საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

 • ტურისტიკის ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ ტურიზმის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მეთოდებით წარმართონ თავიანთი პროფესიული საქმიანობა ტურიზმის ბიზნესის სფეროს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორებში;
 • საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი კადრის მომზადება, რომელიც აღიარებს ტურიზმის მნიშვნელოვან როლსა და მისიას საზოგადოების მდგრადი განვითარების, ქვეყნის ბუნებრივი გარემოსა და კულტურულ-ისტორიული ღირებულებების დაცვისა და განვითარების საქმეში;
 • სტუდენტთა უზრუნველყოფა მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით.

სწავლის შედეგები

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა შექმნილია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების კონცეფციით, რაც თანამედროვე განათლების უმთავრესი მოთხოვნა და საუნივერსიტეტო სტრატეგიის ერთერთი პრიორიტეტია. შესაბამისად, პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებს მისცეს სათანადო კომპეტენციები, ანუ ”რაიმეს კარგად და ეფექტიანად კეთების უნარი” და არა მზა ცოდნა. პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბებულია შემდეგი პრინციპით:

 • სწავლის შედეგმა უნდა განსაზღვროს მოთხოვნები კრედიტების მისაღებად, ანუ მინიმალური დამაკმაყოფილებელი სტანდარტი სტუდენტისათვის პროგრამის, მოდულის ან კურსის დასაძლევად;
 • სწავლის შედეგები უნდა მოიაზრებდეს მხოლოდ აუცილებელ, უმნიშვნელოვანეს მიღწევებს; მათი ჩამონათვალი უნდა მოიცავდეს მხოლოდ მთავარ ასპექტებს;
 • სწავლის შედეგი უნდა განსაზღვრავდეს სტუდენტის სასურველ ქმედებას, ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მასზე დაკვირვება და მისი გაზომვა (შეფასება);
 • უნდა შეესაბამებოდეს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს.

საგანამანათლებლო პროგრამის დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა შეეძლოს ტურიზმის სფეროსთვის დამახასიათებელი ინფორმაციის შეგროვება და განმარტება, სიტუაციის ანალიზი, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. კერძოდ:

 • ტურიზმის თეორიული კონცეფციებისა და პრაქტიკული მონაცემების საფუძველზე შეიმუშავებს არგუმენტირებულ დასკვნებს;
 • თავისი კომპეტენციების ფარგლებში, აანალიზებს და ლოგიკურად განაზოგადებს ტურიზმის სფეროში მიმდინარე პროცესებს;
 • შეუძლია ტურიზმის მართვის სფეროში შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით ქმედებათა ალტერნატიული ვარიანტებიდან შეარჩიოს და დაასაბუთოს საუკეთესო;
 • შეუძლია სტატისტიკური, ეკონომიკური, საველე მონაცემების, და ინფორმაციის შეგროვება, განმარტება, კლასიფიცირება, შეპირისპირება, შეჯამება;
 • შეუძლია წინასწარი მითითებების საფუძველზე ტურისტული დესტინაციების კვლევა, შედეგების განზოგადება და დასკვნების გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა შეეძლოს მოსაზრებების, არსებული პრობლემებისსა და გადაჭტრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. კერძოდ:

 • ტურიზმისა და მისი მართვის საკითხებზე ამზადებს წერილობით ნაშრომს;
 • ახდენს ტურიზმისა და მისი მართვის საკითხებზე ამზადებს ზეპირ პრეზენტაციას და იცავს საკუთარ მოსაზრებებს;.
 • მონაწილეობს დისკუსიებში, ნათლად გამოხატავს და განმარტავს პრობლემის არსს, აყალიბებს თავის შეხედულებებს;
 • ერთ-ერთ უცხო ენაზე (უპირატესად ინგლისურად) განმარტავს სფეროსთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გადაცემს მას და შეუძლია მოკლე ანგარიშის მომზადება;
 • იყენებს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებს (მათ შორის GIS-ებს);
 • შეუძლია სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის დარგთან დაკავშირებული თეორიული თუ რაოდენობრივი ინფორმაციის თანმიმდევრული გადაცემა.

სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა შეეძლოს საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. კერძოდ:

 • წარმართავს საკუთარი სწავლის პროცესს ტურიზმის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სფეროში თეორიული წყაროების, ინფორმაციული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების ფართო სპექტრის გამოყენებით;
 • აფასებს /კრიტიკულად აფასებს საკუთარი ცოდნის დონეს და განსაზღვრავს მისი გაღრმავებისა და გაფართოებისათვის შემდგომი სწავლის საჭიროებებს.

ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა შეეძლოს ღირებულების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათი დამკვიდრებისკენ სწრაფვა. კერძოდ:

 • პატივს სცემს ტურიზმის მართვის ეთიკურ და მორალურ ღირებულებებს, პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმებს და ცდილობს მათ დამკვიდრებას;
 • აღიარებს ტურიზმის, როგორც ბუნებრივი, ისტორიულ-კულტურული და ეთნიკური ღირებულებების დამცველის როლსა და მნიშვნელობას;
 • გამოიმუშავებს ტურიზმის მდგრადი განვითარებისადმი პროფესიულ და სოციალურ პასუხისმგებლობას;
 • პატივს სცემს კულტურათაშორის განსხვავებებს.

დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს ტურიზმის სფეროს ფართო ცოდნა, აცნობიერებდეს და კრიტიკულად გაიზრებდეს მის ძირთად თეორიებსა და პრინციპებს, კერძოდ:

 • აყალიბებს ბიზნესისა და მენეჯმენტის ძირითად თეორიებს, კონცეფციებს, პრინციპებს;
 • დეტალურად აღწერს ტურიზმის არსს, სტრუქტურას, სახეებს და განვითარების ძირითადი პრინციპებს;
 • აფასებს ადამიანური რესურსების მართვის ხერხებს;
 • გამოკვეთს ტურიზმზე მოქმედ მიკრო და მაკროეკონომიკურ პროცესებს;
 • აღწერს მარკეტინგის საფუძვლებსა და ტურიზმის მარკეტინგის პრინციპებს;
 • აღწერს ფინანსების მართვის საფუძვლებს;
 • განმარტავს ტურიზმის სამართლებრივ ნორმებს;
 • განმარტავს სტატისტიკურ ხერხებსა და მეთოდებს ეკონომიკასა და ბიზნესში;
 • გამოარჩევს სტრატეგიული მართვის ძირითად მეთოდებს;
 • განსაზღვრავს საერთაშორისო ტურიზმის ტრენდებსა და პროგნოზებს;
 • დეტალურად აყალიბებს ტურისტული საწარმოს ფუნქციებსა და მისი მართვის ხერხებს;
 • განიხილავს დესტინაციების არსს, მათი მართვის მეთოდებს და განვითარების თავისებურებებს;
 • განსაზღვრავს სტუმარმასპინძლობის მნიშვნელობას ტურიზმში, სასტუმროებისა და რესტორნების როლს, განვითარებას და მართვის ძირითადი ასპექტებს;
 • აკავშირებს რეკრეაციის არსსა და საკურორტო მეურნეობას, მათი განვითარებისა და მართვის ასპექტებს;
 • აყალიბებს კულტურული ტურიზმის არსს, მისი განვითარებისა და მართვის ასპექტებს;
 • დეტალურად აღწერს ტურებისა და ექსკურსიების დაგეგმვისა და განხორციელების მეოდებს.
 • განასხვავებს მასობრივი და ალტერნატიული ტურიზმის სახეებს და მათი განვითარების თავისებურებებს;
 • აღწერს სატრანსპორტო ინდუსტრიის როლს და თავისებურებებს ტურიზმში.
 • აფასებს ანიმაციის როლს და მის თავისებურებებს ტურიზმის მენეჯმენტში; კროსკულტურული მენეჯმენტის ძირითადი ასპექტები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს უნდა შეეძლოს ტურიზმის სფეროსთვის დამახასიათებელი, აგრეთვე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი და/ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება. კერძოდ:

 • იყენებს სტატისტიკური და ეკონომიკური (შედარებითი ანალიზის) იყენებს საველე კვლევებს და GIS მეთოდებსან მათ კომბინაციას, ტურიზმის ტრენდების, ცვლილებების, კავშირურთიერთობების, ქსელების, გაერთიანებების, პროგნოზების ანალიზისთვის;
 • ახდენს ტურიზმის ბიზნესისა და/ან ორგანიზაციული პროცესების მართვისა და მართვის პროცესის გაუმჯობესების დემონსტრირებას;
 • ახდენს ორგანიზაციის სტრატეგიიდან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების მართვის დემონსტრირებას;
 • შეუძლია ტურისტული პროდუქტისა და მომსახურების მარკეტინგული კვლევის ჩატარება;
 • ხსნის და ადასტურებს ტურისტული საწარმოს მართვის, პრინციპებს;
 • გეგმავს და ორგანიზებას უწევს ტურს, ექსკურსიებს;
 • გამოარჩევს ტურიზმის მასობრივი და სპეციალური სახეების თავისებურებებს;
 • ასაბუთებს დარგის ფინანსურ და სამართლებრივი ასპექტებს;
 • ადგენს ბიზნეს-გეგმას შედგენა და ადასტურებს მისი მართვის უნარს;
 • ახდენს ტურიზმთან დაკავშირებული დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის კლასიფიცირებას, ინტერპრეტაციას; გამოიცნობს და აფასებს ტურიზმის სფეროში წამოჭრილი პრობლემებს და განსაზღვრავს მათი გადაჭრის გზებს.

ბაკალავრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები

სწავლების პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის გამომუშავებულ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს: სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და/ან კერძო სექტორში; ტურისტულ საწარმოებში; ტურისტულ სააგენტოებში; სასტუმროებში; რესტორნებში; სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში; დაიკავოს ქვედა ან შუალედურ რგოლში “ხელმძღვანელის”, “სპეციალისტის”, „მენეჯერის“ თანამდებობა.

მისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუძლია განახორციელოს ტურისტულ საწარმოთა და მათ ქვედანაყოფთა მართვა; მონაწილეობა მიიღოს დაგეგმვის, ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადებისა და მიღების პროცესებში; მოამზადოს ადმინისტრაციულ-ნორმატიული დოკუმენტების პროექტები; ეფექტიანად წარმართოს და/ან მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებაში; მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის სტრატეგიული გეგმებისა და ინოვაციური პროექტების შემუშავებასა და მათი ადმინისტრირებაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ კურსდამთავრებულს მცირე საწყისი კაპიტალით, შეეძლება საკუთარი ბიზნესის დაწყება, რაც ტურიზმს გამოარჩევს სხვა დარგებისაგან.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში – Bachelor of Business Administration in Tourism და ეძლევა საბაკალავრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.