სტუდენტთა, საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნათა საფუძველზე გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ორიენტირებულია მაღალკვალიფიციურ საგანმანათლებლო მომსახურებაზე, რაც ეროვნული და საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოცდილების დაბალანსებით მიიღწევა.

საერთაშორისო ურთიერთობები და მოწინავე ქვეყნების საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება უნივერსიტეტის საქმიანობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ითვლება.

განყოფილების ძირითადი ამოცანებია:

  • საქართველოში წარმოდგენილი უცხოურ ორგანიზაციებთან: საელჩოებთან, ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა.
  • საქართველოში აკრედიტებული უცხოური მისიების, საელჩოების და სააერთაშორისო ორგანიზაციებზე საინფორმაციო ბანკის შექმნა-წარმოება-განახლება;
  • პარტნიორი უცხოური უნივერსიტეტების ქსელის შექმნა და გაფართოება; ურთიერთთანამშრომლობის გეგმის შემუშავება, მემორანდუმების გაფორმება;
  • ერთობლივი პროგრამების/კურსების შექმნის შესაძლებლობების მოძიება და მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა საბაკალავრო და/ან სამაგისტრო დონეებზე;
  • უნივერსიტეტის ერთობლივ პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
  • სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა/ორგანიზება;
  • აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა/ ორგანიზება;
  • სტუდენტებისა და ლექტორ-მასწავლებლებისათვის მასტერ-კლასების, ტრეინინგების, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება/ხელშეწყობა;
  • სტუდენტთა მუდმივი ინფორმირება საზღვარგარეთ სასწავლებლად გამოცხადებული/არსებული ფონდების, გრანტებისა და სტიპენდიების შესახებ;
  • უცხოელი სტუმრების დახვედრის, მიღების, ორგანიზება. მათთვის სამუშაო/კულტურული პროგრამის შემუშავება/რეალიზება.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, შინაგანაწესით, წინამდებარე დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

განყოფილების უფროსი: ინგა დიაკონიძე
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +119
ელ. ფოსტა: inga.diakonidze@gtuni.edu.ge
ir@gtuni.edu.ge