საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილება წარმოადგენს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის ძირითადი ამოცანებია:

  • უნივერსიტეტსა და მასში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოების წინაშე ობიექტურად წარმოჩენა;
  • უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდა;
  • უნივერსიტეტის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებითა და საზოგადოებაში მისი პოპულარობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება;
  • სახელისუფლო სტრუქტურებთან, აკადემიურ წრეებთან, სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი ღონისძიებების/პროექტების განხორციელება;
  • გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება (სამომავლო ამოცანების გათვალისწინებით) და მოკლევადიანი პერსპექტივების დასახვა (აქტუალური ამოცანების გადასაჭრელად).

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.


განყოფილების უფროსი: ქეთევან ვაშაკიძე
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +119
ელ. ფოსტა: keti.vashakidze@gtuni.edu.ge
pr@gtuni.edu.ge