სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების (B ტესტი) საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

  • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
  • უცხო ენის შესაბამის (B2) დონეზე ცოდნის დადასტურება სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიას,

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დასაქმების ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს და განუვითაროს ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული ღირებულებები; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური, შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო ბიზნესისმენეჯმენტის სპეციალისტი; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ბიზნესის მართვის, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც დაეუფლება თანამედროვე ეროვნულ და საერთაშორისო მეცნიერულ მიდგომებზე დაფუძნებულ, საერთაშორისო ბიზნესის მართვის როგორც ერთიანი სისტემის სიღრმისეულ ცოდნას, სპეციფიკურ პრაქტიკულ უნარებსა და კომპეტენციებს. პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს:

დარგობრივი ცოდნა

  • განუვითაროს გლობალურ კომპანიებზე მოქმედ გარემოებათა და საერთაშორისო კომპანიების ოპერაციული სისტემის სიღრმისეულად შეფასების, საერთაშორისო კორპორაციათა მართვაში თანამედროვე მართვის ინსტრუმენტების და მოდელების განსაზღვრისა და შერჩევის უნარი

დარგობრივი უნარები

  • გაუღრმაოს ბიზნესის კვლევებში მეცნიერული კვლევის პრინციპების, მეთოდების და მოდელების გამოყენების, გლობალური ბაზარზე მიმდინარე პროცესებისა და ბაზარზე გასვლის სტრატეგიების სისტემური და სიღრმისეული ანალიზის და არგუმენტირებული მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;

ზოგადი უნარები

  1. განუვითაროს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების საფუძველზე აკადემიურ და პროფესიულ წრეებში ეფექტიანი კომუნიკციის, ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და დასკვნების სიღრმისეულად დასაბუთების უნარი;
  2. განუვითაროს სიახლეების ფუნდამენტირად და სიღრმისეულად ათვისებისა და საკუთარი სწავლების მუდმივი სრულყოფის უნარი
  3. განუვითაროს კულტურათაშორისი და ეროვნული ფასეულობების დაცვის და მათი კორპორატიულ კულტურაში გატარების უნარი
  4. პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა მიზნად ისახავს როგორც სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობას საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მათ მომზადებას.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

I. დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა, გაცნობიერება

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

პროგრამის სწავლის შედეგი 1

გლობალური კოპმანიების მართვის თანამედროვე მიდგომებისა და მათი წარმართვის თავისებურებათა აღწერა და ფორმულირება; გლობალურ ბაზრებზე ოპერაციათა განხორციელების თავისებურებები და მოქმედი გარემოს შეფასება, ეკონომიკური ასპექტების შეპირისპირება;

პროგრამის სწავლის შედეგი 2

გლობალურ ბაზარზე საერთაშორისო კომპანიათა სტრატეგიების დაგეგმვა, მათი ფინანსური ინსტრუმენტების სიღრმისეულად განხილვა და მართვის სისტემის შეფასება; მოლაპარაკებათა ინსტრუმენტების შერჩევა და გუნდის ეფექტური მართვა; კომპანიებში მენეჯერული გადაწყვეტილებებისათვის მმართველობითი აღრიცხვის ინფორმაციის სიღრმისეულად ახსნა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

პროგრამის სწავლის შედეგი 3

კვლევებში მეცნიერული მიდგომების ფართო და სიღრმისეული გამოყენება; მეცნიერული ტერმინოლოგიის ფართო გამოყენებით კონკრეტული პრობლემის გამოკვლევა; გლობალური ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიტიკური შეფასება და კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი სტარტეგიისა და პოლიტიკის ფორმირება;

პროგრამის სწავლის შედეგი 4

დარგობრივი კონკურენციის ფაქტორების გამოკვლევა და შეფასება; დარგში კონკურენციის დონის განსაზღვრა; საფასო პოლიტიკის ელემენტების შეპირისპირება და ალტერნატიული საფასო მოდელების ფორმულირება და სტრატეგიული პარტნიორის შერჩევა; კომპანიათა გამოცოცხლების სტრატეგიების დამოუკიდებლად მომზადება და მათი განხორციელების კონტროლის ეფექტიანად უზრუნველყოფა;

II. ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

პროგრამის სწავლის შედეგი 5

გლობალურ ბაზარზე არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად ღონისძიებათა არგუმენტირება, საკუთარი მოსაზრებების და დასკვნების მკაფიოდ ჩამოყალიბება;

კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის სწავლის შედეგი 6

საკუთარი დასკვნებისა და არგუმენტაციის შესახებ კომუნიკაცია აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, ასევე არასპეციალისტებთან; საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების ორგანიზება სათანადო პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

სწავლის უნარი

პროგრამის სწავლის შედეგი 7

გლობალურ გარემოში მიმდინარე პროცესებსა და სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივი განახლება;

ღირებულებები

პროგრამის სწავლის შედეგი 8

ეროვნულ და მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური და ეთიკური ნორმების აღიარება და საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა.

დასაქმების სფერო

სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული თეორიული ცოდნისა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროების სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში.

მაგისტრს საქმიანობის გნხორციელება შეეძლება სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში; არასამთვრობო სტრუქტურებში; საერთაშორისო კომპნიებსა და ორგანიზაციებში;საქართველოში არსებულ საერთაშორისო კორპორაციებში, როგორც სამრეწველო, ისე მომსახურების სფეროების ერთობლივ საწარმოებში; საბანკო და საფინანსო წრეებში, სადაზღვევო კომპანიებში და სხვ.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

პროგრამის მოდულების აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

სამაგისტრო პროგრამა შედგება 3 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული მოდული მოიცვს 25კრედიტს, სადაც 15 კრედიტი განკუთვნილია სავალდებულო კურსებისათვის, ხოლო 10 კრედიტი არჩევითი კურსებისათვის. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია გლობალური ბიზნესისა და ეკონომიკის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების სიღრმისეული შესწავლა, აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა სიღრმისეული ანალიზის ტექნოლოგიის დაუფლება, დარგობრივი უნარების სიღრმისეული დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დამოუკიდებლად დადგენის უნარის შეძენა, დამოუკიდებელი სიღრმისეული შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 55 კრედიტი, რომელიც შედგება სავალდებულო (45 კრედიტი) და არჩევითი (10 კრედიტი) სასწავლო კურსებისაგან.

სპეციალობის მოდულს სტუდენტები გადიან სწავლების საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებში. მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო სიღრმისეული ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა განვითარება. სპეციალობის მოდულის გავლა განაპირობებს დარგობრივ კომპეტენციებს დამოუკიდებლად განხორიელების უნარებს სპეციალობაში. 40 კრედიტი ეთმობა პროფესიულ პრაქტიკასა (10 კრედიტი) და სამაგისტრო ნაშრომს (30 კრედიტი).

კვლევითი მოდული

პროფესიული პრაქტიკა - სამაგისტრო პროგრამის აუცილებელი კომპონენტია პროფესიული პრაქტიკა, სადაც მაგისტრანტი იღრმავებს თეორიულ ცოდნას და მათ პრაქტიკაში დამოუკიდებლად გამოყენების უნარებს (იხ. პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსი). პროფესიულ პრაქტიკას მაგისტრანტები გაივლიან იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ მაგისტრანტზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს თავის სამუშაო ადგილზე, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა. ამ კომპონენტში მაგისტრანტმა უნდა აითვისოს 10 კრედიტი.

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება/დაცვა – სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას, რომლისათვისაც განკუთვნილია 30 კრედიტი. მაგისტრანტი ხელმძღვანელთან ერთად შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს და საჯაროდ იცავს სამაგისტრო ნაშრომს.

პროგრამის სტრუქტურა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე. პროგრამის ყოველი დისციპლინა განისაზღვრება კურსის ტიპით (ლექცია; სემინარი; სავარჯიშო; პრაქტიკული თუ ლაბორატორიული სამუშაო; ინდივიდუალური სწავლა ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით; კონსულტაცია; დამოუკიდებელი მეცადინეობა; პროფესიული პრაქტიკა და ა.შ.), სასწავლო საქმიანობის ტიპით (ლექციებზე დასწრება; სპეციალური დავალებების შესრულება; ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ესეების, რეფერატების, საკურსო ნაშრომის წერა; წიგნებისა და სამეცნიერო სტატიების კითხვა; სხვისი ნაშრომების კონსტრუქციული კრიტიკის სწავლა; შეხვედრების გაძღოლა; და ა.შ.) და შეფასების ტიპით (ზეპირი და/ან წერითი გამოცდა; პრეზენტაცია; ტესტი; კვლევითი მოხსენება; კვლევითი ნაშრომის დაცვა; უწყვეტი შეფასება და ა.შ.).

შენიშვნა: არჩევითი სასწავლო კურსების გადანაწილება სემესტრების მიხედვით სტუდენტებს შეუძლიათ თავიანთი სურვილისამებრ, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში – Master of Busiuness Administration in International business Management და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.