების საშუალებით პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრა;
 • კომუნიკაციის მ.შ. ბიზნეს კომუნიკაციის ეფექტიანად წარმართვა; აზრის ნათლად გამოთქმა, გამართულად წერა, პრეზენტაციის ჩატარება და წრილობითი ანგარიშის მომზადება
 • უცხოურ ენაზე B1-B2 დონეზე ტურიზმთან დაკავშირებული ინფორმაციის გააზრება, განმარტება და გაზიარება;
 • ინტერაქ­ტიური ვებ-რუკების, გამოსახულებების და საიტების (მაგ. Google Earth, Google map, openstreetmap.org, mygeorgia.ge); გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) შემოქმედებითად გამოყენება;

სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება

 • საკუთარი ცოდნის გაღრმავების, გაფართოებისა და მუდმივი განახლების უნარის გამოვლენა;
 • შემდგომი სწავლის (როგორც ფორმალური-მაგისტრატურაში, ისე არაფორმალური) საჭიროების განსაზღვრა.

ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლება:

 • ეთიკური საქმიანობის, ტურიზმის გონივრული, მდგრადი განვითარებისადმი პროფესიული და სოციალური პასუხისმგებლობის უნარის წარმოჩენა.
 • კულტურათა შორის განსხვავებების პატივისცემის უნარის წარმოჩენა.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება ოთხი მოდულისაგან :

საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული: მოიცავს 36 კრედიტს (მ.შ. 24 სავალდებულო, 12 არჩევითი) რომელთაც სტუდენტები გადიან ოთხი სემესტრის განმავლობაში. მოდულის დაუფლების უმთავრესი მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების შესწავლა და გაცნობიერება; აგრეთვე ერუდიციის გაფართოება და ტრანსფერული (ზოგადი) უნარების (კომუნიკაცია, სწავლის უნარი, ღირებულებები, ანალიზი და სინთეზი, დასკვნის უნარი) გამომუშავება, რაც შეუქმნის სტუდენტებს სათანადო ბაზას სპეციალობის სასწავლო მოდულის დაუფლებისათვის.

უცხოური ენის მოდული: საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი შეისწავლის უცხოურ ენას 4 სემესტრის მანძილზე 24 კრედიტის მოცულობით. სტუდენტს, რომელმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ჩააბარა სხვა უცხო ენა, შესაძლებლობა აქვს შეისწავლოს ინგლისური ენა (Beginner და Elementary ), თავისუფალი კრედიტების მოდულიდან (6 კრედიტი).

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული: ამ მოდულისთვის განკუთვნილი 126 კრედიტი მოიცავს სავალდებულო (96 კრედიტი), არჩევით (30 კრედიტი) სასწავლო კურსებს. მოდული შედგენილია თანამედროვე მეცნიერულ ხედვებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული თანმიმდევრული და ლოგიკურად დაკავშირებული კურსებისაგან. მოდულის სასწავლო კურსები შერჩეულია ტურისტიკის ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების გათვა–ლისწინებით. უზრუნველყოფს სტუდენტებს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაზისო კომპტენციებით და ტურიზმის სფეროს ფართო ცოდნითა და მომავალი პროფესიული საქმინობისათვის სავალდებულო პრაქტიკული უნარებით. სპეციალობის მოდულის დასრულება ითვალისწინებს პროფესიული პრაქტიკის გავლას და საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებასა და დაცვას.

პრაქტიკა: პროფესიულ პრაქტიკისთვის განკუთვნილია 12 კრედიტი, რის დაგროვებისთვის სტუდენტი პრაქტიკას გაივლის საქართველოში მოქმედ სახელმწიფო და/ან კერძო ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ; ან ორგანიზაციაში, რომელთანაც უნივერსიტეტს არ აქვს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება და რომელიც, ოფიციალურად ადასტურებს მზადყოფნას მიიღოს კონკრეტული სტუდენტი. გთუნი სტუდენტს სთავაზობს პრაქტიკის გავლის სამ შესაძლებლობას და არჩევანს: პრაქტიკას ტუროპერატორულ კომპანიაში, პრაქტიკას სასტუმროში და კვლევით საველე პრაქტიკას. 2018-2019 წლიდან დაგეგმილია გთუნის ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრის ბაზაზე, სტუდენტებმა გაიარონ პრაქტიკა GIS გამოყენებით ტურის მოდელირებასა და მის მენეჯმენტში, სოციალური მედიის გამოყენებით ტურის რეკლამირების ტექნიკებში და შეისწავლონ დაჯავშნის პროგრამა (AMADEUS); პრაქტიკის შინაარსი განისაზღვრება პრაქტიკის მიზნების შესაბამისად და დამოკიდებულია ობიექტის პროფილზე. პრაქტიკა ეხმარება სტუდენტს კარგად გაიცნოს ტურისტული ბიზნესის „რეალური“ სექტორი და გააცნობიეროს, თუ რას წარმოადგენს მის მიერ არჩეული სფერო, რომელშიც ის უნდა დასაქმდეს. გაარკვიოს, თუ როგორ შეიძლება მიაღწიოს წარმატებებს ტურისტულ ბიზნესში და როგორ გამოიყენოს მის მიერ სწავლის პროცესში გამომუშავებული კომპეტენციები.

საბაკალავრო ნაშრომი: პროგრამა სრულდება საბაკალავრო დონისთვის შესაბამისი კვლევითი კომპონენტით-საბაკალავრო ნაშრომით, რომლისთვისაც განკუთვნილია 12 კრედიტი. ბაკალავრი ირჩევს თემას და ხელმძღვანელს მეშვიდე სემესტრის ბოლოს, ხოლო მერვე სემესტრის ბოლოს იცავს საბაკალავრო ნაშრომს, გთუნიში მოქმედი პროცედურებისა და წესის შესაბამისად.

თავისუფალი კრედიტების მოდული: ეს მოდული აძლევს სტუდენტს საშუალებას გააკეთოს არჩევანი და დაეუფლოს სხვადასხვა კურსს უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საგანამანათლებლო პროგრამიდან, 30 კრედიტის მოცულობით. თავისუფალი კრედიტების მოდულის შედგენა სტუდენტს შეუძლია თავისი სურვილისამებრ ან/და ტუტორის რეკომენდაციის საფუძველზე.

პროგრამის სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო გეგმაში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში (Bachelor of Business Administration in Tourism). კურსდამთავრებულს ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროკომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

სწავლის პროცესში შეძენილი კომპეტენციების, მიღებული თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით, ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს: სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და/ან კერძო სექტორში, ტურისტულ კომპანიაში/ სააგენტოში, სასტუმროებში, რესტორნებში და დაიკავოს ქვედა ან შუალედური რგოლის ხელმძღვანელის, სპეციალისტის, მენეჯერის თანამდებობა. კურსდამთავრებულს მცირე საწყისი კაპიტალით, შეეძლება საკუთარი ბიზნესის დაწყება.

.