სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების (B ტესტი) საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის (B2) დონეზე ცოდნის დადასტურება სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების სტუდენტმა მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიას,

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დასაქმების ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე, მიღწევადია და ნათლად არის ჩამოყალიბებული. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს და განუვითაროს ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული ღირებულებები; უმაღლესი განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სწავლის ხარისხის შეთავაზებით აღზარდოს კვალიფიციური, შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სპეციალისტი; შეუქმნას პირობები მისი პიროვნული რესურსების რეალიზებისათვის.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ბიზნესის მართვის, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც დაეუფლება თანამედროვე ეროვნულ და საერთაშორისო მეცნიერულ მიდგომებზე დაფუძნებულ, საერთაშორისო ბიზნესის მართვის, როგორც ერთიანი სისტემის, სიღრმისეულ ცოდნას, სპეციფიკურ პრაქტიკულ უნარებსა და კომპეტენციებს და ექნება:

დარგობრივი ცოდნა

კურსდამთავრებულს შეეძლება

 • სიღრმისეულად განიხილოს და შეაფასოს გლობალურ კომპანიებზე მოქმედი გარემოებები;
 • სიღრმისეულად შეაფასოს საერთაშორისო კომპანიების ოპერაციული სისტემა;
 • განსაზღვროს და შეარჩიოს კორპორაციათა მართვაში თანამედროვე მართვის ინსტრუმენტები და მოდელები;

დარგობრივი უნარები

კურსდამთავრებულს შეეძლება

 • ფართოდ და სიღრმისეულად გამოიყენოს ბიზნესის კვლევებში მეცნიერული კვლევის პრინციპები, მეთოდები და მოდელები;
 • დამოუკიდებლად განახორციელოს გლობალურ ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები და განსაზღვროს მათი განვითარების ალტერნატივები;
 • განახორციელოს გლობალური ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების სისტემური და სიღრმისეული ანალიზი და მიიღოს მიზანმიმართული მმართველობითი გადაწყვეტილებები;

ზოგადი უნარები

 • რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე, სიღრმისეულად ჩამოაყალიბოს დასაბუთებული დასკვნები;
 • გლობალური მიზნების მისაღწევად შემოქმედებითად გამოიყენოს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
 • განახორციელოს მოქნილი ქცევა ახალ გარემოსთან ადაპტაციისას;
 • განახორციელოს სიახლეების ფუნდამენტურად და სიღრმისეულად ათვისება და საკუთარი სწავლების მუდმივი სრულყოფა;
 • დაიცვას და კორპორატიულ კულტურაში გაატაროს კულტურათაშორისი და ეროვნული ფასეულობები;

პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა მიზნად ისახავს როგორც სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობას საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მათ მომზადებას.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა, გაცნობიერება

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

 • გლობალური კოპმანიების მართვის თანამედროვე მიდგომებისა და მათი წარმართვის თავისებურებათა აღწერა და ფორმულირება;
 • გლობალურ ბაზრებზე ოპერაციათა განხორციელების თავისებურებები და მოქმედი გარემოს შეფასება;
 • კულტურათაშორისო კომუნიკაციის თავისებურებათა სიღრმისეული განხილვა;
 • მოლაპარაკებათა ინსტრუმენტების შერჩევა;
 • გლობალური მარკეტინგული კომუნიკაციების შეფასება;
 • საერთაშორისო სამრეწველო პოლიტიკის მახასიათებლების ურთიერთდაკავშირება და სიღრმისეული შეფასება;
 • ოფშორული ცენტრების ეკონომიკური განვითარების ასპექტების შეპირისპირება;
 • თანამედროვე კომპანიებში ფინანსური პორტფელის და მმართველობითი აღრიცხვის თავისებურებების დეტალურად ჩამოყალიბება და ახსნა;
 • სტრატეგიული მენეჯმენტის ფუნდამენტალური საკითხების სიღრმისეულად განხილვა და შეფასება;
 • კომპანიათა ორგანიზაციული სტრუქტურის მოდელსა და სტრატეგიის მოდელს შორის კავშირის შეფასება;
 • საქონლის დონეების კლასიფიცირება და სიღრმისეული შეფასება;
 • მარკეტინგის მენეჯმენტის სისტემის განხილვა და შეფასება;
 • კონკურენტული სტრატეგიების ტიპების შედარება;
 • მარკეტინგული დაგეგმვის სტრუქტურის განსაზღვრა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

 • კვლევებში მეცნიერული მიდგომების ფართო და სიღრმისეული გამოყენება; მეცნიერული ტერმინოლოგიის ფართო გამოყენებით კონკრეტული პრობლემის გამოკვლევა; შედეგების მეცნიერეულად დასაბუთება და არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა
 • დარგობრივი კონკურენციის ფაქტორების გამოკვლევა და შეფასება;
 • KFS ანალიზი დარგში კონკურენციის დონის განსაზღვრა;
 • საფასო პოლიტიკის ელემენტების შეპირისპირება და ალტერნატიული საფასო მოდელის ფორმულირება;
 • სტრატეგიული პარტნიორის შერჩევა მარკეტინგ-მიქსის მოდელირება.
 • კომპანიათა გამოცოცხლების სტრატეგიების დამოუკიდებლად მომზადება;
 • მარკეტინგული კონტროლის პრინციპების ორგანიზაციულ კულტურაში გამოყენება;
 • მარკეტინგის ეფექტიანობის და მარკეტინგის ბიუჯეტის ელემენტების შეფასება;
 • გლობალური ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების ანალიტიკური შეფასება, ცვლილებათა სიღრმისეული და ფუნდამენტური გააზრება, მათი შესაბამისი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება
 • კომპანიის ფინანსური პორტფელის დოკუმენტაციის ანალიზი, შეფასება და საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
 • საგარეო ბაზრებზე სასაქონლო პოლიტიკის განსაზღვრა და საქონლის პოზიციონირებისათვის მარკეტინგული კომუნიკაციის ტრატეგიის შემუშავება;
 • საქონლის განაწილების არხების გამოკვეთა;

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს

 • გლობალურ ბაზარზე არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად ღონისძიებათა ლოგიკური და არგუმენტირებული დასაბუთება; საკუთარი მოსაზრებების და დასკვნების მკაფიოდ ჩამოყალიბება;

კომუნიკაციის უნარი

 • საკუთარი დასკვნებისა და არგუმენტაციის შესახებ კომუნიკაცია აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, ასევე არასპეციალისტებთან;
 • საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების ორგანიზება სათანადო პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის უცხო ენაზე;

ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი

 • გარემო ცვლადებთან ადაპტაციის მექანიზმების რანჟირება კომპანიის მოქნილობის უზრუნველსაყოფად;

სწავლის უნარი

 • გლობალურ გარემოში მიმდინარე პროცესებისა და სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივი განახლება;
 • საერთაშორისო ბიზნესის მართვაში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება

ღირებულებები

 • ეროვნულ და მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადასხვა ქვეყნების მორალური და ეთიკური ნორმების აღიარება და საერთაშორისო კომპანიებში მათი დაცვა.

სამაგისტრო პროგრამის მოდულების აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

სამაგისტრო პროგრამა შედგება 3 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული - მოდული მოიცავს 24 კრედიტს, სადაც 12 კრედიტი განკუთვნილია სავალდებულო კურსებისათვის, ხოლო 12 კრედიტი არჩევითი კურსებისათვის. სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია გლობალური ბიზნესისა და ეკონომიკის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების სიღრმისეული შესწავლა, აღნიშნულ მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა სიღრმისეული ანალიზის ტექნოლოგიის დაუფლება, დარგობრივი უნარების სიღრმისეული დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დამოუკიდებლად დადგენის უნარის შეძენა, დამოუკიდებელი სიღრმისეული შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილია 54 კრედიტი, რომელიც შედგება სავალდებულო (36 კრედიტი) და არჩევითი (18 კრედიტი) სასწავლო კურსებისაგან.

სპეციალობის მოდულს სტუდენტები გადიან სწავლების საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებში. მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო სიღრმისეული ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა განვითარება. სპეციალობის მოდულის გავლა განაპირობებს დარგობრივ კომპეტენციებს დამოუკიდებლად განხორიელების უნარებს სპეციალობაში. 42 კრედიტი ეთმობა პროფესიულ პრაქტიკასა (12 კრედიტი) და სამაგისტრო ნაშრომს (30 კრედიტი).

კვლევითი მოდული

 • პროფესიული პრაქტიკა- სამაგისტრო პროგრამის აუცილებელი კომპონენტია პროფესიული პრაქტიკა, სადაც მაგისტრანტი იღრმავებს თეორიულ ცოდნას და მათ პრაქტიკაში დამოუკიდებლად გამოყენების უნარებს (იხ. პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსი). პროფესიულ პრაქტიკას მაგისტრანტები გაივლიან იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ მაგისტრანტზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს თავის სამუშაო ადგილზე, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა. ამ კომპონენტში მაგისტრანტმა უნდა აითვისოს 12 კრედიტი.
 • სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება/დაცვა – სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას, რომლისათვისაც განკუთვნილია 30 კრედიტი. მაგისტრანტი ხელმძღვანელთან ერთად, შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს და საჯაროდ იცავს სამაგისტრო ნაშრომს.

პროგრამის სტრუქტურა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე. პროგრამის ყოველი დისციპლინა განისაზღვრება კურსის ტიპით (ლექცია; სემინარი; სავარჯიშო; პრაქტიკული თუ ლაბორატორიული სამუშაო; ინდივიდუალური სწავლა ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით; კონსულტაცია; დამოუკიდებელი მეცადინეობა; პროფესიული პრაქტიკა და ა.შ.), სასწავლო საქმიანობის ტიპით (ლექციებზე დასწრება; სპეციალური დავალებების შესრულება; ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ესეების, რეფერატების, საკურსო ნაშრომის წერა; წიგნებისა და სამეცნიერო სტატიების კითხვა; სხვისი ნაშრომების კონსტრუქციული კრიტიკის სწავლა; შეხვედრების გაძღოლა; და ა.შ.) და შეფასების ტიპით (ზეპირი და/ან წერითი გამოცდა; პრეზენტაცია; ტესტი; კვლევითი მოხსენება; კვლევითი ნაშრომის დაცვა; უწყვეტი შეფასება და ა.შ.).

არჩევითი სასწავლო კურსების გადანაწილება სემესტრების მიხედვით სტუდენტებს შეუძლიათ თავიანთი სურვილისამებრ, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად.


სასწავლო კურსები იხილეთ პროგრამის სასწავლო კურსების გეგმაში.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედი­ტე­ბის რაოდენობის ათვისების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ენიჭება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში – Master of Busiuness Administration in International business Management და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო სიღრმისეული თეორიული ცოდნისა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროების სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში.

მაგისტრს საქმიანობის განხორციელება შეეძლება სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში; არასამთვრობო სტრუქტურებში; საერთაშორისო კომპნიებსა და ორგანიზაციებში; საქართველოში არსებულ საერთაშორისო კორპორაციებში, როგორც სამრეწველო, ისე მომსახურების სფეროების ერთობლივ საწარმოებში; საბანკო და საფინანსო წრეებში, სადაზღვევო კომპანიებში და სხვ.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საერთაშორისო კომპანიათა საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება, მოტივირება, კოორდინირება, რეგულირება და კონტროლი. საორგანიზაციო-მმართველობითი, ადმინისტრა­ციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული, კვლევითი, პედაგოგიური და სხვა საქმიანობის განხორციელება და დამოუკიდებლად პროფესიონალური გადაწყვეტილების მიღება ზედა დონის მმართველობით რგოლში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.