საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია:

 • ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადება და კურსდამთავრებულის აღჭურვა სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით;
 • საგანმანათლებლო სივრცეში და შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება სისხლის სამართლის სფეროში პრინციპების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების, ცალკეული თეორიების, მათ მიერ რეგულირებული ურთიერთობების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას მისცემს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების, სისხლის სამართლის სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზების გაცნობიერების შესაძლებლობას.
 • მაგისტრანტის სისხლის სამართლის სფეროში განვითარების ტენდენციებისა და ნოვაციების შესახებ სრულფასოვანი ცოდნით აღჭურვა საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრისა და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრის მიზნით.
 • ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზი, სწორი სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
 • ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მოტივაციის გამომუშავება, რათა მაგისტრმა შეძლოს სისხლის სამართლის განვითარების სპეციფიკისა და ტენდენციების, არსებული გამოწვევების გათვალისწინება, არსებული კომპლექსური პრობლემების შეფასება.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო იურიდიულ წრეებთან, აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარება, ქართულ და უცხოურ ენაზე საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების გადაცემა, არგუმენტების და მოსაზრებების შესახებ საუბარი, მოწინავე გამოცდილებისა და ინოვაციების გაზიარება, ცოდნისა და კომპეტენციების სრულყოფის მიზნით სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა.
 • მომზადება სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად.

სწავლის შედეგები

სამაგისტრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურის) კვალიფიკაციათა აღმწერის და სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის სათანადო დონით. შესაბამისად, მაგისტრი ფლობს შემდეგ კომპეტენციებს:

ზოგადი კომპეტენციები

დასკვნის უნარი

მაგისტრს შეუძლია:

 • სისხლის სამართლის სფეროში ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილებების ანალიზი და სისხლის სამართლის ინსტიტუტების შემდგომი განვითარების პროგ-ნოზების შემუშავება, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
 • სისხლის სამართლის სფეროში სამართალშეფარდების, სამართალშემოქმედების, აგრეთვე კვლევითი საქმიანიობის განხორციელების პროცესში წამოჭრილი პრობლემების შესწავლის საფუძველზე მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და მათი აღმოფხვრელად გასატარებელი ღონისძიებებზე არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.
 • სისხლის სამართლის, სისხლის საპროცესო სამართლის განვითარების ტენდენციებზე გავლენის მქონე ფაქტორების ანალიზი და მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით შესაბამისი სფეროს ინსტიტუტების განვითარების პერსპექტივებზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

მაგისტრს აქვს:

 • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების, არგუმენტების გადაცემა მშობლიურ და უცხო ენებზე წერილობითი და ზეპირი ფორმით აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის.
 • სასამართლო დოკუმენტაციის, სასამართლო გადაწყვეტილების, სხვადასხვა სახის ზეპირი და ელექტრონული პრეზენტაციების მომზადება და მისი გაცნობა დაინტერესებული საზოგადოებისათვის;
 • სამუშაო ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია სამუშაოს მიზნების და ამოცანების გამოკვეთის მიზნით; მოსალოდნელი შედეგების აღწერა, კონფლიქტური სიტუა-ციების მოწესრიგება წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის გზით.

სწავლის უნარი

მაგისტრს შეუძლია:

 • დამოუკიდებლად განსაზღვროს სისხლის სამართლის სფეროში თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი.
 • გაიფართოოს ცოდნა სისხლის სამართლის სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით.
 • სისხლის სამართლის სფეროში დანერგილი ინოვაციური მიდგომებისა და გამოცდილების გაზიარება, უახლესი მონაცემების, ინფორმაციის დამოუკიდებლად ათვისება.
 • სწავლის პროცესისა და საკუთარი სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, გამომუშავებული კომპეტენციების სრულყოფა და მისი მუდმივად განახლება.

ღირებულებები

 • სისხლის სამართლის სფეროში მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს;
 • საჭიროების შემთხვევაში წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში, რათა მოახდინოს ზნეობრივი საკითხების გამოკვეთა და სათანადო გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისი პრინციპებისა და წესების გონივრულად გამოყენება;
 • სასამართლო განხილვა – გადაწყვეტის დროს სამართლიანობის მნიშვნელობის ადეკვატური შეფასება და გათვალისწინება პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას;
 • მიუკერძოებლობის, ობიექტურობის, სისხლის სამართალწარმოების მონაწილეთა უფლებების პრიორიტეტულობის, თანასწორობის პრინციპების პატივისცემის განცდა.

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება

 • მაგისტრს აქვს სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის პროცესის ინსტიტუტების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას. გაცნობიერებული აქვს შესაბამისი სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები.
 • იცის სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის, სასამართლოში საქმეთა მართვის ნაკადის ძირითადი პრინციპები, თუ როგორ ხდება საქმის წარმოების დაჩქარება სასამართლოში, ხმის ჩამწერი და ელექტრონული პროგრამების განხორციელება;
 • აცნობიერებს სასამართლო მენეჯერის ინსტიტუტის, საქმის ელექტრონული წარმოების, მოლაპარაკებების წარმართვის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს;
 • სიღრმისეულად იცის დანაშაულის კლასიკური, ნეოკლასიკური, ფინალური, ტელეოლოგიური, ფუნქციონალური სისტემები; მოქმედების კაუზალური, ფინალური, პერსონალური, ნეგატიური და სოციალური ცნებები; ევენტუალური განზრახვისა და თვითიმედოვნების ურთიერთგამიჯვნის თეორიები; ბრალის ეტაპზე დასადგენი შეცდომის სახეები; სისხლისსამართლებრივი შეცდომის მოძღვრება;
 • აცნობიერებს სისხლის სამართლის საგარანტიო ფუნქციას; ობიექტური შერაცხვის პრობლემებს; ნებელობის დოგმატიკური ფიგურის მნიშვნელობას სისხლის სამართალში;
 • აქვს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა; აცნობიერებს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის, სისხლის სამართლის საქმეთა ჭეშმარიტების დადგენისა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის თანაფარდობის პრობლემებს; საგამოძიებო და სასამართლო პრაქტიკაში დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემატური საკითხების გადაჭრის გზებს;
 • სიღრმისეულად იცის მტკიცების ფარგლები, მტკიცებულებათა დასაშვებობის შინაარსი და მისი ცალკეული სახეების დასაშვებობის საკითხები; აცნობიერებს მტკიცების პროცესთან მიმართებაში შეჯიბრებითობის თავისებურებებს, უტყუარობის, როგორც შეჯიბრებითობის პროცესის მიზანს;
 • სიღრმისეულად იცის დელიქტთა კლასიფიკაცია; სასჯელის გამომრიცხველ გარემოებებსა და სისხლისსამართლებრივი დევნის პირობებში შეცდომა; მონაწილეობის დუალისტური სისტემა და ერთიანი ამსრულებლის პრინციპი; ნების განხორციელების საფეხურები; კონკურენციაზე მოძღვრების საფუძვლები;
 • აცნობიერებს ქმედების შემადგენლობათა სახეცვლილებებსა და მათ მნიშვნელობას; შედეგის ობიექტური შერაცხვის პრობლემურ შემთხვევებს; დამთავრებული და დაუმთავრებელი მცდელობის ურთიერთგამიჯვნის პრობლემებს.
 • სიღრმისეულად იცის საერთო სასამართლოების ორგანიზაციული მუშაობის წესები, სასამართლო აპარატის სტრუქტურა და ორგანიზაცია, საქმიანობის მიმართულებები; თავმჯდომარის მიერ საქმეების განაწილების, მოსამართლის შეცვლის, უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების, სასამართლო საქმეების გაცნობისა და სასამართლო საბუთების გაცემის წესები. აცნობიერებს სასამართლო პროცესის ორგანიზაციის თავისებურებებს, სასამართლოს აპარატის მუშაობის სპეციფიკას.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მაგისტრს შეუძლია:

 • განმარტების მეთოდების გამოყენებით სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება.
 • სისხლის სამართლის სფეროში თეორიული თუ პრაქტიკული ხასიათის პრობლემების კომპლექსური და მრავალმხრივი შეფასება სამართლებრივი დებულებების სწორი ინტერპრეტაციისათვის განმარტების მეთოდების გამოყენებით და პრობლემების გადაწყვეტის მისეული, ორიგინალური ხედვის შემუშავება.
 • დანაშაულის მოძღვრებასთან დაკავშირებული საკითხების კომპლექსური შეფასება, პრობლემების გადაწყვეტის გზების შემუშავება, ცალკეული თეორიების, საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული მიდგომების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება;
 • ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება;
 • მტკიცებულებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება, მათი გამოყენებისას წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტის გზების შემუშავება;
 • შეუძლია კომპლექსურად შეაფასოს სასამართლო პროცესის ორგანიზაციული, სასამართლოს ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების პრობლემები და განსაზღვროს, თუ როგორ მოხდეს მათი გადაჭრა;
 • საკანონმდებლო სიახლეთა სწორად გაგება და მათი სისტემური ანალიზი, სისხლისსამართლებრივ პრობლემათა შედარებითი იურიდიული დახასიათება; განმარტების მეთოდების გამოყენებით სისხლის სამართლის აქტუალური პრობლემების შეფასება და მათი გადაწყვეტის გზების შემუშავება;
 • სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სწორად გამოყენება, კომპლექსური პროცესუალური პრობლემების სწორად შეფასება და გადაჭრა ორიგინალური ხერხების და საშუალებების გამოყენებით, სისხლის სამართლის საქმის სასამართლო განხილვის დროს პროკურორის, ადვოკატის, მოსამართლის კონკრეტულ უფლებამოსილებათა პრაქტიკაში გამოყენება.

მაგისტრის პროფესიული საქმიანობის სფერო, ობიექტი და საქმიანობის სახეები.

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მას შეეძლება სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებად, ასევე პროკურორისა და ადვოკატის თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან, ცალკეული პროფესიის დაუფლებისათვის შესაძლებელია კანონმდებლობით ან შესაბამისი პროფესიული გაერთიანების მიერ გათვალისწინებული იყოს დამატებითი წინაპირობები. სამართლის მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს: საჯარო დაწესებულებებში, საერთაშორისო მთავრობათაშორის ორგანიზაციებში, არასამთავრობო დაწესებულებებში, ასევე კერძო სექტორში.

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია დოქტორანტურაში. მას ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი - სამართლის მაგისტრი სისხლის სამართალში (Master of Law in Criminal law) და ეძლევა სამაგისტრო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES-ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი „დიპლომის დანართი“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე, გააჩნია მოქნილობის მაღალი დონე და აძლევს შესაძლებლობას სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების არჩევის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.