გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეურნეო სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.

სამეურნეო სამსახურის ამოცანები და ფუნქციებია:

  • უნივერსიტეტის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება;
  • უნივერსიტეტის სასწავლო, სამეცნიერო, საყოფაცხოვრებო და საავტომობილო ტექნიკური ინვენტარისა და საკანცელარიო საქონლის შეძენა და მოვლა;
  • უნივერსიტეტის სამეურნეო, სატელეფონო და ელ. ქსელების მოვლა;
  • უნივერსიტეტის შენობა–ნაგებობებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება;
  • უნივერსიტეტის სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა;
  • უნივერსიტეტის ქონების დაცვის ორგანიზება.

სამსახური, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესითა და სამსახურის დებულებით.

სამსახურის უფროსი:

გიორგი ჩიხრაძე

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +148

ელ. ფოსტა:

giorgi.chikhradze@gtuni.edu.ge