სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

წინამდებარე პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის დონეზე (B2) ცოდნის დადასტურება სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადის მაღალი კვალიფიკაციის კონკურენტუნარიანი მასობრივი და სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტი და კონკურენტუბარიანი დარგობრივი ჟურნალისტი. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროგრამამ კურსდამთავრებულს უნდა:

 • მისცეს მასობრივი კომუნიკაციის თეორიებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების როგორც ერთიანი სისტემის ცოდნა;
 • ჩამოუყალიბის დარგის კვლევის მეთოდების თანამედროვე სისტემა და განუვითაროს მედიაკვლევების ჩატარების უნარი
 • შეაძლებინოს საზოგადოებისათვის აქტუალური პრობლემატიკის ანალიტიკუერი გაშუქების მნიშვნელობის განსაზღვრა და განსხვავებული მედიასაშუალებებისათვის შესაბამისი მედიაპროდუქტის (ეკონომიკა, კულტურა, პოლიტიკა) შექმნის უნარის განვითარება
 • გამოუმუშაოს სტუდიური მუშაობის უზრუნველსაყოფად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და მულტიმედიიურ პლათფორმაზე განლაგების უნარი
 • გამოუმუშაოს საშუალო რგოლის მედიამენეჯერის კომპეტენციების გამოყენების უნარი
 • ჩამოუყალიბოს რესპოდენტთან, აუდიტორიასთან, წყაროსთან კომუნიკაციის ადექვატურ და ოპტიმალურ ხერხების გამოყენების უნარი
 • განსაზთვროს და ჩამოაყალიბოს საკუთარი სასწავლო პროცესის მოთხოვნები და შეძლოს მისი მართვა

სწავლის შედეგები:

ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს მასობრივი კომუნიკაციის სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის გაკეთების უნარი

 • კურსდამთავრებულს კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეეძლება რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი;
 • ინფორმაციის ინოვაციური გადამუშავება/კლასიფიცირება;
 • მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში კვლევის შედეგად ღირებული მეცნიერული დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება.

კომუნიკაციის უნარი

 • კურსდამთავრებულმა უნდა შეძლოს ჯგუფში ეფექტიანი მუშაობა როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში;
 • კურსდამთავრებული განსაზღვრავს რესპოდენტთან, აუდიტორიასთან კომუნიკაციის შესაბამის ფორმებს;
 • შეაარჩევს წყაროსთან კომუნიკაციის ადექვატურ და ოპტიმალურ ხერხებს;
 • შეძლებს საკუთარი პოზიციისა თუ შეხედულების დარწმუნებით წარმოდგენას;
 • გამოიმუშავებს მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის უნარს, მათ შორის პროფესიულს;
 • ახალი გარემოს ადაპტაცია.

სწავლის უნარი

 • კურსდამთავრებული თავად განსაზღვრავს, დაგეგმავს და შეასრულებს სასწავლო პროცესის მოთხოვნებს;
 • შეძლებს სხვების სწავლის დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

ღირებულებები

 • კურსდამთავრებული მართებულად შეაფასებს მასობრივი კომუნიკაციის როლსა და მნიშვნელობას ღია, დემოკრატიული და განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • მაგისტრს უნდა შეეძლოს მასობრივი კომუნიკაციის უახლესი თეორიული და კვლევაზე დამყარებული ღრმა სისტემური ცოდნის აღწერა;
 • მომიჯნავე და სხვა სოციალური დისციპლინათა სფეროების დაკავშირება ძირითადი სპეციალობის საკითხებთან;
 • მაგისტრი გამოკვეთს მასობრივი კომუნიკაციის სხვადასხვა სფეროს, იგი მოახდენს მათ კლასიფიცირებას და გამიჯნავს მათ სამართლებრივ, ეკონომიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებს;
 • კურსდამთავრებული აღწერს სტრატეგიული კომუნიკაციების სისტემების თანამედროვე კონცეფციებსა და მოდელებს;
 • მაგისტრანტი ადექვატურად შეაფასებს მასმედიის სფეროში სტრატეგიული პრობლემატიკის ანალიტიკური გაშუქების მნიშვნელობას;
 • მაგისტრი დეტალურად ჩამოაყალიბებს სოციალური მეცნიერებების კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და მიუსადაგებს მათ მედიაკვლევებს;
 • მაგისტრი სწორახად შეაფასებს მასობრივი კომუნიკაციის როლსა და ადგილს გლობალიზაციის პროცესში და საზოგადოების განვითარების მოცემულ ეტაპზე;
 • მას შეეძლება ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ცნებების აღწერა და სწორად გამოყენება;
 • იგი განსაზღვრავს მედიის პროფესიულ სტანდარტებსა და პრინციპებს და ესმის მათი დაცვის მნიშვნელობა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრს შეეძლება:

 • კონსტრუქციული შეფასება, განსხვავებული მოსაზრების გამოთქა და მიღება;
 • აკადემიური პროფესიული წერის სტანდარტების აღიარება;
 • გამოიყენებს კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიას;
 • კრეატიული პედაგოგიკის თანამედროვე მიდგომების გამოყენება;
 • შეძლებს პროფესიულ საქმიანობაში მიზნის დასახვას და შესაბამისი პრობლემის დამოუკიდებლად გადაჭრას;
 • შეძლებს ინიციატივის წარმოჩენას და პირადი პასუხისმგებლობის აღებას პროფესიულ საქმიანობაში;
 • შეძლებს დარგობრივი (ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა) ჟურნალისტიკის კომპეტენტური და ობიექტური ანალიტიკური მედიაპროდუქტის მომზადებას სამაუწყებლო და ბეჭდური მედიისთვის;
 • გამოიყენებს ელექტრონული მედიის (ტელე- და რადიომაუწყებლობა) სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიებს სტუდიური მუშაობის უზრუნველსაყოფად;
 • შეძლებს მედიაანალიზის/კვლევის ჩატარებას თანამედროვე კვლევის მეთოდების გამოყენებით;
 • განსაზღვრავს სამიზნე მედიააუდიტორიას სოციალური ფსიქოლოგიის მიერ დადგენილი პარამეტერების თანახმად და დაადგენს მასზე სოციალური გავლენის ხარისხს;
 • შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სტრატეგიული კომუნიკაციების სხვადასხვა კამპანიების (პოლიტტექნოლოგიური, საარჩევნო, სარეკლამო) დაგეგმვასა და შესრულებაში;

შეძლებს შეიმუშაოს ჟურნალის/ტელე/რადიო გადაცემების კონცეფცია, ბიზნეს-გეგმა, განსაზღვროს მიზნობრივი აუდიტორია, შეაფასოს მედიაბაზრის რეალური მდგომარეობა (საჟურნალო/რადიო/სატელევიზიო პროგრამების მრავალფეროვნების თვალსაზრისით), მოამზადოს მაკეტი, მედიატექსტები, აუდიო და ვიდეო მასალებიდა საბოლოო ელექტრონული ვერსიაც.

დასაქმების სფერო

 • სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული ცოდნა, შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შესაბამისი კვლევითი გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ მასობრივ კომუნიკაციაში სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებამ შეძლოს მედიასაშუალებებში, მედიაორგანიზაციებში, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვლევით ცენტრებში, უმაღლეს სკოლაში შემდეგი პოზიციების დასაკავებლად: დარგობრივი ჟურნალისტი (სვეტის, გვერდის, რუბრიკის, გადაცემის და ა.შ. ავტორი); შესაბამისი (პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურის) რედაქციის რედაქტორი; საშუალო და მაღალი რგოლის მედიამენეჯერი; მედიაანალიტიკოსი, მედიაექსპერტი, მედიამკვლევარი; ჟურნალისტი-მიმომხილველი; საარჩევნო კამპანიების პოლიტტექნოლოგიურ პროექტებში მონაწილე სპეციალისტი; ჟურნალისტიკისა ან/და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების პროფესორის ასისტენტი;
 • სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების აღწერა

 • სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული - 18 კრედიტი

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდულის დისციპლინათა დაუფლების უმთავრესი მიზანია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების გაცნობა, ერუდიციის გაფართოება, სოციალური მეცნიერებების კვლევის თანამედროვე მეთოდების დაუფლება; მასობრივი კომუნიკაციის ადგილისა და როლის განსაზღვრა თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესში.

 • სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული: 60 კრედიტი
 • სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 42 კრედიტი

სპეციალობის ძირითადი მოდულის დისციპლინათა შესწავლა მიზნად ისახავს სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროში ფუნდამენტალური პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების გაცნობასა და შესწავლას; აღნიშნულ სფეროში სისტემური ცოდნის დაუფლებას; წყაროებთან მუშაობასა და მოპოვებული ემპირიული მასალის კლასიფიცირებას; მედიაში გაშუქებულ ფაქტებისა და მოვლენების მრავალმხრივ და ობიექტურ ანალიზსა და განზოგადებას; მასობრივი კომუნიკაციის როლის განსაზღვრას საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ პროცესებში; სტრატეგიული კომუნიკაციების სხვადასხვა ველთა გადაკვეთას, ურთიერთკავშირსა და მიზნობრივ აუდიტორიაზე გავლენის მეთოდების, ხერხებისა და შედეგების დადგენასა და შესწავლას; მედიის, როგორც ბიზნესის გაცნობიერება გლობალური ბიზნესის პირობებში; მედიის შესახებ საბაზისო ცოდნის ფორმირება; სპეციალობის მოდული ითვალისწინებს მიღებული თეორიული ცოდნისა და შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების საფუძველზე სტუდენტის სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი უნარის, მეცნიერული აპარატის დახვეწასა და წარმოჩენას.

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები - 18 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამის ”მასობრივი კომუნიკაცია” სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების მოდული მიზნად ისახავს კონკრეტული მედიაპროდუქციის პრაქტიკულად მომზადებას (ბეჭდური და სამაუწყებლო მედიისთვის) პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურის აქტუალურ თემატიკაზე; აგრეთვე - მასობრივ კომუნიკაციასთან მომიჯნავე ან განსხვავებული დარგების დისციპლინათა შესწავლას. სტუდენტს შეუძლია თავად შეადგინოს საკუთარი საჭიროებისა და ინტერესების მიხედვით დისციპლინათა ნაკრები უნივერსიტეტის ნებისმიერი სამაგისტრო პროგრამიდან.

 • პროფესიული პრაქტიკა - 12 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამის პროფესიული პრაქტიკა მიზნად ისახავს სასწავლო პროცესის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნისა და სტუდიური მუშაობის შედეგების პრაქტიკაში გადატანას. სტუდენტი გაივლის პროფესიულ პრაქტიკას უნივერსიტეტის ბაზაზე (სასწავლო რადიო და სატელევიზიო სტუდიებში), აგრეთვე პროფესიულ მედია ორგანიზაციებში, რომელთანაც გთუნის გაფორმებული აქვს მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ: საინფორმაციო პორტალები „კვირა“, „მედიასითი“, „აიპრესი“, „რეპორტიორი“, „მედიანიუსი“, ჟურნალები „ლიბერალი“, „არსენალი“, გაზეთები „ბათუმელები“ (ელექტრონული გაზეთი „ნეთგაზეთი“), „ქართული სიტყვა-ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა“, ტელეკომპანიები „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, „TV პირველი“, „ქართული TV“, „იბერია“, „თრიალეთი“, რადიოკომპანია „FM107.9“, მედიაორგანიზაციები „ბიზნესმედია საქართველო“, სტუდია „მონიტორი“, ცსკოს პრეს-ცენტრი.

 • სამაგისტრო ნაშრომი: 30 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამის საკვალიფიკაციო ატესტაცია - სტუდენტი ამზადებს და იცავს სამაგისტრო ნაშრომს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი მასობრივ კომუნიკაციაში (Master of Social Sciencies in Mass Communication ) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.