საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ძირითადი ფასეულობებია:

 1. ზოგადსაკაცობრიო იდეალებისა და ღირებულებების პატივისცემა;
 2. ეროვნული ინტერესებისა და კანონის უზენაესობა;
 3. დემოკრატიულობა, გამჭვირვალობა და სამართლიანობა;
 4. პროფესიონალიზმი, განათლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხი;
 5. სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება;
 6. აკადემიური პერსონალის აკადემიური თავისუფლება;
 7. კეთილსინდისიერება;
 8. ანგარიშვალდებულება.

ამ ფასეულობებზე დაყრდნობით, გთსუ-ს მისიაა აკადემიური დანიშნულების სრულყოფა. მისი განხორციელების მექანიზმებში მნიშვნელოვანი როლი ეკუთვნის საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.

პროგრამა ორიენტირებულია, როგორც შიდა, ასევე დასაქმების საერთაშორისო ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

 • საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ბიზნესის ცვალებად გარემოში შეძლებენ შეძენილი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევბის რეალიზებას და მოთხოვნადი იქნებიან შრომის საერთაშორისო ბაზარზე;
 • მაგისტრისათვის საჭირო ანალიტიკური აზროვნების და შემოქმედებითი მიდგომის, თეორიული კვლევის პრაქტიკაში დამოუკიდებლად წარმართვის უნარ-ჩვევათა გამომუშავება-განვითარება, საქართველოში და უცხოეთში არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და კომპანიებში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში; საქმიანობის სრულფასოვნად წარმართვისა და დამოუკიდებელი, პროფესონალური გადაწყვეტილებების მისაღებად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს ECTS -ის 150 კრედიტის დაგროვებას. 1 კრედიტი = 25 ასტრონომიულ საათს. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და და-მოუკიდებელ მუშაობას. კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის მიერ პროგრამის ერთი კომპონენტის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო დონეზე ბიზნესის ადმინისტრირებისათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება. კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს;
 • შეუძლია საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მიღებული ცოდნის საფუძველზე საკუთარი დასკვნების საჯაროდ წარმოდგენა; კრეატიული და ინოვაციური მიდგომების მკაფიოდ ჩამოყალიბება;
 • თანამედროვე პირობებში ბიზნეს-რისკების გამოვლენის, სიღრმისეული შეფასების, განზოგადოებისა და არგუმენტირებულად დასაბუთების უნარი;
 • საერთაშორისო ბიზნესის თეორიებისა და მოდელების თანამედროვე პრაქტიკული სიტუაციებისადმი მისადაგების და ეფექტურად გამოყენების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

 • შეუძლია თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის კომუნიკაცია, მოლაპარაკებების წარმართვა აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, ასევე არასპეციალისტებთან უცხო ენაზე თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიების გამოყენებით;

სწავლის უნარი

 • შეუძლია, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს სწავლა.
 • ფლობს მაგისტრისათვის სავალდებულო კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარ–ჩვევებს;

ღირებულებები

 • პატივს სცემს საერთაშორისო ბიზნესის ეთიკის ნორმებს და შეუძლია საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

სიღრმისეულად უნდა იცოდეს:

 • კვლევის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები;
 • საერთაშორისო ბიზნესზე მოქმედი გარემოებები;
 • საერთაშორისო მასშტაბით ბიზნესის წარმართვის წესები;
 • საერთაშორისო ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის გზები;
 • გლობალური ეკონომიკურ პრობლემების მართვის თავისებურებები;
 • საერთაშორისო წარმოებაში სტრატეგიების სწრაფი ადაპტირების ტექნოლოგია ცვალებად გარემოში;
 • ოფშორული ბიზნესის წარმოების თავისებურებები და მახასიათებლები;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრი უნდა ფლობდეს:

 • სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვის უნარ-ჩვევებს;
 • საერთაშორისო დონეზე ბიზნესის სფეროში არსებული სიტუაციის სისტემური ანალიზის, მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასახულ ღონისძიებათა მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისა და განვითარების ალტერნატიული სცენარების შედარება-შერჩევის უნარებს;
 • კომპანიისათვის ეფექტიანი სამეწარმეო პოლიტიკის შემუშავების უნარს;
 • კომპანიათა კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრისა და კონკურენტული ფაქტორების დასაბუთების და მიზანმიმართულად გამოყენების უნარს;
 • ინოვაციური საქმიანობის განხორციელების ტექნოლოგიას;
 • ალიანსური სტრატეგიების განხორციელების ტექნიკას;

მაგისტრს უნდა შეეძლოს:

 • ექსპერტის დონეზე, დარგისათვის კვლევის სპეციფიკურ მეთოდების დამოუკიდებლად გამოყენება;
 • კომპანიის განვითარების სტრატეგიისა და გრძელვადიანი გეგმების დამოუკიდებლად შემუშავება;
 • მმართველობით გადაწყვეტილებათა დამოუკიდებლად მიღება, კომპანიის ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის კოორდინაცია;
 • ეფექტიანი კონტრაქტების დამოუკიდებლად განხორციელება;
 • საერთაშორისო წარმოებისათვის შემოქმედებითი ინოვაციური ატმოსფეროს შექმნა;
 • საერთაშორისო ბაზრებზე კომპანიათა ადგილის განსაზღვრა და ეფექტიანობის დასაბუთება;
 • საერთაშორისო ბაზრებზე სწორი ფასწარმოქმნის მოდელების შემუშავება;
 • ბაზრის სიღრმისეული კვლევის საფუძველზე, კომპანიათა ქცევითი მოდელების შემუშავება და მათი ეფექტიანობის დასაბუთება;
 • ელექტრონული ბიზნესის თავისუფლად წარმართვა;
 • ელექტრონული მარკეტინგის ელემენტების ფართოდ გამოყენება ბიზნეს ურთიერთობებში;
 • ინოვაციური ოპერაციული სისტემების გამოყენება სამეწარმეო საქმიანობაში.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფეროა როგორც ქვეყნის, ასვე მის ფარგლებს გარეთ არსებული ბიზნესის სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები; მულტიროვნული და მრავალეროვნული კომპანიები, ერთობლივი საწარმოები; საერთაშორისო ფონდები და ორგანიზაციები.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ფუნქციებია: საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის, საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული საერთაშორისო კომპანიების, ორგანიზაციების, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის, საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება, მართვა, მოტივირება, კოორდინირება, რეგულირება და კონტროლი, სამეწარმეო. ლოჯისტიკური, მარკეტინგული ფუნქციების განხორციელება.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული, კვლევითი, პედაგოგიური და სხვა საქმიანობის განხორციელება და დამოუკიდებლად პროფესიონალური გადაწყვეტილების მიღება.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების ადგილი. სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული თეორიული ცოდნისა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

 • სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში;
 • არასამთვრობო სტრუქტურებში; საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
 • კერძო ფირმების ზედა დონის მმართველობით რგოლში;
 • საქართველოში არსებულ საერთაშორისო კორპორაციებში, როგორც სამრეწველო, ისე მომსახურების სფეროების (განათლება, ჯანდაცვა, ტურიზმი, დაზღვევა,) ერთობლივ საწარმოებში;
 • საბანკო და საფინანსო წრეებში, სადაზღვევო კომპანიებში და სხვ. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის მაგისტრი - Master of International Business Management და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ერთობლივი დიპლომი (ბირმინგემის კოლეჯის და გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის) დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი “დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, სპეციალობის მოდულის არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.