საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

 • კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ საბანკო-საფინანსო სფეროში მათთვის საჭირო და აუცილებელი კვლევების ჩატარებას, დასაქმდებიან საფინანსო ინსტიტუტებსა და ბანკებში, ეროვნულ კომპანიებში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში, სადაც არის საბანკო საქმის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიღების საჭიროება.
 • მაგისტრანტისთვის საჭირო ანალიტიკური აზროვნების და შემოქმედებითი მიდგომის, თეორიული კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარ-ჩვევათა გამომუშავება,რათა მან შეძლოს საფინანსო და საბანკო ინსტიტუტებში საქმიანობის სრულფასოვნად წარმართვა და პროფეისონალური გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება;
 • მაგისტრანტების მობილობის ხელშეწყობა არა მარტო საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც;
 • მაგისტრატურის შემდგომი სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობისათვის მომზადება.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საბანკო სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება. კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

შეუძლია:

 • რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულ დასკვნების ჩამოყალიბება;
 • ინფორმაციულ წყაროებზე და ფაქტობრივ მასალის კვლევის და ანალიზის საფუძველზე ბანკის საქმიანობის შესახებ მიღებული შედეგების განზოგადება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 • ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე რისკების შესწავლა და ამ საკითხზე დასკვნების მომზადება;
 • სადაზღვევო რეზერვებისა და ფონდების განთავსებისათვის საჭირო დასაბუთებული დასკვნის მომზადება;
 • ბიზნეს სტრუქტურის მონაცემთა ანალიზის და შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენების საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების გაკეთება;
 • საერთაშორისო ფინანსურ ურთიერთობათა განვითარების, ანგარიშსწორებისა და საგადამხდელო ბალანსის ურთიერთკავშირის გააზრება და დასკვნის გაკეთება;
 • შეუძლია პირველად და მეორად ინფორმაციულ წყაროებზე დაყრდნობით მონაცემთა ლოგიკური განზოგადება ;
 • საბანკო ტერმინოლოგიის გააზრებული გამოყენება, რეალურ სამეტყველო პროცესში ლოგიკური დასკვნების გამართულად ჩამოყალიბება;
 • სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციების განმასხვავებელი ნიშნების, მიზნებისა და ამოცანების სტრატეგიის შეფასება, ინფორმაციის მართვა-მიღება და დამუშავება;
 • ფინანსური ანალიზის საჭირო მონაცემების შეგროვება და განმარტება;
 • საფინანსო-საბანკო მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
 • ფინანსურ პრობლემესთან დაკავშირებული ინფორმაციის წყაროების ძიება საინფორმაციო ბაზის სტრუქტურიზაცია, ანალიზი და დასკვნების კონკრეტიზაცია.

კომუნიკაციის უნარი

 • შეუძლია თავისი დასკვნებითა და არგუმენტებით კომუნიკაცია ბანკირებთან და ფინანსისტებთან, აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებასთან ასევე არასპეციალისტებთან, მათ შორის უცხო ენაზე;
 • შემოქმედებითად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით;
 • ფლობს საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების დამოუკიდებლად ორგანიზების უნარს;
 • აქვს დასაბუთებული კრიტიკისა და თვითკრიტიკის უნარი;
 • შეუძლია უცხო ენების თავისუფლად გამოყენება აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ;
 • შეუძლია ბანკებში მოლაპარაკებების დამოუკიდებლად წარმართვა;
 • აქვს ფასიანი ქაღალდების გარიგებებში მონაწილეობისა და ბირჟაზე კომუნიკაციის უნარი;
 • შეუძლია კვლევის თანამედროვე რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების საფუძველზე ბიზნეს - მოდელების კორექტულად და ინფორმაციულად ჩამოყალიბება;
 • აქვს დროის ორგანიზებისა და მართვის უნარი, მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარი; მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარი, პრეზენტაციების უნარი;
 • აქვს საბანკო სფეროში სპეციალიზირებული სტატიების და ტექნიკური ინსტრუქციების გაგების უნარი;
 • აქვს საქართველოში საბანკო ორგანიზაციების საქმიანობის თაობაზე საჯარო მონაცემების მოპოვების, მათი დამოუკიდებლად იდენტიფიცირების და დიაგნოსტირების უნარი;
 • შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში ბანკის ფუნქციური ქვედანაყოფების წევრებთან შეთანხმებული მუშაობა;
 • შეუძლია ფინანსური იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;
 • შეუძლია საკუთარი ფინანსური ანალიტიკური დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით.

სწავლის უნარი

 • შეუძლია, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს სწავლა.
 • ფლობს კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი/ორიგინალური გზების ძიების, მათ შორის მაგისტრისათვის სავალდებულო კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარ–ჩვევებს;

ღირებულებები

 • შეუძლია მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური და ეთიკური ნორმების გაცნობიერება და საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

სიღრმისეულად უნდა იცოდეს:

 • კვლევის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები;
 • საბაზრო ეკონომიკაში ფულად – საკრედიტო სისტემის ორგანიზაციის პრინციპები;
 • საბანკო მექანიზმი და საბანკო სისტემის ფუნქციონირების თავისებურებები;
 • კომერციული ბანკების ფულად – საკრედიტო ოპერაციები;
 • კომერციული ბანკების ფინანსების მართვის მეთოდები და ტექნოლოგიები;
 • საბანკო სფერო, რაც საშუალებას აძლევს ფლობდეს დაკრედიტების თანამედროვე სისტემის ფუნქციონირების სპეციფიკას და ფულად - საკრედიტო ოპერაციების წარმოების მექანიზმს;
 • კომერციული ბანკებში ფინანსებური ნაკადების ორგანიზაციის და ფუნქციონირების პრაქტიკა;
 • ბანკების სავალუტო ოპერაციები, რაც საშუალებას აძლევს ფლობდეს სავალუტო ოპერაციების წარმოების მექანიზმს, აცნობიერებდეს ხელისუფლების სავალუტო პოლიტიკას და მათი გადაჭრის გზებს;
 • კაპიტალის ბაზრის ეკონომიკური არსი, მისი წარმოშობა და ფუნქციები, ფასიანი ქაღალდების სახეები და ემისია;
 • ფინანასური რისკების მართვის მეთოდები;
 • კომერციულ ბანკებში ბუღალტრულ აღრიცხვის, კონტროლის და შიდა აუდიტის მართვის თავისებურებები. შიდა კონტროლის სისტემის მნიშვნელობა საბანკო სექტორის საბოლოო შედეგებისათვის; შიდა საბანკო კონტროლის სტრატეგიის ძირითადი შემადგენლები;
 • ოპერაციათა მართვის თავისებურებები ;
 • ფინანსური ანალიზი, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. ფინანსური ანალიზის სფეროში ცალკეული პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ გზები;
 • ინვესტიციების ეკონომიკური არსი, კლასიფიკაცია, შინაარსი და სახეობები; ინვესტიციური პროცესის ორგანიზაციისა და დაგეგმვის კანონით განსაზღვრული მოქმედებათა წესები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრი სიღრმისეულად უნდა ფლობდეს:

 • საფინანსო - საბანკო ინსიტუტებში როგორც წევრის, ასევე, ლიდერის როლში ეფექტური მუშაობის უნარებს;
 • ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობის, სხვა საგნობრივი სფეროს ექსპერტებთან თანამშრომლობის უნარებს;
 • საბანკო საქმიანობის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიტიკური შეფასების, ეკონომიკურ ცვლილებათა გააზრების, მათი შესაბამისი ადეკვატური ქცევისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევებს;
 • ინვესტირების თეორიის თანამედროვე მიღწევების, ფულად – საკრედიტო, ფასიანი ქაღალდების და სავალუტო ბაზრების ანალიზის და ცალკეული ინსტრუმენტების გამოყენების პერსპექტივის შეფასების უნარს;
 • საბანკო რისკების მენეჯმენტის მეთოდებს;
 • კლიენტის დაკრედიტების საკითხების, ფულადი ოპერაციების, გაცემული სესხების მონიტორინგის და კონტროლის უნარ-ჩვევებს;
 • ბანკის ფინანსური მდგომარეობის, მისი ლიკვიდობის და გადახდისუნარიანობის ანალიზის, საბანკო რისკების შეფასების და პრობლემების გადაწყვეტის გზების ძიების უნარს;
 • სავალუტო ანგარიშების და სავლუტო – სასესხო ოპერციების წარმოების ცოდნას;
 • ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სახელმწიფო რეგულირებას და რეგულირების მექანიზმის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს;
 • ბიზნესის შეფასების მეთოდებს, ამ მეთოდოლოგიის საფუძველზე ბიზნესის ღირებულების მართვას;
 • რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზის მეთოდების გამოყენების უნარს და მიღებული შედეგების ეკონომიკური ინტერპრეტაციის, კონკრეტული ეკონომიკური მოვლენების თუ პროცესის შესაბამისი მეთოდის შერჩევსა და შედეგების ანალიზის უნარს;
 • ფინანსური ანალიზის სფეროსათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენების უნარს,
 • საჭირო თეორიული კვლევების დამოუკიდებლად ორგანიზების, სასწავლო ან სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებში სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვის უნარ-ჩვევებს.

მაგისტრს უნდა შეეძლოს:

 • ბანკების ლიკვიდობის და გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფის ადმინისტრირება;
 • ფინანსურ ბაზრებზე ბანკების ადგილის განსაზღვრა და მათი ეფექტიანობის დასაბუთება;
 • საბანკო რისკების დამოუკიდებლად რანჟირება და მათი დონის დადგენა;
 • საბანკო - საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე არსებული ამოცანების დამოუკიდებლად დასმა, მათი გადაწყვეტის გზების დასახვა;
 • ფულის და კრედიტის თეორიებისა და მოდელების თანამედროვე პრაქტიკული სიტუაციებისადმი მისადაგება და სათანადო დასკვნების გაკეთება.
 • გააცნობიეროს საბანკო მომსახურეობის მრავალფეროვნება და ხარისხის მნიშვნელობა სამეწარმეო სუბიექტებსა და ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობაში.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფეროა საფინანსო ინსიტუტები, ბიზნესის სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ფუნქციებია: საბანკო, საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის, საქართველოში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო კომპანიების, ორგანიზაციების, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ფინანსური მენეჯმენტი, ფინანსების მოზიდვა და რეგულირება; მომგებიანი საბანკო პროდუქტის შექმნა და რეალიზაცია. წარმატებული საბანკო მენეჯმენტის განხორციელება.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული, კვლევითი, პედაგოგიური და სხვ.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების ადგილი: სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული თეორიული ცოდნისა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

 • საბანკო და საფინანსო დაწესებულებებში, სადაზღვევო კომპანიებში;
 • სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში;
 • კერძო ფირმების ზედა და საშუალო დონის მმართველობით რგოლში;
 • საქართველოში არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კომპანიებში, როგორც სამრეწველო, ისე მომსახურების სფეროების ერთობლივ საწარმოებში და სხვ.
 • სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი „ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო საქმეში – Master of Busiuness Administration in Banking“ და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.