საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანი შეესაბამება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, იგი ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე და ჩამოყალიბებულია შემდეგ პუნქტებად:

 • კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ბიზნესის ცვალებად გარემოში შეძლებენ შეძენილი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევბის რეალიზებას და მოთხოვნადი იქნებიან შრომის როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ბაზარზე;
 • მაგისტრისათვის საჭირო ანალიტიკური აზროვნების და შემოქმედებითი მიდგომის, თეორიული კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარ-ჩვევათა გამომუშავება-განვითარება, საქართველოში არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და კომპანიებში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში; საქმიანობის სრულფასოვნად წარმართვისა და დამოუკიდებელი, პროფესონალური გადაწყვეტილებების მისაღებად;
 • მაგისტრანტების მობილობის ხელშეწყობა არა მარტო საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც;
 • მაგისტრატურის შემდგომი სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობისათვის მომზადება.

სწავლის შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება. კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

 • რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს, რომელშიც განისაზღვრება ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობები;
 • კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე შეუძლია დასაბუთებული დასკვნების გაკეთებისა და არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად ღონისძიებათა ლოგიკური დასაბუთება;
 • შეუძლია საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სფეროში მიღებული ცოდნის საფუძველზე საკუთარი დასკვნების საჯაროდ წარმოდგენა და აზრის მკაფიოდ ჩამოყალიბება;
 • თანამედროვე პირობებში საერთაშორისო ბიზნეს-რისკების გამოვლენის, სიღრმისეული შეფასების, განზოგადოებისა და არგუმენტირებულიად დასაბუთების უნარი;
 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის თეორიებისა და მოდელების თანამედროვე პრაქტიკული სიტუაციებისადმი მისადაგებისა და სიღრმისეული დასკვნების გაკეთების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

 • შეუძლია თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის შესახებ კომუნიკაცია აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, ასევე არასპეციალისტებთან, მათ შორის უცხო ენაზე;
 • შემოქმედებითად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით;
 • ფლობს საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების დამოუკიდებლად ორგანიზების უნარს;
 • აქვს დასაბუთებული კრიტიკისა და თვითკრიტიკის უნარი;
 • უცხო ენების თავისუფლად გამოყენება სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ;
 • საერთაშორისო კომპანიებში მოლაპარაკებების დამოუკიდებლად წარმართვის უნარები;
 • ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში დამოუკიდებლად მოქმედება.

სწავლის უნარი

 • შეუძლია, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს სწავლა.
 • ფლობს კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, /ორიგინალური გზების ძიების, მათ შორის მაგისტრისათვის სავალდებულო კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარ–ჩვევებს;

ღირებულებები

შეუძლია მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური და ეთიკური ნორმების გაცნობიერება და საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

სიღრმისეულად უნდა იცოდეს:

 • კვლევის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები;
 • საერთაშორისო კომპანიებში მოქმედი სამართლებრივი ასპექტები;
 • საერთაშორისო ბიზნესის მართვის წარმართვის წესები;
 • ეკონომიკური დიპლომატიის წესები;
 • მულტიკულტურულ გარემოსთან ურთიერთობის ასპექტები;
 • გლობალური ეკონომიკურ პრობლემების მართვის თავისებურებები;
 • ეკონომიკური უსაფრთხოების ელემენტები;
 • უცხოური კომპანიების მართვის თავისებურებანი;
 • საერთაშორისო პროექტების დამოუკიდებლად მართვა;
 • საერთაშორისო კომპანიბში ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვა;
 • კონფლიქტების მართვისა და რეგულირების ტექნოლოგია;
 • კომპანიათა სტრატეგიის სწრაფი ადაპტირების ტექნოლოგია ცვალებად გარემოში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრი უნდა ფლობდეს:

 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვის უნარ-ჩვევებს;
 • სამუშაო ჯგუფში, როგორც წევრის, ასევე, ლიდერის როლში ეფექტური მუშაობის უნარებს;
 • ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობის, სხვა საგნობრივი სფეროს ექსპერტებთან თანამშრომლობისა და საერთაშორისო კონტექსტში დამოუკიდებლად მუშაობის უნარებს;
 • საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში არსებული სიტუაციის სისტემური ანალიზის, მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასახულ ღონისძიებათა მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისა და განვითარების ალტერნატიული სცენარების შედარება-შერჩევის უნარებს;
 • საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიტიკური შეფასების, პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ ცვლილებათა გააზრების, მათი შესაბამისი ადექვატური ქცევისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარ-ჩვევებს;
 • კომპანიისათვის ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების უნარს;
 • კომპანიათა კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრისა და კონკურენტული ფაქტორების დასაბუთების და მიზანმიმართულად გამოყენების უნარს.

მაგისტრს უნდა შეეძლოს:

 • ექსპერტის დონეზე, დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდების დამოუკიდებლად გამოყენება;
 • კომპანიის განვითარების სტრატეგიისა და გრძელვადიანი გეგმების დამოუკიდებლად შემუშავება;
 • მმართველობით გადაწყვეტილებათა დამოუკიდებლად მიღება, კომპანიის ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის კოორდინაცია;
 • მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე კომპანიის ფინანსური ნაკადების რეგულირება და აქტივების გაზრდა;
 • ეფექტიანი კონტრაქტების დამოუკიდებლად განხორციელება;
 • საერთაშორისო მენეჯმენტის ტექნიკის პრაქტიკაში ეფექტიანად გამოყენება;
 • კომპანიის ფინანსური სახსრების ლიკვიდობის უზრუნველყოფა;
 • საერთაშორისო წარმოებისათვის შემოქმედებითი ინოვაციური ატმოსფეროს შექმნა;
 • ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის ეფექტიანი სტრატეგიების შემუშავება;
 • საერთაშორისო ბაზრებზე კომპანიათა ადგილის განსაზღვრა და ეფექტიანობის დასაბუთება;
 • ცალკეული შემთხვევებისთვის რისკების დამოუკიდებლად რანჟირება და მათი დონის დადგენა;
 • საერთაშორისო ბაზრებზე სწორი ფასწარმოქმნის მოდელების შემუშავება;
 • ბაზრის სიღრმისეული კვლევის საფუძველზე, კომპანიათა ქცევითი მოდელების შემუშავება და მათი ეკონომიკური დასაბუთება.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფეროა ბიზნესის სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ფუნქციებია: საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის, საქართველოში არსებული საერთაშორისო კომპანიების, ორგანიზაციების, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის, საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება, მოტივირება, კოორდინირება, რეგულირება და კონტროლი.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული, კვლევითი, პედაგოგიური და სხვა საქმიანობის განხორციელება და დამოუკიდებლად პროფესიონალური გადაწყვეტილების მიღება.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების ადგილი. სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული თეორიული ცოდნისა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში; არასამთვრობო სტრუქტურებში; საერთაშორისო ორგანიზაციებში; კერძო ფირმების ზედა და საშუალო დონის მმართველობით რგოლში; საქართველოში არსებულ საერთაშორისო კორპორაციებში, როგორც სამრეწველო, ისე მომსახურების სფეროების ერთობლივ საწარმოებში; საბანკო და საფინანსო წრეებში, სადაზღვევო კომპანიებში და სხვ.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი „ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში – Master of Busiuness Administration in International business Management“ და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, კომბინაციის, სპეციალობის მოდულის არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.