პარტნიორთა კრებისა და რექტორის აპარატი

პარტნიორთა კრებისა და რექტორის აპარატი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.

აპარატის ძირითადი ამოცანებია უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების, სტრუქტურული ერთეულების, უნივერსიტეტის თანამშრომლების საქმიანობის ორგანიზაციული და საინფორმაციო მომსახურება;

აპარატის ძირითადი ფუნქციებია:
 • რექტორის, აკადემიური საბჭოს, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა;
 • პარტნიორთა კრების, აკადემიური საბჭოს სხდომების და რექტორის თათბირების ორგანიზება;
 • თათბირებზე მოსაწვევ პირთა გაფრთხილების და რეგისტრაციის ორგანიზება;
 • სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების გამრავლება და დამსწრეთა ამ მასალებით უზრუნველყოფა;
 • რექტორის შეხვედრების განრიგის დაგეგმვა და შეხვედრების ორგანიზება;
 • უნივერსიტეტში ოფიციალური სტუმრების მიღების და გასტუმრების უზრუნველყოფა;
 • ტექტორის, აკადემიური საბჭოს, სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა;
 • რექტორის და პარტნიორთა კრების თავმჯდომარის მითითებებისა და დავალებების შესრულება;
 • რექტორის მიერ გამოცემული აქტების, აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებების აღსრულების უზრუნველყოფა;
 • რექტორის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
 • უნივერსიტეტში დასაქმებულ ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საქმიანობის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება.

აპარატი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, აპარატის დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

აპარატის უფროსი:

სოფო თევდორაძე

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +122

ელ. ფოსტა:

sofo.tevdoradze@gtuni.edu.ge