პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

წინამდებარე პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენი­ლი წესის შე­სა­ბა­მი­სად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის დონეზე (B2) ცოდნის დადასტურება დადგენილი სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სხვა სამაგისტრო პროგრამის ან სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა ში­და/გარე მობილობის საფუძ­ველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

ბაკალავრისშემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება და კურსდამთავრებულის აღჭურვა სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით;

აქედან გამომდინარე, პროგრამა მიზნად ისახვს სტუდენტს:

 • მისცეს სისხლის სამართლის სფეროში პრინციპების,სამართლის ნორმების, ინსტიტუტების, მიერ მოწესრიგებული ურთიერთობების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რათა შეუქმნას დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების, სისხლის სამართლის სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზებისა და ხერხების გაცნობიერების შესაძლებლობა;

 • გამოუმუშაოს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, ზნეობრივი და სამართლებრივი ნორმების დაცვისა და ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მოტივაცია.

 • ჩამოუყალიბოს თეორიული - პრაქტიკული ცოდნისა და კომპეტენციების სრულყოფის მიზნით, სისხლის სამართლის სფეროში სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის და მიღებული ცოდნის გაფართოების უნარი.

 • გამოუმუშაოს ადგილობრივ და საერთაშორისო იურიდიულ წრეებთან, აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან მშობლიურ და უცხო ენაზე კომუნიკაციის დამყარების, საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების, არგუმენტების და მოსაზრებების გადაცემის, საუბრის, მოწინავე გამოცდილებისა და ინოვაციების გაზიარების უნარი.

 • გამოუმუშაოს სისხლის სამართლის საკანონმდებლო მოწესრიგების სფეროში, საუკეთესო ეროვნული და უცხოური სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზის და დასკვნის ჩამოყალიბების ახლებური უნარი.

 • გამოუმუშაოს ინტერპრეტაციის მეთოდების გამოყენებით სისხლის სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასების და მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავების უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები სრულად შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს. იგი ასევე შეესაბამება პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროს მოთხოვნებს და იძლევა განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:

პროგრამის სწავლის შედეგი 1

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი:

 • ავლენს სისხლის სამართლის სფეროში შემავალი ინსტიტუტების ღრმა და სისტემური ცოდნას, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას.

პროგრამის სწავლის შედეგი 2

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • ახალ გარემოში დამოუკიდებლად მოქმედება, განმარტების მეთოდების გამოყენებით სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება, ასევე კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 3

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • სისხლის სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზი და ცალკეული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარების პროგნოზების შემუშავება, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 4

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების და არგუმენტების გადაცემა აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით.

პროგრამის სწავლის შედეგი 5

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • სისხლის სამართლის სფეროში თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი და სისხლის სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიების, სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით ცოდნის გაფართოება

პროგრამის სწავლის შედეგი 6

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება:

 • სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში

სამაგისტრო პროგრამის მოდულების აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდულური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მოდულებისა და სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება მოდულებისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის სასწავლო კურსების მოდული – მოდულისათვის განკუთვნილი 60 კრედიტი მოიცავს სავალდებულო (30 კრედიტი) და არჩევით (30 კრედიტი) სასწავლო კურსებს.

 • სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინათა შესწავლა მიზნად ისახავს მაგისტრანტის მიერ: სამაგისტრო დონეზე აკადემიური წერის სტანდარტების, კვლევის მეთოდების დაუფლებას, რაც სტუდენტს გაუადვილებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობას; დანაშაულის მოძღვრების, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის აქტუალურ საკითხებზე, ძირითად თეორიებსა და კონცეფციებზე, მტკიცებით სამართალზე, სასამართლო პროცესის ორგანიზაციაზე ღრმა და სისტემური ცოდნის დაუფლებას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, დასკვნის, კომუნიკაციის, სწავლის უნარის დაუფლებას, ღირებულებების დამკვიდრებას.
 • სპეციალობის არჩევითი დისციპლინები მიზნად ისახავს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე შეასწავლოს მაგისტრანტებს სასწავლო კურსები, რომლებიც კიდევ უფრო გააღრმავებენ და/ან მისცემენ მათ დამატებით ცოდნას სისხლის სამართლის სფეროში.

პროფესიული პრაქტიკა. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიულ პრაქტიკას. სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან სახელმწიფო სტრუქტურებში, კერძო სექტორში, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. პროფესიული პრაქტიკის მოცულობაა 30 კრედიტი და შეიძლება განხორციელდეს იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ან ოფიციალურად ადასტურებს კონკრეტული მაგისტრანტისათვის პრაქტიკის გავლის მზადყოფნას. მისი დასრულების შემდეგ სტუდეტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა.

სამაგისტრო ნაშრომი. სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვისათვის განკუთვნილია 30 კრედიტი. სტუდენტი, მეოთხე სემესტრის განმავლობაში, შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს და სემესტრის ბოლოს იცავს სამაგისტრო ნაშრომს.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის მაგისტრი სისხლის სამართალში (Master of Law in Criminal law) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

დასაქმების სფერო

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და მაგისტრის ხარისხის მიღების შემდგომ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს როგორც კერძო სექტორში, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში სისხლის სამართლის მიმართულებით.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის ობიექტებია სასამართლო სისტემა; პროკურატურის ორგანოების, სამინისტროები და უწყებები; საადვოკატი ბიუროები, იურიდიული კომპანიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები.

აღნიშნულ სტრუქტურებში მაგისტრს: შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სისხლის სამართალწარმოებაში როგორც მოსამართლემ და მოსამართლის თანაშემწემ, ადვოკატმა (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით), სასამართლო სხდომის მდივანმა; იყოს პროკურორი, გამომძიებელი (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით). მისი საქმიანობის სახეს წარმოადგენს ასევე სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა; ორგანიზების, მმართველობით გადაწყვეტილებათა მომზადების სამართლებრივი ასპექტები; იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების შედგენა; ადამიანის უფლებების დაცვა და განმტკიცება; კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციის გაწევა.

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მას შეეძლება სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებად, ასევე პროკურორის და ადვოკატის თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან, ცალკეული პროფესიის დაუფლებისათვის შესაძლებელია კანონმდებლობით ან შესაბამისი პროფესიული გაერთიანების მიერ გათვალისწინებული იყოს დამატებითი წინაპირობები.

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლის გაგრძელება სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.