საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ორიენტირებულია დასაქმების მედიაბაზარზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული შემდეგ დებულებებში: მაგისტრანტს განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ღირებულებები; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის.

პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით მოამზადოს დარგობრივი ჟურნალისტები, რომლებიც ღრმად, საფუძვლიანად და კომპეტენტურად გააშუქებენ მიმდინარე, ქვეყნისათვის აქტუალურ პრობლემებს სამი წამყვანი დარგიდან - ეკონომიკის, პოლიტიკასა და კულტურის, რაც ფრიად შეუწყობს ხელს მათ კონკურენტუნარიანობას შრომით მედიაბაზარზე.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიონალი, რომელსაც გააჩნია საფუძვლიანი თეორიული ცოდნა მასობრივ კომუნიკაციაში; მასობრივი კომუნიკაციების განვითარების ტენდენციების სიღრმისეული შესწავლა და საკვანძო საკითხების შესახებ კონცეფტუალური ცოდნის სისტემატიზება; განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად სოციალურ დისციპლინათა საფუძვლიანი და სიღრმისეული შესწავლა; მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის უნარის ჩამოყალიბება; ელექტრონული მედიის (ტელე- და რადიომაუწყებლობა) სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიათა დაუფლება სტუდიური მუშაობის უზრუნველსაყოფად; დარგობრივი და ანალიტიკური ჟურნალისტური პრაქტიკისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. შეძენილი კომპეტენციების შესაბამისად კურსდამთავრებული მზად იქნება დამოუკიდებელი, მაღალკვალიფიციური პროფესიული საქმიანობისათვის.

აგრეთვე პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაგისტრანტი სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობისათვის და დარგში პედაგოგიური კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის. პროგრამამ უნდა შეძლოს მაგისტრანტის მიერ უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული სპეციალობის შეცვლის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება.

სწავლის შედეგები

ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები

მიღებული საბაზისო და სპეციალური ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს დარგობრივ ჟურნალისტს და მედიამკვლევარს, რომელიც შესაბამისად ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • კურსდამთავრებულს კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი;
 • ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
 • მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში კვლევის შედეგად ღირებული მეცნიერული დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება.

კომუნიკაციის უნარი

 • კურსდამთავრებულს შეუძლია ჯგუფში ეფექტური მუშაობა როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში;
 • ფლობს რესპოდენტთან, აუდიტორიასთან კომუნიკაციის უნარს;
 • წყაროსთან კომუნიკაციის უნარს;
 • აქვს თვითპრეზენტაციის უნარი;
 • გააჩნია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის უნარი.

სწავლის უნარი

 • კურსდამთავრებულს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები;
 • შეუძლია სხვების სწავლის გაძღოლა.

ღირებულებები

კურსდამთავრებული აცნობიერებს მასობრივი კომუნიკაციის როლსა და მნიშვნელობას ღია, დემოკრატიული და განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.


დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • მაგისტრს უნდა გააჩნდეს მასობრივი კომუნიკაციის უახლესი თეორიული და კვლევაზე დამყარებული ღრმა სისტემური ცოდნა, მათ შორის მომიჯნავე და სხვა სოციალური დისციპლინათა სფეროებიდან;
 • მაგისტრმა უნდა იცოდეს მედიის სხვადასხვა სფერო, მედიასივრცის სამართლებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები; მედიასისტემების თანამედროვე კონცეფციები და მოდელები; მედია სფეროში სტრატეგიული პრობლემატიკის ანალიტიკური გაშუქების მნიშვნელობა. თანამედროვე კვლევის, მათ შორის მედიის, მეთოდები და თანამედროვე კრეატიული პედაგოგიკის პრინციპები.
 • მაგისტრი უნდა აცნობიერებდეს: მედიის როლსა და ადგილს გლობალიზაციის პროცესში და საზოგადოების განვითარების მოცემულ ეტაპზე; ჟურნალისტური პროფესიული სტანდარტების დაცვის მნიშვნელობას.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრი ფლობს:

 • ცოდნის გამოყენების უნარს, კონსტრუქციული კრიტიკის კორექტულად გამოთქმისა და მიღების უნარს; პროფესიულ ტერმინოლოგიას ქართულ და უცხოურ ენებზე;
 • აკადემიური პროფესიული წერის აღიარებულ სტანდარტებს;
 • კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიას;
 • კრეატიული პედაგოგიკის ძირითად პრინციპებს;
 • ელექტრონული მედიის (ტელე და რადიო მაუწყებლობა) სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიებს სტუდიური მუშაობის უზრუნველსაყოფად;

მაგისტრს შეუძლია:

 • პრობლემის დამოუკიდებლად გადაჭრა;
 • მიზნის დასახვა და შესაბამისი ამოცანების გადაჭრა; მუშაობა ზუსტად და ეფექტურად; ინიციატივის წარმოჩენა და პირადი პასუხისმგებლობის აღება პროფესიულ საქმიანობაში;
 • დარგობრივი (ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა) ჟურნალისტიკის მაღალკვალიფიციური, კომპეტენტური, ობიექტური, ანალიტიკური მედიაპროდუქტის მომზადება სამაუწყებლო და ბეჭდური მედიისათვის;
 • მაგისტრს შეუძლია მედია ანალიზის/კვლევის ჩატარება თანამედროვე კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ფლობს პროფესიული წერის მაღალ სტანდარტებს; შესწევს უნარი სწორად განსაზღვროს სამიზნე მედიააუდიტორია სოციალური ფსიქოლოგიის მიერ დადგენილი პარამეტერების თანახმად და დაადგინოს მასზე სოციალური გავლენის ხარისხი;
 • შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა სტრატეგიული კომუნიკაციების სხვადასხვა კამპანიების დაგეგმვასა და შესრულებაში.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი

 • სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნა, შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შესაბამისი კვლევითი გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ მასობრივ კომუნიკაციაში სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებამ შეძლოს კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მედიაორგანიზაციებში, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, კვლევით ცენტრების, უმაღლესი სკოლის შემდეგი პოზიციების დასაკავებლად: დარგობრივი ჟურნალისტი (სვეტის, გვერდის, რუბრიკის, გადაცემის და ა.შ.) ავტორი; შესაბამისი (პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურის) რედაქციის საშუალო და მაღალი რგოლის რედაქტორი; საშუალო რგოლის მედიამენეჯერი; მედიაანალიტიკოსი, ჟურნალისტი-მიმომხილველი; ჟურნალისტიკისა ან/და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების ლექტორი.

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფართო სპექტრის სადოქტორო პროგრამებზე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი მასობრივ კომუნიკაციაში (Master of Social Sciencies in Mass Communication ) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, სპეციალობის მოდულის არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.