სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის(B2) დონეზე ცოდნის დადასტურება სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების ბიზნესის ადმნისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს.

წარმოდგენილი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დასაქმების

ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე. მისი მიზანია კონკურენტუნარიანი საბანკო-საფინანსო საქმიანობის სპეციალისტების მომზადება.

პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა მიზნად ისახავს როგორც სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობას საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მათ მომზადებას.

დარგობრივი ცოდნა

 • საბანკო ურთიერთობათა სფეროში სიღრმისეული თეორიული ცოდნის მიღება და პრაქტიკული საქმიანობის დაუფლება; საკრედიტო-საბანკო სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების განსაზღვრა და მათი გადაწყვეტის პრაქტიკული მეთოდების ცოდნა.
 • გლობალურ ბიზნეს გარემოს და მასში მიმდინარე პროცესების ანალიზის მეთოდების ცოდნა; ფულად საკრედიტო და სავაჭრო, პოლიტიკის ეფექტიანი სტრატეგიების განსაზღვრა; სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავეისათვის ანალიზისა და სინთეზის კრიტერიუმების ცოდნა.
 • საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის შენარჩუნებისთვის, საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციების როლის და მნიშვნელობის, ცოდნა.
 • ბიზნესის და ეკონომიკურ პროცესთა კვლევისა და ანალიზის და შეფასების მეთოდების, მისი ღირებულების მართვის მეთოდოლოგიის სიღრმისეული ცოდნა.

დარგობრივი უნარები

 • საბანკო სისტემის პოლიტიკისა და სტრატეგიის დაგეგმვისა და პრაქტიკული მეთოდების ცოდნა, კომერციული ბანკების ლიკვიდობის და გადახდისუნარიანობის შეფასების უნარის გამომუშავება.
 • გლობალურ ბიზნესში საბანკო-საფინანსო სექტორზე მოქმედი გარემოებების და ფაქტორების ანალიზი, განხილვა, შეფასება.

საერთაშორისო სავალუტო-საკრედიტო ურთიერთობათა სისტემის გამოყენების შესაძლებლობათა განსაზღვრა და რეალიზაცია, განვითარება;

ზოგადი უნარები

მისი კომპეტენციის ფარგლებში

 • აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დაგეგმვის და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; იცნობს საბანკო კანონმდებლობას და სამართლებრივად სწორი მოქმედებების პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.
 • შეუძლია რთული, არასრული და ასიმეტრიული მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, შედეგების განზოგადოება/გადმოცემა და გამოყენება.
 • შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; შეუძლია საკუთარი და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
 • იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, ურთიერთობაში. შეუძლია მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური, ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების გაცნობიერება და საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებში მათი დაცვა.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საბანკო სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა, გაცნობიერება

კურსდამთავრებულს შეეძლება

 • ბანკის საკრედიტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განსაზღვრა, კლიენტის კრედიტუნარიანობის შეფასება, საბანკო ოპერაციების წარმოების მეთოდების, ორგანიზაციის სპეციფიკის ცოდნა;
 • საერთაშორისო საბანკო-საკრედიტო პოლიტიკის მახასიათებლების განსაზღვრა, ურთიერთდაკავშირება და სიღრმისეული შეფასება, სავალუტო ოპერაციების წარმოების მეთოდების განსაზღვრა,
 • გლობალურ ბაზრებზე საერთაშორისო საბანკო-სავალუტო ოპერაციათა განხორციელების თავისებურებების გამორჩევა და მოქმედი გარემოს შეფასება.
 • ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში საერთაშორისო ეკონომიკური, ფინანსური ინსტიტუტების როლის შეფასება;
 • სიღრმისეულად კვლევის თანამედროვე მეთოდების, მათი მნიშვნელობის ჩამოყალიბება და შეფასება ბიზნესსა და ეკონომიკურ კვლევებში. აღწეროს კვლევებში გამოყენებული მეთოდები; მოახდინოს ბიზნეს-პროცესთა შეფასება, აბსტრაგირება, განზოგადება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

კურსდამთავრებულს შეეძლება

 • შეუძლია განსაზღვროს ბანკის საფინანსო პოლიტიკა და სტრატეგია, შეაფასოს ბანკის ფინანსური მდგომარეობა, მოგება-ზარალის მიღების ალბათობა, შეაფასოს საბანკო რისკები;
 • ძირითადი საბანკო ოპერაციების დემონსტრირება; შეუძლია სამეურნეო სუბიექტების დაკრედიტების მიზანშეწონილობის საკითხის განზილვა/განსაზღვრა,
 • შეუძლია თანამედროვე მეთოდების (ინვუდის, ჰოსკოლდისა და რინგის მოდელები) გამოყენებით ბიზნესის შეფასება, ფულადი ნაკადების გაანგარიშება (გორდონის მოდელი); სტრუქტურის ქონების და შემოსავლების ანალიზი; შეუძლია ბიზნეს სტრუქტურის ოპერაციათა ღირებულების შეფასება სხვადასხვა მიდგომებზე დაყრდნობით;
 • საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციების მიერ საქართველოში დაგეგმილი ან მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის/მონაცემების მოვლენებისა და პროცესების მახასიათებლების პოვნა/დადგენა, დაკავშირება, გადამუშავება, ინტერპრეტაცია და პრაქტიკაში გამოყენება;

ზოგადი კომპეტენციები

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

კვლევის უნარი

 • აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დაგეგმვის და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; იცნობს საბანკო კანონმდებლობას და სამართლებრივად სწორი მოქმედებების პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.

ანალიზისა და სინთეზის უნარი

 • შეუძლია რთული, არასრული და ასიმეტრიული მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, შედეგების განზოგადოება/გადმოცემა და გამოყენება.

სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

 • შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; შეუძლია საკუთარი და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.

ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი

 • იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, ურთიერთობაში. შეუძლია მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური, ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების გაცნობიერება და საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებში მათი დაცვა.

პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდალური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 2 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული (24 კრედიტი) სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია გლობალური ბიზნესისა და საფინანსო-ეკონომიკური ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების სიღრმისეული შესწავლა, აღნიშნული სპეციალობის მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა სიღრმისეული ანალიზის ტექნოლოგიის დაუფლება, დარგობრივი უნარების სიღრმისეული დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დამოუკიდებლად დადგენის უნარის შეძენა, დამოუკიდებელი სიღრმისეული შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

სპეციალობის მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილილა 54 კრედიტი, რომელიც შედგება სავალდებულო (36 კრედიტი) და არჩევითი (18 კრედიტი) სასწავლო კურსებისაგან.

სპეციალობის მოდულს სტუდენტები გადიან სწავლების მეორე წელს საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებში. მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო სიღრმისეული ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა განვითარება. სპეციალობის მოდულის გავლა განაპირობებს დარგობრივ კომპეტენციებს დამოუკიდებლად განხორიელების უნარებს სპეციალობაში. 42 კრედიტი ეთმობა ეთმობა სამაგისტრო-სასემინარო ნაშრომს, პროფესიულ პრაქტიკასა და სამაგისტრო ნაშრომს.

პროფესიული პრაქტიკა სამაგისტრო პროგრამის აუცილებელი კომპონენტია პროფესიული პრაქტიკა, სადაც მაგისტრანტი პრაქტიკული უნარ ჩვევების გარდა გამოიმუშავებს, კონკრეტულ სამაგისტრო პრობლემის სიღრმისეულ კვლევასთან დაკავშირებულ უნარებს (იხ. პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსი). პროფესიულ პრაქტიკას მაგისტრანტები გაივლიან იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ მაგისტრანტზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს თავის სამუშაო ადგილზე, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა. ამ კომპონენტში მაგისტრანტმა უნდა დააგროვოს 12 კრედიტი.

სამაგისტრო ნაშრომი – სამაგისტრო პროგრამა სრულდება სამაგისტრო ნაშრომით, რომლის შედეგების მიხედვით სტუდენტს ენიჭება შესაბამისი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია. სამაგისტრო ნაშრომისათვის განკუთვნილია 30 კრედიტი. მასალების გაცნობა-მოპოვებას მაგისტრანტი ახორციელებს პრაქტიკის ობიექტზე. ხელმძღვანელთან ერთად შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ხდება მეორე აკადემიური წლის ბოლოს.

პროგრამის სტრუქტურა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. არჩევითი სასწავლო კურსების გადანაწილება სემესტრების მიხედვით სტუდენტებს შეუძლიათ თავიანთი სურვილისამებრ, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად.

სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო კურსების გეგმაში.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი საბანკო საქმეში – Master of Busiuness Administration in Banking - და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის სფეროა საფინანსო-საბანკო ინსტიტუტები, ბიზნესისა და სახელმწიფო სტრუქტურები.

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის ფუნქციებია: საბანკო, მიკროსაფინანსო, საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის, მომგებიანი საბანკო პროდუქტის რეალიზაცია. წარმატებული საბანკო მენეჯმენტის განხორციელება.

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საბანკო-საფინანსო მომსახურების უზრუნველყოფა. საკრედიტო ოფიცრის, ფილიალის მენეჯერის, პირადი ბანკირის და სხვა შესაბამის პოზიციებზე.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.