საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია:

 • ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება და კურსდამთავრებულის აღჭურვა სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით.
 • საგანმანათლებლო სივრცეში და შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კერძო/ბიზნეს სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში პრინციპების, ინსტიტუტების, სამართლის ნორმების მიერ რეგულირებული ურთიერთობების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას მისცემს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების, კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზების გაცნობიერების შესაძლებლობას.
 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში ცალკეული ინსტიტუტების განვითარების ტენდენციების, ნოვაციების შესახებ მაგისტრანტის სრულფასოვანი ცოდნით აღჭურვა საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრისა და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრის მიზნით.
 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზი და გამომდინარე დასკვნის ჩამოყალიბება.
 • ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მოტივაციის გამომუშავება, რათა მაგისტრმა შეძლოს კერძო/ბიზნეს სამართლის განვითარების სპეციფიკისა და ტენდენციების, არსებული გამოწვევების გათვალისწინება, არსებული კომპლექსური პრობლემების შეფასება.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო იურიდიულ წრეებთან, აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარება, საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების გადაცემა, არგუმენტების და მოსაზრებების შესახებ საუბარი, მოწინავე გამოცდილებისა და ინოვაციების გაზიარება, ცოდნისა და კომპეტენციების სრულყოფის მიზნით სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა.
 • მომზადება სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად.

სწავლის შედეგები

სამაგისტრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურის) საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის და სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის სათანადო დონით. შესაბამისად, მაგისტრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. კერძოდ, მაგისტრს:

 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში შეუძლია ცვლილებების ანალიზი და ცალკეული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარების პროგნოზების შემუშავება, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
 • შეუძლია კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში სამართალშეფარდების, სამართალშემოქმედების, აგრეთვე კვლევითი საქმიანიობის განხორციელების პროცესში წამოჭრილი პრობლემების შესწავლის საფუძველზე მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და მათი აღმოფხვრელად გასატარებელი ღონისძიებებზე არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.
 • შეუძლია კერძო/ბიზნეს სამართლის დარგების განვითარების ტენდენციებზე გავლენის მქონე ფაქტორების ანალიზი და მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით შესაბამისი სფეროს ინსტიტუტების განვითარების პერსპექტივებზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით. კერძოდ, მაგისტრს შეუძლია:

 • თანამედროვე კომუნიკაციების ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების, არგუმენტების გადაცემა მშობლიურ და უცხო ენებზე წერილობითი და ზეპირი ფორმით აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის.
 • კომუნიკაცია სამუშაოს მიზნების და ამოცანების განსაზღვრის მიზნით; მოსა-ლოდნელი შედეგების აღწერა, მხარეთა შორის ურთიერთობის მოწესრიგება წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის გზით.

სწავლის უნარი

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. კერძოდ, მაგისტრს შეუძლია:

 • დამოუკიდებლად განსაზღვროს კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი.
 • გაიფართოოს ცოდნა კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით.
 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში დანერგილი ინოვაციური მიდგომებისა და გამოცდილების გაზიარება, უახლესი მონაცემების, ინფორმაციის დამოუკიდებლად ათვისება.
 • კონკრეტულ სფეროში სწავლის პროცესისა და საკუთარი სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, გამომუშავებული კომპეტენციების სრულყოფა და მისი მუდმივად განახლება.

ღირებულებები

ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. კერძოდ:

 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს.
 • საჭიროების შემთხვევაში წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში, რათა მოახდინოს სათანადო გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისი პრინციპების გონივრულად გამოყენება.
 • მიუკერძოებლობის, ობიექტურობის, სამართალწარმოების მონაწილეთა უფლებების პრიორიტეტულობის, თანასწორობის პრინციპების პატივისცემის განცდა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

მაგისტრს აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს. კერძოდ:

 • მაგისტრს აქვს კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში შემავალი ინსტიტუტების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას. გაცნობიერებული აქვს შესაბამისი სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები.
 • იცის სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის პრინციპები და შემადგენელი ელემენტები; მოსამართლესთან კომუნიკაციის წესის დარღვევისათვის ცალკეულ პირთა პასუხისმგებლობის საფუძვლები. აცნობიერებს მოლაპარაკებების წარმართვის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს.
 • იცის სანოტარო სამართლის ძირითადი პრინციპები და სანოტარო მოქმედების შესრულების წესები; ნოტარიატის ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია; სანოტარო საქმისწარმოების მარეგულირებელი ნორმები. აცნობიერებს ნოტარიატის ინსტიტუტის არსსა და მნიშვნელობას; სანოტარო კანონმდებლობის გამოყენების თავისებურებებს; ნოტარიუსის როლს სამართალურთიერთობის უზრუნველყოფის მიზნით სანოტარო მოქმედებების შესრულებისას.
 • აქვს მატერიალურ-სამართლებრივი ხასიათის ნორმატიულ აქტებში ასახული სპეციალური საპროცესო ნორმებისა და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში არსებული ზოგადი ნორმების თანაფარდობის, ზოგადი და სპეციალური საპროცესო ნორმების ურთიერთმიმართების, პრეზუმფციასთან, პრეიუდიციასთან და საპროცესო ვადების გამოთვლასთან, საარბიტრაჟო განხილვასა და გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების სიღრმისეული ცოდნა. აცნობიერებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების დადებით და უარყოფით მხარეებს; იურიდიული ინტერესის მნიშვნელობას სამოქალაქო სამართალწარმოებაში; ცალკეული კატეგორიის სამოქალაქო საქმეთა განხილვის თავისებურებებს.
 • სიღრმისეულად იცის მოსამართლის სამუშაო მეთოდები (რელაციის ტექნიკა), გადაწყვეტილების ნაწილების (შინაარსის) ჩამოყალიბების მეთოდები. აცნობიერებს მტკიცების სტადიის, საქმის ფაქტობრივი გარემოებების პრაქტიკულ მნიშვნელობას, ცალკეული კატეგორიის სამოქალაქო საქმეზე გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკის თავისებურებებს.
 • აქვს საბანკო სისტემის ძირითადი რგოლების სამართლებრივ მდგომარეობასთან, საკრედიტო და საანგარიშსწორებო ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების სიღრმისეული ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს ეროვნული ბანკის განსაკუთრებული როლი ქვეყნის საფინანსო-საბანკო ურთიერთობათა წარმოშობასა და განვითარებაში, კომერციული ბანკების, საკრედიტო კავშირებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგისტრაციის, ლიცენზირებისა და ზედამხედველობის განხორციელებისას არსებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები.
 • აქვს საზღვარგარეთის ქვეყნების საკორპორაციო სამართლის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტების, ევროკავშირის ფარგლებში საკორპორაციო სამართლის ჰარმონიზაციის ძირითადი მიმართულებებისა და ძირითადი პრინციპების სისტემური ცოდნა, რომელზეც აგებულია ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებული სამართლებრივი სისტემის მქონე ქვეყნების საკორპორაციო სამართალი. აცნობიერებს საკორპორაციო-სამართლებრივი ევროპული დირექტივების გავლენის მნიშვნელობას ქართულ სამართალზე; საკორპორაციო სამართალში საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების მნიშვნელობას ქართული საკორპორაციო სამართლისათვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. კერძოდ:

მაგისტრს შეუძლია:

 • განმარტების მეთოდების გამოყენებით კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება.
 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სფეროში თეორიული თუ პრაქტიკული ხასიათის პრობლემების კომპლექსური და მრავალმხრივი შეფასება სამართლებრივი დებულებების სწორი ინტერპრეტაციისათვის განმარტების მეთოდების გამოყენებით და პრობლემების გადაწყვეტის მისეული, ორიგინალური ხედვის შემუშავება.
 • მორიგებისა და მოლაპარაკების პროცესში წამოჭრილი სამართლებრივი პრობლემების შეფასება და მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავება; სასამართლო პროცესზე კომუნიკაცია მისი შემადგენელი ელემენტების გამოყენებით.
 • სანოტარო სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და ამ პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება; სანოტარო საქმისწარმოების მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება; სანოტარო სამართლის ცალკეული ნორმების მნიშვნელობის დასაბუთება. ამასთან, იგი ფლობს სანოტარო საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.
 • განმარტების მეთოდების გამოყენებით კომპლექსურად შეაფასოს სამოქალაქო სამართალწარმოებაში არსებული სამართლებრივი პრობლემები, განსაზღვროს სამოქალაქო საქმეთა განხილვის საპროცესო თავისებურებანი და შეიმუშაოს პრობლემების გადაწყვეტის გზები.
 • საბანკო კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების კომპლექსური შეფასება, მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავება; საბანკო ურთიერთობათა მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების კომპეტენტურად განმარტება.
 • საკორპორაციო ურთიერთობების პროცესში წამოჭრილი პრობლემური საკითხების ანალიტიკური შეფასება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით და მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავება.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები.

 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს - სამართლის მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მას შეეძლება სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებად, ასევე ნოტარიუსის და ადვოკატის თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან, ცალკეული პროფესიის დაუფლებისათვის შესაძლებელია კანონმდებლობით ან შესაბამისი პროფესიული გაერთიანების მიერ გათვალისწინებული იყოს დამატებითი წინაპირობები. სამართლის მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს: საჯარო დაწესებულებებში, საერთაშორისო მთავრობათაშორის ორგანიზაციებში, არასამთავრობო დაწესებულებებში, კერძო სექტორში.
 • კერძო/ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს - სამართლის მაგისტრს - სწავლის გაგრძელება შეუძლია დოქტორანტურაში. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის მაგისტრი კერძო/ბიზნეს სამართალში (Master of Law in private/busiess law) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.