პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

წინამდებარე პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის დონეზე (B2) ცოდნის დადასტურება დადგენილი სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სხვა სამაგისტრო პროგრამის ან სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა ში­და/გარე მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება და კურსდამთავრებულის აღჭურვა სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით.

აქედან გამომდინარე, პროგრამა მიზნად ისახვს სტუდენტს:

 • მისცეს კერძო სამართლის სფეროში პრინციპების, ინსტიტუტების, სამართლის ნორმების მიერ რეგულირებული ურთიერთობების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას მისცემს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების, კერძო სამართლის სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზების გაცნობიერების შესაძლებლობას;
 • გამომუშაოს განმარტების მეთოდების გამოყენებით კერძო სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასების და მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავების უნარი;
 • გამოუმუშაოს კერძო სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზის და დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
 • გამოუმუშაოს ადგილობრივ და საერთაშორისო იურიდიულ წრეებთან, აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან მშობლიურ და უცხო ენაზე კომუნიკაციის დამყარების, საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების გადაცემის, არგუმენტების და მოსაზრებების შესახებ საუბრის, მოწინავე გამოცდილებისა და ინოვაციების გაზიარების უნარი;
 • ჩამოუყალიბოს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისა და კომპეტენციების სრულყოფის მიზნით სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის, კერძო სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის გაფართოების უნარი;
 • გამოუმუშაოს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მოტივაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები სრულად შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს. იგი ასევე შეესაბამება პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროს მოთხოვნებს და იძლევა განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:

ცოდნადა გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი:

 • ავლენს კერძო სამართლის სფეროში შემავალი ინსტიტუტების ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას;
 • განსაზღვრავს შესაბამისი სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • ახალ გარემოში დამიუკიდებლად მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტისათვის ორიგინალური გზების ძიება, ასევე კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება;
 • განმარტების მეთოდების გამოყენებით კერძო სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება.

დასკვნის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • კერძო სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზი და ცალკეული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარების პროგ­ნო­ზების შემუშავება, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების და არგუმენტების გადაცემა აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით.

სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • კერძო სამართლის სფეროში თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი და კერძო სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიების, სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით ცოდნის გაფართოება.

ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • კერძო სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი ღირებულებების გაანალიზება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სამაგისტრო პროგრამის მოდულების აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მოდულებისა და სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება მოდულებისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული – მოდულისათვის განკუთვნილი 60 კრედიტი მოიცავს სავალდებულო (30 კრედიტი) და არჩევით (30 კრედიტი) სასწავლო კურსებს.

 • სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინათა შესწავლა მიზნად ისახავს მაგისტრანტის მიერ: სამაგისტრო დონეზე აკადემიური წერის სტანდარტების, კვლევის მეთოდების დაუფლებას, რაც სტუდენტს გაუადვილებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობას; შედარებითი სანივთო სამართლებრივი პრობლემების, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკის, საბანკო სამართლისა და შედარებითი საკორპორაციო სამართალის საკითხების ღრმა და სისტემურ შესწავლას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, დასკვნის, კომუნიკაციის, სწავლის უნარების დაუფლებას, ღირებულებების დამკვიდრებას.
 • სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე შეასწავლოს მაგისტრანტებს სასწავლო კურსები, რომლებიც კიდევ უფრო გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას კერძო სამართლის სფეროში.

პროფესიული პრაქტიკა. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიულ პრაქტიკას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო, კერძო ორგანიზაციებში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. პროფესიული პრაქტიკის მოცულობაა 30 კრედიტი და შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან ოფიციალურად ადასტურებს კონკრეტული მაგისტრანტისათვის პრაქტიკის გავლის მზადყოფნას. მისი დასრულების შემდეგ სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.

სამაგისტრო ნაშრომი. სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვისათვის განკუთვნილია 30 კრედიტი. სტუდენტი, მეოთხე სემესტრის განმავლობაში, შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს და სემესტრის ბოლოს იცავს სამაგისტრო ნაშრომს.

პროგრამის სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო კურსების გეგმაში

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის მაგისტრი კერძო სამართალში (Master of Law in private law) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და მაგისტრის ხარისხის მიღების შემდგომ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში კერძო სამართლის მიმართულებით.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ობიექტებია სასამართლო სისტემა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სამინისტროებისა და უწყებების იურიდიული სამსახურები; საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა; აღსრულების ეროვნული ბიურო; საადვოკატი ბიუროები, იურიდიული კომპანიები, საბანკო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები.

აღნიშნულ სტრუქტურებში მაგისტრს: შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, როგორც მოსამართლემ და მოსამართლის თანაშემწემ, ადვოკატმა (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით), სასამართლო სხდომის მდივანმა; იყოს ნოტარიუსი და აღმასრულებელი (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით). მისი საქმიანობის სახეს წარმოადგენს ასევე სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა; ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადების სამართლებრივი ასპექტები; იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა. შ.) შედგენა; ადამიანის უფლებების დაცვა და განმტკიცება; კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციის გაწევა.

კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მას შეეძლება სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებად, ასევე ნოტარიუსის და ადვოკატის თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან, ცალკეული პროფესიის დაუფლებისათვის შესაძლებელია კანონმდებლობით ან შესაბამისი პროფესიული გაერთიანების მიერ გათვალისწინებული იყოს დამატებითი წინაპირობები.

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.